Zpět

Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015554

Projekt je zaměřen na rozvoj a rozšiřování systémů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "SPOD") v Jihomoravském kraji (dále jen "JMK"), a to zejména se zaměřením na oblast náhradní rodinné péče (dále jen "NRP"). Klíčovou součástí projektu je zvýšení efektivnosti v oblasti NRP s využitím inovativních nástrojů, sjednocení postupů při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen "PPPD") a vytvoření metodické příručky pro PPPD.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Brno-město
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 7 445 222,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 313 862,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Více informací o projektu


 
24. 7. 2020