Finanční údaje o programu

Podle čl. 42 obecného nařízení je povinností Řídicího orgánu elektronicky předávat Evropské komisi vybrané údaje o čerpání a věcném pokroku programu a tyto informace zveřejnit také na internetovém portálu. Údaje se předkládají 5x ročně ve formě tabulek, které jsou dostupné níže.

Struktura a obsah předávaných údajů Evropské Komisi jsou stanoveny v obecném nařízení a liší se podle data předkládání. Forma předávání údajů je elektronická, data se zpracovávají v MS2021+ a je povinností Řídicího orgánu je zveřejňovat na webu do 10 pracovních dnů od odeslání dat do EK.

Předávána jsou finanční data, údaje za indikátory (pouze 2x ročně), data o finančních nástrojích a údaje o prioritě 4 Materiální pomoc nejchudším osobám v OPZ+ (1x ročně). Předávání údajů nahrazuje výroční zprávy v předchozích programových obdobích.

Tabulka Finanční čerpání je členěna podle priorit, specifických cílů (SC) a kategorií regionů, obsahuje mj. alokace částí programu, způsobilé náklady vybraných operací (projekty s vydaným právním aktem) a způsobilé výdaje vykázané příjemci (projektů).

Tabulka Kategorie intervencí je rovněž členěna podle priorit, specifických cílů a kategorií regionů, ale dále detailněji podle dalších ukazatelů. Mechanismus rozpadu mezi kategorie regionů je označován jako tzv. pro rata mechanismus. Rozpad mezi kategorie regionů probíhá jednotným procentem stanoveným pro danou část OPZ+ (prioritu), tj. nedochází k vyhodnocování dopadů každého jednotlivého projektu, pro rata vzorec určuje poměry, ve kterých se data rozdělují mezi více kategorií regionu.

Obě tabulky jsou uvedeny níže v listech souboru s názvem Finanční čerpání a kategorie intervencí.

Tabulka Výstupové indikátory se zaměřuje na reporting dosažených hodnot výstupových indikátorů. Každý indikátor má svůj název, měrnou jednotku a kód dle Národního číselníku indikátorů (NČI), indikátory dané nařízením Evropské komise mají přidělen ještě EK kód. Tam, kde je to relevantní, je dosažená hodnota indikátoru rozčleněna na muže a ženy.

Tabulka Výsledkové indikátory podává informaci o dosažených hodnotách výsledkových indikátorů. Zatímco výstupové indikátory udávají počet jednotek, které byly objektem intervence, indikátory výsledku reportují hodnotu dosaženou až na základě této intervence. V počátečním stadiu implementace jsou dosažené hodnoty obou typů indikátorů prozatím nulové.

Obě tabulky jsou uvedeny níže v listech souboru Výstupové a výsledkové indikátory.

Podrobněji jsou tabulky vysvětleny zde.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
  • null Finanční údaje
  • null Indikátory
  • null Finanční nástroje