Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Vzdělávání v sociálních službách

Číslo: A7

Platnost od: 8. 2. 2013 11:00

Platnost do: 30. 4. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Stav k 21. 5. 2013: V rámci výzvy A7 bylo předloženo celkem 235 projektů.  V současné době probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Upozornění: Vzhledem k termínu ukončení příjmu žádostí dne 30. 4. 2013 již nebudou poskytovány konzultace k výzvě A7

Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ K VÝKLADU METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK A K POSTUPU PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

 1)     Metodický pokyn pro zadávaní zakázek - příručka D9

V případě postupu podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek (D9, verze 1.7) se na postup podle kap. 2.7.1 Nedostatečný počet dodavatelů rovněž vztahuje kap. 1.2 bod 7 – zákaz zadat zakázku určitým osobám (střet zájmů). Možným řešením je, aby osoba, která je členem realizačního týmu projektu a zároveň lektorem jako dodavatelem služeb, působila pouze na jedné z těchto stran.  U zaměstnanců a statutárních orgánů, kteří mají zároveň v projektu působit jako lektoři, je možností, aby činnosti, které představují lektorování, byly součástí jejich pracovních činností jako člena realizačního týmu projektu či aby si příjemce nechal nově udělit akreditaci pro jiné lektory, kteří pak nebudou osobami, na které se vztahuje střet zájmů.

2)      V případě postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
A) k postupu dle zákona:
Zadavatel  (veřejný či dotovaný) v případě, kdy je možné zakázku zadat pouze dodavateli, který je uveden v rámci vydané akreditace, může postupovat podle ustanovení § 23 zákona (jednací řízení bez uveřejnění), neboť je splněna podmínka podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona - veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.

B) k nutnosti dodržet obecné zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona (zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace):
Zákon sice výslovně neupravuje střet zájmů, který je stanoven v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek (D9, verze 1.7), nicméně to neznamená, že jej není nutné zachovat. Tento střet zájmu se projeví v nutnosti dodržet obecné zásady stanovené v zákoně, zejména zásadu rovného zacházení.  
-          v popsaném případě sice nejde o otevřenou soutěž, zadavatel oslovuje omezený okruh dodavatelů, kteří jsou akreditovaní, a proto, pokud by došlo k výše uvedenému propojení osob, bylo by sporné, zda měl zadavatel možnost zakázku zadat pouze dotyčnému dodavateli, tzn. zda mohl postupovat jiným řešením – přesunutí lektorování do pracovních činností členů realizačního týmu projektu
-          v případě členů realizačního týmu či zaměstnanců zadavatele by bylo  předmětem přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i to, zda se podíleli na zpracování zadávací dokumentace či působili jako členové hodnotící komise
-          na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není možné, aby statutární orgán příjemce působil také na straně dodavatele (porušení zásady rovného zacházení)

Přílohy výzvy: 

 Další soubory ke stažení:  

Semináře k výzvě pro žadatele:  


 
Uveřejněno: 8. 2. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016