Na provozované zařízení péče o děti ČERPÁM DOTACI

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Přehled změn, které novela přináší, naleznete zde: Novela zákona o DS - změny 18. 8. 2021
 • Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS mohou v souvislosti s novelou zákona využít kontaktní formulář na webových stránkách projektu Podpora implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty.
 • Informace k novele zákona, včetně průběžně doplňovaných otázek a odpovědí, budou zveřejňovány na stránkách http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021
 • Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
 • O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských skupin. 
 • Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz). Na tomto odkazu naleznete rovněž vstup do elektronické aplikace, přes kterou je možné o příspěvek žádat. Na odkazu je rovněž zveřejněna výše denních normativů pro DS pro rok 2022.
 • Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.
 • Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou. Pro tyto subjekty je proto plánována podpora provozu DS pomocí prostředků z OPZ+.
 • Souběh financování není možný, ujistěte se prosím, že v žádosti o státní příspěvek uvedete správné datum zahájení financování po skončení projektu OPZ.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Možnosti financování z ESF v rámci navazujících výzev OPZ

Dětské skupiny

 • Projekty OPZ budou ukončeny dle harmonogramů jednotlivých projektů nejpozději do 30. 6. 2022. Výjimkou bude mimořádná výzva na budování DS, u které se předpokládá konec harmonogramu nejpozději do 30. 9. 2023.
 • Upozorňujeme, že v novém operačním programu OPZ+ nepředpokládáme financování provozu již evidovaných dětských skupin, které splňují předpoklady pro nárok na státní příspěvek.
 • Výjimkou je očekávané pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací z prostředků OPZ+, což jsou subjekty, které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. čtvrtletí roku 2022. Uznatelnost výdajů ve výzvě předpokládáme nastavit zpětně tak, aby finanční podpora v případě potřeby kontinuálně navázala a pokryla výdaje vznikající po ukončení stávajících projektů z OPZ. Současně je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+ poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona.
 • V Národním plánu obnovy připravujeme výzvu na investice do adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. s předpokládaným vyhlášením v polovině roku 2022 s ohledem na očekávanou vyhlášku o požární bezpečnosti.
 • Výzvy MAS
  • Vyhlášení nových výzev MAS (Místních akčních skupin) na podporu dětských skupin se v rámci OPZ již nepředpokládá

Mikrojesle

 • Již se nepřepokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů mikrojeslí. Připravována je však (zpětně uznatelná) podpora adaptace prostor mikrojeslí z Národního plánu obnovy tak, aby se mikrojesle mohly stát dětskou skupinou dle novely zákona č. 247/2014 Sb.! Vyhlášení výzvy je plánováno s ohledem na očekávanou vyhlášku o požární bezpečnosti nejdříve v polovině roku 2022.

Dětské kluby

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů dětských klubů.

Ostatní operační programy

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/).
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.