Zpět

Výzva č. 94 pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání

Výzva č. 94 pro předkládání GP 1.1 - Podnikové vzdělávání

Číslo: 94

Platnost od: 29. 6. 2012 12:00

Platnost do: 31. 8. 2012 14:30

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: otevřená

 

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

SOUBORY KE STAŽENÍ:

UPOZORNĚNÍ: text výzvy byl revidován. Důvodem revize je úprava vykazování nepřímých nákladů u projektů, jejichž přímé způsobilé náklady bez křížového financování přesahují 15 mil. Kč. Pokud se v takovýchto projektových žádostech vyskytne chyba ve vyčíslení podílu nepřímých nákladů, nebudou automaticky vyřazovány, ale bude jim dále poskytnuta možnost opravy podílu nepřímých nákladů v rámci hodnocení přijatelnosti.

Přílohy:

 

VÝSLEDKY VÝZVY Č. 94

·         Zpráva o výsledku výběrového procesu

·         Hodnocení a výběr projektů:

 

Dne 16. 4. 2013 byla navýšena alokace prostředků rozdělovaných ve výzvě č. 94, umožňující podporu části projektů umístěných v zásobníku projektů. Původní alokace byla navýšena o 430 000 000 Kč. Nová alokace na každou část výzvy (MSP, velké podniky) bude 565 000 000 Kč, celkem 1 130 000 000 Kč. U projektů, kterých se navýšení přímo dotkne, jsou nejdříve změněny stavy projektů v Benefitu ze stavu doporučen jako náhradní projekt do stavu doporučen k financování (ev. s výhradami). Během následujících dní pak obdrží žadatelé u takových projektů do Benefitu zprávu s bližšími informacemi k dalšímu postupu.

Stav k 5. 11. 2012: Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení všech žádostí bylo ukončeno. Probíhá věcné hodnocení žádostí.

V rámci výzvy č. 94 bylo předloženo 1 552 projektových žádostí. Zaregistrováno bylo 1 548 žádostí, 4 žádosti nemohly být z důvodu pochybení na straně žadatele zaregistrovány. Projektové žádosti byly předloženy v celkové výši 5 261 415 151,99 Kč.

Z celkového počtu registrovaných žádostí  spadá do části a) Malé a střední podniky 953* projektových žádostí ve výši 2 834 155 504,83 Kč* a do části b) Velké podniky 595* projektových žádostí 2 427 259 647,16 Kč*.

* Informace o rozdělení mezi malé a střední podniky jsou výstupem sestav informačního systému, rozhodující pro posouzení budou doklady fyzicky dodané v žádostech, proto se konečný počet malých a velkých podniků či objem požadovaných prostředků pro jednotlivé skupiny může od zde uvedených údajů lišit.

 

INFORMACE PRO ŽADATELE

·         při pokládání dotazů postupujte dle informací uvedených níže a v textu výzvy.

·         odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k výzvě č. 94 naleznete zde .

·         informace pro žadatele připravující projekty s partnery

Pro projekty, v kterých čerpá veřejnou podporu více než jeden zapojený subjekt a všechny zúčastněné subjekty jsou uvedeny již v žádosti/rozhodnutí o poskytnutí dotace, platí rozpočítání veřejné podpory podle níže přiložené metodiky. Tato metodika slouží také jako návod pro vyplnění tabulky pro výpočet veřejné podpory, která je přílohou č. 4 této výzvy a pro případné změny v průběhu realizace.

·         Podpora pro žadatele

Informační podpora pro žadatele bude zajištěna na internetovém esf fóru, telefonicky, během osobních konzultací a seminářích pro žadatele. Informace o termínech osobních konzultací a telefonické/internetové podpoře jsou uvedeny v textu výzvy. Zájemci o osobní konzultaci se musí předem přihlásit na ve výzvě uvedené termíny e-mailem na adresu daniel.fencl@ea-oplzz.cz (adresa pouze pro přihlašování, na této adrese nejsou odpovídány jiné dotazy k výzvě). Informace o seminářích pro žadatele naleznete v dokumentu níže.

·         Pozvánka na semináře pro žadatele

·         Přihláška na seminář

·         Program semináře Ostrava 8. 8. 2012

Prezentace k seminářům

·         Představení výzvy č. 94

·         Jak vyplnit žádost v Benefitu

·         Veřejná podpora a podpora de minimis

·         Vzhledem k předpokladu, že v oblasti zakázek dojde před zahájením realizace projektů ve výzvě č. 94 k zásadním změnám, není prezentace k tomuto tématu publikována.

 

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ

Před vyhlášením výzvy byl koncept výzvy zveřejněn na www.esfcr.cz zde k veřejnému připomínkování. Výsledky připomínkového řízení naleznete v tomto souboru:

Vypořádání připomínek


 
Uveřejněno: 29. 6. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016