Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kurz-Interierový designer/návrhář

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13980

Název zakázky: Kurz-Interierový designer/návrhář

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 2. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Helena Novotná

Sídlo zadavatele: Pionýrská 991/22,779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Helena Novotná
 • Telefon: +420739188032
 • E-mail: hn.agency@seznam.cz

IČ zadavatele: 02151251

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Novotná
 • Telefon: +420739188032
 • E-mail: hn.agency@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2022 15:00

Místo pro podání nabídek:
V rámci poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla zadavatele.Rozhodující je okamžik doručení a převzetí v sídle zadavatele.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení na nábytkářský software Pro 100,ergonomie,zbožíználství v nábytkářském oboru , prodejní dovednosti.

plnění zakázky bude na adrese:Krapkova 4,77900 Olomouc

 

Cílem školení je vzdělání zaměstnanců v oboru navrhování interiérů, zbožíznalství v nábytkářském oboru. Prodejní dovednosti.Vybraní zaměstnanci mají základy v těchto oborech a prozatím pracují jako pomocní návrháři . Cílem je tyto zaměstnance připravit na samostatný provoz.

Předpokládaný rozsah školení:     3/2022-7/2022 pro 2 zaměstnance celkovém objemu 180h které budou rozděleny na 175h výuky a 5h závěrečné zkoušky

Součástí poskytovaných služeb jsou především tyto služby:

- příprava a zpracování veškerých vyukových materiálů dle dokumentace k zvdělávacím kurzům v tištěné podobě pro všechny účastníky

-realizace vzdělávacích kurzů pod vedením kvalifikovaných lektorů dodavatele v požadovaném místě realizace

-provádění evidence poskytovaných služeb v souladu s pravidly  OPZ(evidence výuky a účasti do prezenčních listin,příprava.Zpracování závěrečného vyhodnocení kurzu.

-respektování pravidel publicity -označení učebny dle pravidel OPZ

Místem realizace zakázky je pobočka zadavatele : Krapkova 4 ,779 00 Olomouc

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 66116,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín plnění této zakázky je od 1.3 do 1.7 2022.Podrobný časový harmonogram této zakázky je součástí přílohy této ZD -vzor smlouvy o školení

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění zakázky je pobočka zadavatele-kancelář na adrese Krapkova 4 ,Olomouc 77900

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cenaNabídková cenaNabídková

  1) Nabídková cena  40%

      Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách  za cenu s DPH.

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  nejvýhodnější nabídka =hodnota z nabídky,která je v daném kriteriu nejvýhodnější tzn.nejnižší hodnota(Nabídková cena s DPH).

  počet bodu z části 1)= 100x nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka)x0,6

   

  2) Metodika a kvalita nabízených školení 60%

  tímto kriteriem se myslí dokument,který v rozsahu max. 6 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky.Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění,které dodavatel v Metodice organizace kurzu popíše.

  Hodnocena bude kvalita školení dle metodiky:

  a) Navrhované teoretické formy vyuky 1-35 bodů

  b) Navrhované praktické formy výuky  1-35 bodů

  c) Navrhovaný způsob ověření kvality výku a získávaní zpětné vazby 1-30 bodů

  Lépe bude hodnocen dodavatel ,který nabídne efektivnější a pro zadavatele ověřitelnější způsob organizace školení.Lépe bude hodnocen dodavatel,který bude reagovat na potřeby cílových skupin.Dále bude lépe hodnocen dodavatel,který nabídne efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

  Toto školení se bude hodnotit dle bodové škály přiřazené pro každou část zvlášť.Maximální možný bodový zisk je 100 bodů po sečtení všech tří částí a) +b) +c)

  počet bodů z části 2) =(součet bodu a+b+c)x 0,4

  Celkové hodnocení nabídky:

  Takto získané vážené body z obou hodnotících kritérii se sečtou.Nabídka ,která získala v součtu za všechna hodnotící kriteria nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.     Základní způsobilost

a)Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo    na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

b)doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělání za úplatu(např. výpis z : živnostenský rejstřík ,obchodní rejstřík)

 

2. Profesní a technická způsobilost

a) znalost nábytkářského software Carat,nebo Pro 100. Doloží certifikátem,nebo potvrzení praxe lektora/ů(potvrzení zaměstnavatele o délce praxe v daném software)

b) znalost prodejních dovedností. Doloží certifikát z kurzu prodejních dovedností ,nebo Životopis lektora/ů

V případě poddodavatele/poddodavatelů dodavatel přikládá:

podklady od poddodavatelů uvedené v bodě 1. a 2. uvedené výše v tomto oddílu.

smlouvu/vy s poddodavatelem/li


 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny
předmět plnění (konkretizovaný kvalitativně i kvantitativně)
cenu s DPH a informaci zda dodavatel je či není plátcem DPH
platební podmínky
lhůtu dodáni nebo harmonogram plnění
místo dodání/převzetí zboží,nebo výstupu plnění(není -li výslovně sjednáno rozumí se tím sídlo zadavatele
závazek dodavatele předkládat k zaplacení pouze faktury ,které obsahují název a číslo projektu
zpracování údajů z nabídky,které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace(tj. v okamžiku uzavření smlouvy během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky , které zadavatel posuzoval,nebo hodnotil).
celá nabídka bude zpracována v českém jazyce

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel doplní nabídkovou cenu v návrhu smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č.1 této ZD.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech(pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky.

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu,z něhož je zakázka hrazena,provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci(zákon  č. 563/1 991 Sb o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky

zdavatel požaduje předložení nabídky ve 2 originálních vyhotovení (obě vyhotovení v jedné obálce).
dodavatel nepřipouští variantní řešení nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 89256.20

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Martin Binar,Rošického 805/22,Olomouc 779 00,IČ: 76521222

  Datum podpisu smlouvy: 22. 2. 2022

Datum ukončení: 22. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 2. 2022
 
Aktualizováno: 28. 2. 2022