Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuální pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ.

Dne 10. 9. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 68/2018 na obsazení 2 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83), oddělení projektů rovnosti žen a mužů II (835).

  • Oddělení projektů rovnosti žen a mužů II podporuje rovné příležitosti na trhu práce a slaďování pracovního a soukromého života prostřednictvím dotací z Evropského sociálního fondu. Vyhlašuje výzvy k předkládání projektů na služby péče o děti (dětské skupiny, mikrojesle, dětské kluby při základních školách), na zlepšení situace žen na trhu práce včetně podpory ženského podnikání nebo na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže v podnicích. Zajišťujeme obsahovou přípravu a vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů, metodickou podporu žadatelů o dotaci a realizátorů projektů a kontrolu správnosti čerpání dotací.
  • Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu: www.mpsv.cz/files/clanky/34277/Inzerat_835002015.pdf

 

Dne 10. 9. 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 69/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

  • Oddělení projektů CLLD se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).
  • Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:  www.mpsv.cz/files/clanky/34276/Inzerat_875010.pdf

 
Uveřejněno: 12. 9. 2018
 
Aktualizováno: 12. 9. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost