Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti jazykových dovedností

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 04501

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
510 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 16. březen 2010

Lhůta pro podávání nabídek:
6. duben 2010 10:00

Místo pro podávání nabídek:
TrustPort, a.s. Bc. Lucie Ema Grohová Holandská 878/2 639 Brno - Štýřice

Název zadavatele: TrustPort, a.s.

Sídlo zadavatele:
Holandská 878/2, 639 00 Brno

IČ zadavatele: 28277066

DIČ zadavatele: CZ28277066

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Ema Grohová

Telefon: 541244471

E-mail: lucie.grohova@trustport_com

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Vladislav Němec, 541244471, vladislav.nemec@trustport_com

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem zakázky je nákup služby od dodavatele, který zajistí vzdělávání v oblasti jazykových dovednostech pro zaměstnance společností TrustPort, a.s. a AEC, spol. s r.o., dle následující specifikace jednotlivých aktivit.

Vzdělávací aktivity budou vytvořeny na míru společnosti. Součástí dodávky vzdělávacích aktivit bude poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzů.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů, atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Dodavatel zajistí prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli.

Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Po skončení každého z kurzů provedou zúčastnění zaměstnanci zhodnocení kurzu formou dotazníku. Od lektorů vzdělávacích kurzů bude manažer projektu očekávat zprávu se zpětnou vazbou.

 

V závěru projektu dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvědčení či certifikát o absolvování kurzu.

 

 

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Zakázka se bude realizovat v období duben 2010 – březen 2012

Místo dodání / převzetí plnění:

Prostory zadavatele, Brno.

Hodnotící kritéria:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

1. Cena s váhou 20%
2. Metody vzdělávání s váhou 30%
Hodnoceny budou moderní metody vzdělávání, individuální přístup, aplikovatelnost do praxe, výběr metod s ohledem na cílovou skupinu, interaktivní a zážitkové metody.
3. Návrh obsahu školení a ukázkový manuál s váhou 30%
Hodnocen bude návrh obsahu, struktury a výukových metod pro školení cílové skupiny. Současně bude v rámci tohoto kritéria hodnocen ukázkový manuál pro školení výše uvedených cílových skupin.
4. Způsob poskytnutí zpětné vazby s váhou 20%
Hodnocen bude způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, promítnutí do navazujících kurzů, vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů, návrh dalšího vzdělávání účastníků, hodnotící zpráva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
• Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.

• Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b).
Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.

• Reference – minimálně 3 významné reference dodavatele dokládající zkušenosti s jazykovým vzděláváním anglického jazyka za poslední 2 roky. Uchazeč uvede název zakázky, název společnosti, hodnotu zakázky, kontaktní osobu a telefonní číslo na kontaktní osobu,

• Dodavatel zajistí lektorský tým, který bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady pro výuku jazyků (jazykové zkoušky a pedagogická praxe)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení:

zadáno

ČÁST A

 • Vítězný dodavatel
  Název:TECHNOPARK CZ s.r.o.

  IČ: 49433776
  DIČ: CZ49433776
  Sídlo: Ječná 29a, 621 00 Brno
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Stanislav Ryšánek, jednatel

 • 2. uchazeč
  Název: PM-Lingua s.r.o.
  IČ: 28297440
  DIČ: Cz28297440
  Sídlo: Dukelská 576/20, 682 01 Vyškov

 • 3. uchazeč
  Název: Skřivánek s.r.o.
  IČ: 60715235
  DIČ: CZ60715235
  Sídlo: U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov
 • 4. uchazeč
  Název: Threshold Training Associates s.r.o.
  IČ: 63671280
  DIČ: CZ63671280
  Sídlo: Voskovcova 1032, 152 00 Praha 5
 • 5. uchazeč
  Název: Gaudeo CB s.r.o.
  IČ: 25164040
  DIČ: CZ25164040
  Sídlo: Vodní 561/8A, 370 é1 České Budějovice
 • 6. uchazeč
  Název: CEET s.r.o.
  IČ: 27279987
  DIČ: CZ27279987
  Sídlo: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14
 • 7. uchazeč
  Název: Aspena jazyková škola s.r.o.
  IČ: 25594877
  DIČ: CZ25594877
  Sídlo: Gorkého 15, 602 00 Brno
 • 8. uchazeč
  Název: Mgr. Eva Kejdová
  IČ: 42590124
  Sídlo: Ulička 14, 623 00 Brno
 • 9. uchazeč
  Název: Slůně - svět jazyků, s.r.o.
  IČ: 25856995
  DIČ: CZ25856995
  Sídlo: Kotkova 6/271, 703 00 Ostrava - Vítkovice
 • 10. uchazeč
  Název: Bc. Kristýna Jirmusová
  IČ: 75994836
  Sídlo: Rýznerova 221, Roztoky u Prahy 252 63
 • 11. uchazeč
  Název: HOPE - E.S., v.o.s.
  IČ: 25342282
  DIČ: CZ25342282
  Sídlo: Palackého tř.10, 612 00 Brno

 

 

ČÁST B:

 • Vítězný dodavatel
  Název:TECHNOPARK CZ s.r.o.

  IČ: 49433776
  DIČ: CZ49433776
  Sídlo: Ječná 29a, 621 00 Brno
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Stanislav Ryšánek, jednatel

 • 2. uchazeč
  Název: PM-Lingua s.r.o.
  IČ: 28297440
  DIČ: Cz28297440
  Sídlo: Dukelská 576/20, 682 01 Vyškov

 • 3. uchazeč
  Název: Skřivánek s.r.o.
  IČ: 60715235
  DIČ: CZ60715235
  Sídlo: U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov
 • 4. uchazeč
  Název: Threshold Training Associates s.r.o.
  IČ: 63671280
  DIČ: CZ63671280
  Sídlo: Voskovcova 1032, 152 00 Praha 5
 • 5. uchazeč
  Název: Gaudeo CB s.r.o.
  IČ: 25164040
  DIČ: CZ25164040
  Sídlo: Vodní 561/8A, 370 é1 České Budějovice
 • 6. uchazeč
  Název: CEET s.r.o.
  IČ: 27279987
  DIČ: CZ27279987
  Sídlo: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14
 • 7. uchazeč
  Název: Aspena jazyková škola s.r.o.
  IČ: 25594877
  DIČ: CZ25594877
  Sídlo: Gorkého 15, 602 00 Brno
 • 8. uchazeč
  Název: Slůně - svět jazyků, s.r.o.
  IČ: 25856995
  DIČ: CZ25856995
  Sídlo: Kotkova 6/271, 703 00 Ostrava - Vítkovice
 • 9. uchazeč
  Název: Bc. Kristýna Jirmusová
  IČ: 75994836
  Sídlo: Rýznerova 221, Roztoky u Prahy 252 63
 • 10. uchazeč
  Název: HOPE - E.S., v.o.s.
  IČ: 25342282
  DIČ: CZ25342282
  Sídlo: Palackého tř.10, 612 00 Brno

 

Datum ukončení: 27. duben 2010

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft únor rgt
  Po Út St Čt So Ne
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 Seminář pro... (Akce)
17. 02. 2016, 10:00 - 17. 02. 2016, 13:00
18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29