Zpět

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo: 047

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 816 957 478

Specifický cíl:
  • Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
    Investiční priorita:
  • 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

25. 10. 2016: Text výzvy a část jejích příloh (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9) byla aktualizována. Změna se týká rozšíření oprávněných žadatelů pro aktivity v oblasti sociálního podnikání. Mezi oprávněné žadatele byly nově přidány nestátní neziskové organizace. V oblasti podpory sociálního podnikání byly zároveň provedeny některé úpravy v návaznosti na zkušenosti z realizace výzev v IP 2.1. OPZ. Zároveň došlo na základě jednání s ÚP ČR k dílčím upřesněním v aktivitách týkajících se podpory zaměstnanosti, a dále také na základě jednání se zástupci jednotlivých krajů k vyjmutí přílohy č. 10 "Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb". Další drobné úpravy jsou především formálního charakteru.

Semináře pro příjemce:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 15. 6. 2018