Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Pardubicích

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 03474

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
4 657 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 8. duben 2009

Lhůta pro podávání nabídek:
26. květen 2009 14:00

Název zadavatele: Česká republika – Úřad práce v Pardubicích

Sídlo zadavatele:
Boženy Vikové Kunětické 2011, 530 02 Pardubice I – Zelené Předměstí

IČ zadavatele: 00655040

DIČ zadavatele: CZ00655040

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Budiš

Telefon: 516 419 464

E-mail: martin.budis@akpzl_cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Petr Klimpl, ředitel

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv s jedním uchazečem na jednotlivé části této veřejné zakázky specifikované v příloze č. 1 - 18. této zadávací dokumentace. Dodavatelé, s kterými budou uzavřeny rámcové smlouvy, budou pro Česká republika – Úřad práce v Pardubicích (dále též jen zadavatel) zajišťovat rekvalifikační kurzy pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu rámcové smlouvy a končí dosažením ceny plnění nebo dnem ukončení projektu (ukončení projektu se předpokládá dnem 31.10.2010, přičemž ukončení jednotlivých rekvalifikačních kurzů nejpozději dnem 31.8.2010 a vypořádání plateb nejpozději do 30.9.2010)

Místo dodání / převzetí plnění:

Pardubice

Hodnotící kritéria:

Hodnotící kritéria jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklad
Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona, aby zájemce prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona, a to způsobem podle § 53 odst. 2 zákona.

Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona o veřejných zakázkách, aby zájemce prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží listiny požadované v § 54 zákona:
1. dle § 54 písm. a) zákona.
2. dle § 54 písm. b) zákona.
3. dle § 54 písm. d) zákona.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zájemce zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:
1. dle § 55 odst. 1, písm. a) zákona.

Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zájemce pro plnění této veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:
1. dle § 56 odst. 2, písm. a) zákona.
2. dle § 56 odst. 2, písm. b) zákona.

Ostatní podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Zadavatel nepožaduje uvést kontaktní osobu uchazeče

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídky na každou část veřejné zakázky se podávají písemně a v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou, označené názvem příslušné části veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka na příslušnou část veřejné zakázky bude obsahovat v souladu s § 68 zákona návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky příslušné části veřejné zakázky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla uhrazena závěrečná platba.

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Ostatní podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k vyzvednutí u kontaktní osoby zadavatele. Při otevírání obálek nebudou čteny nabídkové ceny.

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení:

zadáno
 • Vítězný dodavatel
  Název: více dodavatelů
  IČ: více dodavatelů
  DIČ: více dodavatelů
  Sídlo: více dodavatelů
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: více dodavatelů
  Poznámka k dodavateli: Zadavatel rozdělil zakázku na 18 části. U šesti částí výběrové řízení zrušil z důvodu nepředložení žádné nabídky a v jednom případě vyloučil všechny uchazeče ze zedávacího řízení.Část zakázky 1- Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 53227 Pardubice, IČ:48151904, DIČ:CZ48151904, část zakázky 2- Rekvalifikace v oblasti obsluhy PC dle osnov ECDL - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306,ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, IČ:61459445, DIČ:CZ61459445, část zakázky 3 - Rekvalifikace v oblasti obsluhy PC se zaměřením na práce v excelu - AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., Klostermanova 1258, 56401 Žamberk, IČ:13584286, DIČ:CZ13584286, část zakázky 4 - Rekvalifikace v oblasti obsluhy PC se zaměřením na práce v AutoCADu, MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, část zakázky 7 - Rekvalifikace v oblasti svařování I. - Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 53227 Pardubice, IČ:48151904, DIČ:CZ48151904, část zakázky 8 - Rekvalifikace v oblasti svařování II. - Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 53227 Pardubice, IČ:48151904, DIČ:CZ48151904, část zakázky 9 - Rekvalifikace v oblasti sociálních služeb - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, část zakázky 10- Rekvalifikace v oblasti účetnictví - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, část zakázky 11- Rekvalifikace v oblasti přípravy na podnikání - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, 13- Rekvalifikace v oblasti projektového managementu - MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306, část zakázky 14- Rekvalifikace v oblasti finančního managementu -MARLIN, s.r.o., Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště, IČ:60733306, DIČ:CZ60733306.

Datum ukončení: 25. srpen 2009

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft květen rgt
  Po Út St Čt So Ne
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 Seminář pro... (Akce)
9. 05. 2016, 10:00 - 9. 05. 2016, 16:00
10 11 Semináře k výzvě... (Akce)
11. 05. 2016, 09:30 - 11. 05. 2016, 15:30
12 Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 09:30 - 12. 05. 2016, 15:30
Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 10:00 - 12. 05. 2016, 16:30
13 14 15
20 16 Seminář pro... (Akce)
16. 05. 2016, 10:00 - 16. 05. 2016, 15:00
17 18 Seminář pro... (Akce)
18. 05. 2016, 10:00 - 18. 05. 2016, 15:00
19 20 21 22
21 23 Seminář pro... (Akce)
23. 05. 2016, 10:00 - 23. 05. 2016, 15:00
24 Seminář pro... (Akce)
24. 05. 2016, 09:30 - 24. 05. 2016, 16:00
25 26 27 28 29
22 30 31