Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 13. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 12/2018 na obsazení pracovní pozice komunikační úředník/nice v oddělení klientské podpory a publicity projektů (862); výběrové řízení č. 13/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872); výběrové řízení č. 14/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875); výběrová řízení č. 15/2018, č. 16/2018, č. 18/2018, č. 19/2018 a č. 20/2018 na obsazení celkem 6 pracovních pozic v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I a II (824 a 825); výběrové řízení č. 17/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 21/2018 na obsazení pracovní pozice v oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti.

Oddělení klientské podpory a publicity projektů (862) má na starosti dvě agendy. Jednak poskytuje základní nasměrování těm, kteří s OPZ či evropskými fondy obecně nemají zkušenosti, ale chtějí probrat nápad na projekt a zjistit, co dotace obnáší. Zároveň zajišťuje pro potenciální žadatele informační servis v podobě aktuálních možností OPZ. Druhá agenda se věnuje propagaci programu, jeho přínosů a výsledků. Zahrnuje vývoj a správu webu esfcr.cz, organizaci akcí pro veřejnost (např. veletrhy), mediální servis, vydávání tiskovin (brožury, letáky, plákáty…), zajišťování internetových kampaní, propagačních předmětů aj. 

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

 

Oddělení projektů sociálního začleňování (odd. 872) se zabývá prioritní osou 2 OPZ „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti sociálního začleňování (specifický cíl 2.1.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty směřující ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Projekty jsou zaměřeny na podporu sociálních služeb, aktivizaci cílové skupiny, komunitní sociální práce, na podporu rodičovských kompetencí, na podporu profesionální realizace sociální práce, na podporu programů prevence sociálně patologických jevů i na podporu právní a  finanční gramotnosti. Největší část našich příjemců tvoří neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

 

Oddělení projektů CLLD (odd. 875) se v rámci OPZ zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

 

Oddělení projektů adaptability pracovní síly (824, 825) zajišťují poskytování dotací na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Realizátoři projektů jsou nejčastěji podniky, ale i některé další organizace. Účelem projektů je zejména zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i jejich hodnotu na trhu práce. Dalším důležitým cílem je pak zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Pokud se rozhodnete přidat do našeho týmu, bude vaší náplní práce především zajištění věcné a formální správnosti přidělování dotací. Budete se podílet na nastavování pravidel, vyhlašování výzev, výběru a kontrole projektů. Zároveň bude vaší neméně důležitou rolí poskytovat realizátorům projektů konzultace a další podporu během realizace jejich projektů. Nebojte se veřejné správy a staňte se jedním z nás! Naše práce má smysl!

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínů, do kterých je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazech:

 

Oddělení projektů systému služeb (odd. 874) se zabývá prioritní osou 2 OPZ „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti systému služeb (specifický cíl 2.2.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty zaměřené na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce; podporu transformace pobytových sociálních služeb; budování kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) a tématiku komunitního plánování. Největší část našich příjemců tvoří poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:  

 

V oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti (822) se zabývá dvěma oblastmi administrace projektů Evropského sociálního fondu. V té první pomáhá zvyšovat zaměstnanost prostřednictvím projektů Úřadu práce ČR, Fondu dalšího vzdělávání či jiných příspěvkových organizací. Projekty jsou zaměřeny buď přímo na pomoc jednotlivým klientům (např. rekvalifikace, vzdělávací praxe, veřejně prospěšné práce apod.) nebo směřují na podporu systémových projektů, které by měly práci s klienty ulehčit, zlepšit či inovovat. Ve druhé oblasti oddělení podporuje systémové projekty realizované dvěma významnými rezorty – Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto projekty cílí na zvýšení kvality dalšího vzdělávání.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:


 
Uveřejněno: 14. 2. 2018
 
Aktualizováno: 14. 2. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost