Mám zájem provozovat NOVÉ zařízení péče o děti

 

SROVNÁNÍ VŠECH AKTUÁLNĚ OTEVŘENÝCH A PLÁNOVANÝCH VÝZEV NPO / OPZ / OPZ+
NA PODPORU DĚTSKÝCH SKUPIN NALEZNETE ZDE

 

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

 • V reakci na aktuální situaci byly dne 29. 4. 2022 vyhlášeny mimořádné výzvy OPZ, a to výzva č. 141 (celá ČR mimo Prahu) a výzva č. 142 (hl. m. Praha) na vytvoření kapacit nových dětských skupin. Nejzazší termín pro ukončení realizace projektů byl pro tyto výzvy stanoven na 30. 9. 2023, přičemž každý projekt bude obsahovat fázi vybudování a 2 šestiměsíční fáze provozu. Podporovány jsou pouze DS pro veřejnost. Financování bude probíhat formou zjednodušeného vykazování pomocí tzv. jednotek, včetně sledování docházky dětí (stejným způsobem jako u dřívějších výzev na podporu vybudování a provozu DS z OPZ). Příjem nových žádostí je otevřen do 8. 6. 2022.
 • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou zahájení provozu v období před vznikem nároku na státní příspěvek. i. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 3,4 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
 • V OPZ+ lze rovněž očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. čtvrtletí roku 2022. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.
 • V současné době je zahajována podpora budování a rekonstrukce kapacit dětských skupin a mikrojeslí (rekonstrukce mj. v návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb.) formou investic z Národního plánu obnovy (Národní plán obnovy (planobnovycr.cz) a https://www.mpsv.cz/narodni-plan-obnovy). Na tyto investice bylo vyčleněno celkem 7 mld. Kč.

 • Dne 18. 3. 2022 byla v rámci NPO vyhlášena Výzva č. 31_22_002 – Budování kapacit dětských skupin. Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 20. 4. 2022. Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 • Vyhlášení výzvy na rekonstrukce DS a mikrojeslí v návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb. se předpokládá na konci roku 2022.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Přehled změn, které novela přináší, naleznete zde:  Novela zákona o DS - změny 18. 8. 2021
 • Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS mohou v souvislosti s novelou zákona využít kontaktní formulář na webových stránkách projektu Podpora implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty.
 • Informace k novele zákona, včetně průběžně doplňovaných otázek a odpovědí, budou zveřejňovány na stránkách http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021
 • Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
 • O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských skupin.
 • Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz). Na tomto odkazu naleznete rovněž vstup do elektronické aplikace, přes kterou je možné o příspěvek žádat. Na odkazu je rovněž zveřejněna výše denních normativů pro DS pro rok 2022.
 • Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.
 • Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu DS pomocí prostředků z OPZ+.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Další možnosti financování nových zařízení

 • IROP (Integrovaný regionální operační program)
  • V programovém období 2021 – 2027 se počítá s podporou navyšování kapacit a vzniku nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. Specifický cíl 5.1 IROP bude podporovat investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících kapacit či vznik nových kapacit. IROP je investiční operační program a součástí přímých nákladů nebudou provozní výdaje.
  • Více informací k případným možnostem podpory naleznete na webu https://irop.mmr.cz/cs/