Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností - služby

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 07404

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
343 200 bez DPH

Datum vyhlášení: 12. říjen 2011

Lhůta pro podávání nabídek:
26. říjen 2011 12:00

Místo pro podávání nabídek:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Název zadavatele: TrustPort, a,.s.

Sídlo zadavatele:
Holandská 878/2

IČ zadavatele: 28277066

DIČ zadavatele: CZ28277066

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Ema Grohová

Telefon: 541244471

E-mail: lucie.grohova@trustport_com

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Němec Vladislav, člen představenstva telefon: 541244471

Popis předmětu zakázky:

Rozvoj IT dovedností pro oddělení služeb

Podrobný popis předmětu zakázky viz Zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

listopad 2011 – březen 2012

Místo dodání / převzetí plnění:

prostory dodavatele

Hodnotící kritéria:

1. Nabídková cena 20%
2. Metody vzdělávání s váhou 30%
3. Návrh obsahu školení a ukázkový manuál s váhou 30%
4. Způsob poskytnutí zpětné vazby s váhou 20%

Podrobná specifikace uvedena v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

• Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.
• Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b).
Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.
• Reference – minimálně 3 významné reference dodavatele dokládající zkušenosti se vzděláváním v oblasti IT dovedností za poslední 2 roky. Uchazeč uvede název zakázky, název společnosti, hodnotu zakázky, kontaktní osobu a telefonní číslo na kontaktní osobu,
• Dodavatel zajistí lektorský tým, který bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady pro výuku IT dovedností (Vzdělání a praxe v daném oboru, pedagogická praxe)
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Nabídka může být doručena poštou, osobně nebo kurýrem. Nabídky dodané po uplynutí termínu nebudou přijaty k hodnocení.
Způsob předložení nabídky:
Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s označením názvu zakázky, nápisem „Neotvírat“ a uvedením kontaktní adresy dodavatele.

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení:

zadáno

 

 • Vítězný dodavatel
  Název: Sense, Technologies, a.s.
  IČ: 27563987
  DIČ: CZ
  27563987
  Sídlo: Branická 659/107
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Radomíra Třešňáková, předseda představenstva


 • 2. uchazeč
  Název: LBMS, s.r.o.
  IČ: 49704001
  DIČ: CZ49704001
  Sídlo: Sokolovská 77-79, Praha 8

Datum ukončení: 7. listopad 2011

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft květen rgt
  Po Út St Čt So Ne
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 Seminář pro... (Akce)
9. 05. 2016, 10:00 - 9. 05. 2016, 16:00
Seminář pro... (Akce)
9. 05. 2016, 10:00 - 9. 05. 2016, 16:00
10 11 Semináře k výzvě... (Akce)
11. 05. 2016, 09:30 - 11. 05. 2016, 15:30
12 Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 09:30 - 12. 05. 2016, 15:30
Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 10:00 - 12. 05. 2016, 16:30
13 14 15
20 16 Seminář pro... (Akce)
16. 05. 2016, 10:00 - 16. 05. 2016, 15:00
17 18 Seminář pro... (Akce)
18. 05. 2016, 10:00 - 18. 05. 2016, 15:00
19 20 21 22
21 23 Seminář pro... (Akce)
23. 05. 2016, 10:00 - 23. 05. 2016, 15:00
24 Seminář pro... (Akce)
24. 05. 2016, 09:30 - 24. 05. 2016, 16:00
25 26 27 28 29
22 30 31