Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 15. 6. 2018 byla vyhlášena 3 výběrová řízení.

1) výběrové řízení č. 46/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

2) výběrové řízení č. 47/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874).

Oddělení projektů systému služeb se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti systému služeb (specifický cíl 2.2.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty zaměřené na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce; podporu transformace pobytových sociálních služeb; budování kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) a tématiku komunitního plánování. Největší část našich příjemců tvoří poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce.

Bližší informace o výběrových řízení včetně termínů pro podání žádosti o účast ve výběrových řízení, naleznete na odkazech:  

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33654/Inzerat_874007_final.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33655/Inzerat_874015_final.pdf

3) výběrové řízení č. 49/2018 na obsazení pracovní pozice  v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení nesrovnalostí a koordinace (852).

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 3 oddělení:

  • komplexní právní podpora implementační struktury;
  • provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;
  • řešení odhalených nesrovnalostí;
  • koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;
  • přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;
  • výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;
  • řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/33657/Inzerat_852004_final.pdf

 


 
Uveřejněno: 15. 6. 2018
 
Aktualizováno: 19. 6. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost