Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 04504

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
636 100 bez DPH

Datum vyhlášení: 16. březen 2010

Lhůta pro podávání nabídek:
6. duben 2010 10:00

Místo pro podávání nabídek:
TrustPort, a.s. Bc. Lucie Ema Grohová Holandská 878/2 639 Brno - Štýřice

Název zadavatele: TrustPort, a.s.

Sídlo zadavatele:
Holandská 878/2, 639 00 Brno

IČ zadavatele: 28277066

DIČ zadavatele: CZ28277066

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Ema Grohová

Telefon: 541244471

E-mail: lucie.grohova@trustport_com

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Vladislav Němec, 541244471, vladislav.nemec@trustport_com

Popis předmětu zakázky:

 

Předmětem zakázky je nákup služby od dodavatele, který zajistí vzdělávání v oblasti měkkých dovednostech pro zaměstnance společností TrustPort, a.s. a AEC, spol. s r.o., dle následující specifikace jednotlivých aktivit.

Vzdělávací aktivity budou vytvořeny na míru společnosti. Součástí dodávky vzdělávacích aktivit bude poskytnutí studijních materiálů vztahujících se k uvedeným kurzům všem účastníkům kurzů.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů, atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Dodavatel zajistí prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli.

Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Po skončení každého z kurzů provedou zúčastnění zaměstnanci zhodnocení kurzu formou dotazníku. Od lektorů vzdělávacích kurzů bude manažer projektu očekávat zprávu se zpětnou vazbou.

 

V závěru projektu dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvědčení či certifikát o absolvování kurzu.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Zakázka bude realizována v období duben 2010 až prosinec 2011.

Místo dodání / převzetí plnění:

Prostory dodavatele

Hodnotící kritéria:

1. Cena s váhou 20%
2. Metody vzdělávání s váhou 30%
Hodnoceny budou moderní metody vzdělávání, individuální přístup, aplikovatelnost do praxe, výběr metod s ohledem na cílovou skupinu, interaktivní a zážitkové metody.
3. Návrh obsahu školení a ukázkový manuál s váhou 30%
Hodnocen bude návrh obsahu, struktury a výukových metod pro školení cílové skupiny. Současně bude v rámci tohoto kritéria hodnocen ukázkový manuál pro školení výše uvedených cílových skupin.
4. Způsob poskytnutí zpětné vazby s váhou 20%
Hodnocen bude způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, promítnutí do navazujících kurzů, vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů, návrh dalšího vzdělávání účastníků, hodnotící zpráva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena.
• Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 54 písm. a) a b).
Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.
• Reference – minimálně 3 významné reference dodavatele dokládající zkušenosti se vzděláváním v oblasti měkkých dovedností za poslední 2 roky. Uchazeč uvede název zakázky, název společnosti, hodnotu zakázky, kontaktní osobu a telefonní číslo na kontaktní osobu,
• Dodavatel zajistí lektorský tým, který bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady pro výuku měkkých dovedností (praktické zkušenosti lektora a pedagogická praxe)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Zpracovaná nabídka musí být v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení

Výsledek zadávacího řízení:

zadáno

ČÁST A:

 • Vítězný dodavatel
  Název: ECS Edconsia, s.r.o.
  IČ: 25014650
  DIČ: CZ
  25014650
  Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Iva Sehnalová, jednatelka


 • 2. uchazeč
  Název: TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.
  IČ: 26813335
  DIČ: CZ26813335
  Sídlo: Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov

 • 3. uchazeč
  Název: INC Consulting spol. s r.o.
  IČ: 63486261
  DIČ: CZ63486261
  Sídlo: Merhautova 113, 613 00 Brno
 • 4. uchazeč
  Název: Image lab s.r.o.
  IČ: 25097253
  DIČ: CZ25097253
  Sídlo:Kundratka 1994/20, 180 00 Praha 8
 • 5. uchazeč
  Název: E&A Consulting s.r.o.
  IČ: 27544117
  DIČ: CZ27544117
  Sídlo:Vážní 891, 500 03 Hradec Králové
 • 6. uchazeč
  Název: BooK s.r.o.
  IČ: 27739112
  DIČ: CZ27739112
  Sídlo:Merhautova 65, 613 00 Brno
 • 7. uchazeč
  Název: AZ - Dialog s.r.o.
  IČ: 26280094
  DIČ: CZ26280094
  Sídlo:Pražákova 39, 619 00 Brno
 • 8. uchazeč
  Název: ATREA Profi s.r.o.
  IČ: 25562908
  DIČ: CZ25562908
  Sídlo:Hudcova 72, čp.250, 621 00 Brno

ČÁST B: ZRUŠENO

Pro tuto část nebyla podána žádná nabídka, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Nově bylo dne 19.4.2010 vyhlášeno nové výběrové řízení pouze na část B.

Datum ukončení: 26. duben 2010

Nahoru

Máte zájem o odebírání novinek? Zaregistrujte se

Kalendář akcí

lft 2016  
lft květen rgt
  Po Út St Čt So Ne
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 Seminář pro... (Akce)
9. 05. 2016, 10:00 - 9. 05. 2016, 16:00
10 11 Semináře k výzvě... (Akce)
11. 05. 2016, 09:30 - 11. 05. 2016, 15:30
12 Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 09:30 - 12. 05. 2016, 15:30
Seminář pro... (Akce)
12. 05. 2016, 10:00 - 12. 05. 2016, 16:30
13 14 15
20 16 Seminář pro... (Akce)
16. 05. 2016, 10:00 - 16. 05. 2016, 15:00
17 18 Seminář pro... (Akce)
18. 05. 2016, 10:00 - 18. 05. 2016, 15:00
19 20 21 22
21 23 Seminář pro... (Akce)
23. 05. 2016, 10:00 - 23. 05. 2016, 15:00
24 Seminář pro... (Akce)
24. 05. 2016, 09:30 - 24. 05. 2016, 16:00
25 26 27 28 29
22 30 31