Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 2. 2018 byla vyhlášena tato výběrová řízení: výběrové řízení č. 9/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823); výběrové řízení č. 10/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů systému služeb (874); výběrové řízení č. 11/2018 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825).

oddělení projektů podpory zaměstnanosti (823) administrujeme řadu menších soutěžních projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které pomáhají najít zaměstnání lidem ohroženým na trhu práce (např. dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním postižením či nízkou úrovní kvalifikace apod.). Projekty jsou realizovány zejména vzdělávacími, poradenskými a neziskovými organizacemi. Vyhlašujeme výzvy, kdo kterých tyto subjekty své projekty přihlašují, zajišťujeme výběr těch nejlepších a poté i kontrolu jejich realizace. Žadatelům a příjemcům poskytujeme metodickou podporu a organizujeme informační a poradenské semináře.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

Oddělení projektů systému služeb (odd. 874) se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu Zaměstnanost "Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti systému služeb (specifický cíl 2.2.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty zaměřené na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce; podporu transformace pobytových sociálních služeb; budování kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) a tématiku komunitního plánování. Největší část našich příjemců tvoří poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:  

Oddělení projektů adaptability pracovní síly II (825) zajišťuje poskytování dotací na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Realizátoři projektů jsou nejčastěji podniky, ale i některé další organizace. Účelem projektů je zejména zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i jejich hodnotu na trhu práce. Dalším důležitým cílem je pak zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Pokud se rozhodnete přidat do našeho týmu, bude vaší náplní práce především zajištění věcné a formální správnosti přidělování dotací. Budete se podílet na nastavování pravidel, vyhlašování výzev, výběru a kontrole projektů. Zároveň bude vaší neméně důležitou rolí poskytovat realizátorům projektů konzultace a další podporu během realizace jejich projektů. Nebojte se veřejné správy a staňte se jedním z nás! Naše práce má smysl!

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:


 
Uveřejněno: 12. 2. 2018
 
Aktualizováno: 12. 2. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost