Realizace rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce v Nymburku

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 03331

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
5 810 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 27. únor 2009

Lhůta pro podávání nabídek:
3. duben 2009 14:00

Název zadavatele: Česká republika - Úřad práce v Nymburku

Sídlo zadavatele:
Dělnická č.p. 402, 288 19 Nymburk

IČ zadavatele: 00509582

DIČ zadavatele: CZ 00509582

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Drobná

Telefon: 325 510 950

E-mail: jitka.drobna@nb_mpsv_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Mgr. Jiří Ježek - ředitel ÚP, tel.: 325 510 912, e-mail: jiri.jezek@nb_mpsv_cz

Popis předmětu zakázky:

 Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv s více dodavateli pro realizaci rekvalifikačních kurzů v rámci národních individuálních projektů ESF OP LZZ "Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti", "Veřejně prospěšné práce" a prostředků aktivní politiky zaměstnanosti.

Zakázka bude realizována postupně v jednotlivých částech uzavíráním dílčích smluv "Dohod o provedení rekvalifikace" podle §108 odst. 7 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 18 částí, přičemž každá část obsahuje spolu související rekvalifikační kurzy dle požadavků úřadu práce. Jednotlivé části jsou popsány v přiložené zadávací dokumentaci.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaný termín uzavření konkrétních rámcových smluv je duben 2009. Časový harmonogram jednotlivých rekvalifikací bude dohodnut mezi vybraným uchazečem a úřadem práce. Předpokládané datum ukončení projektů je 30.6.2010. Bližší informace viz. přiložená zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:

Místem konání rekvalifikací bude Nymburk a okolí, s maximální dojezdovou vzdáleností 70 km.

Hodnotící kritéria:

Základním kriteriem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Bližší informace viz. přiložená zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: - základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona - profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona - ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 zákona - technických kvalifikačních předpokladů dle §56 zákona Bližší informace viz přiložená zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Žádný požadavek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v řádně uzavřené obálce zabezpečené na přelepu proti otevření, označena nápisem, který je uveden v zadávací dokumentaci. Nabídka, včetně všech příloh, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Bližší specifikace formálních požadavků na zpracování nabídky viz. přiložená zadávací dokumentace.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Další podmínky pro plnění zakázky:

- Součástí nabídky bude podepsaný návrh rámcové smlouvy vždy pro každou část zakázky, ke které podává uchazeč nabídku. Rámcová smlouva je přílohou zadávací dokumentace. - Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Bližší informace jsou uvedeny v Manuálu pro publicitu OP LZZ 2007-13 (viz. http://www.esfcr.cz/folder/4628/) - Další informace a podmínky viz. přiložená zadávací dokumentace včetně příloh.

Soubory ke stažení

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft únor rgt
  Po Út St Čt So Ne
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 Seminář pro... (Akce)
17. 02. 2016, 10:00 - 17. 02. 2016, 13:00
18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29