Provozuji DĚTSKOU SKUPINU DLE ZÁKONA č. 247/2014 Sb. bez dotace

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

 • V současné době nejsou otevřené žádné výzvy na podporu nově vzniklých dětských skupin či mikrojeslí, a to ani na podporu budování, ani provozu. Pro rok 2021 nejsou plánovány žádné nové výzvy z OPZ.
 • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající zařízení i případné dofinancování provozu stávajících dětských skupin. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 3,4 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
 • Rovněž je očekávána podpora budování a rekonstrukce kapacit dětských skupin a mikrojeslí (rekonstrukce mj. v návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb.) formou investic z Národního plánu obnovy (Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)). Na tyto investice bylo vyčleněno celkem 7 mld. Kč. Národní plán obnovy je nyní ve fázi příprav, konkrétnější informace o formě podpory prozatím nejsou známy. Vyhlášení výzev se očekává do konce roku 2021.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Přehled změn, které novela přináší, naleznete zde: Novela zákona o DS - změny 18. 8. 2021
 • Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS se v souvislosti s novelou zákona mohou obracet na krajské metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare .
 • Informace k novele zákona, včetně průběžně doplňovaných otázek a odpovědí, budou zveřejňovány na stránkách http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021
 • Od 1. 1. 2022 bude dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
 • Pro získání nároku na čerpání podpory ze státního rozpočtu dle novely zákona bude nezbytné podat včas žádost na další kalendářní rok (provozovatele bude MPSV včas informovat). Financována budou pouze zařízení péče o děti zapsaná do Evidence dětských skupin.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/)
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.