Zpět

Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava – Obecné IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12126

Název zakázky: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava – Obecné IT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 2. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Opava

Sídlo zadavatele: Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zuzana Lindovská
  • Telefon: +420720033015
  • E-mail: reditelka.ohk@opava.cz

IČ zadavatele: 47673320

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Zuzana Lindovská
  • Telefon: +420720033015
  • E-mail: reditelka.ohk@opava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 3. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů Okresní hospodářské komory Opava. Jedná se o kurzy v oblasti Obecného IT. Osnovy kurzů jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 výzvy – Obsahy kurzů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 811000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy – duben 2019. Začátek plnění bude po podpisu smlouvy o poskytnutí služeb. Konkrétní termíny kurzů budou domlouvány s dodavatelem vzdělávání individuálně dle aktuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců členů OHK a možností zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací kurzy budou probíhat v prostorách zapojených členů OHK do projektu (nutnost vlastnit mobilní učebnu), anebo v pronajatých prostorách v Opavě nebo v Ostravě s dobrou dostupností (max. 15 minut od zastávky pěší chůze). Viz upřesnění požadavků zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality vymezené níže uvedenými kritérii hodnocení a jejich vahami:

Nabídková cena s DPH – váha 60 %

Kvalita nabízených služeb – váha 40 %

 

Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena s DPH – váha 60 %

Při hodnocení kritéria Nabídková cena s DPH bude hodnocena nabídková cena v Kč s DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb.

Toto kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů x váha kritéria (60 %). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky (váha 60 %).

Obsah a hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb – váha 40 %

Podkladem pro hodnocení budou vyplněné následující dokumenty:

Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (viz Příloha č. 5)
Ukázka školících materiálů (max. 5 normostran)
Ukázka způsobu ověření (otázky testu) nebo jiného modelu pro ověření získaných znalostí a dovedností
Popis způsobu získávání zpětné vazby
Vzor souhrnné hodnotící zprávy z kurzu

Každý člen komise bude klasifikovat kritérium přidělením bodů podle následující bodové stupnice:

Vynikající - 100 bodů

Předložený návrh splňuje požadavky zadavatele bez výhrad. Předložený návrh bez výhrad směřuje k řádnému naplnění cíle veřejné zakázky. Nabídka splnila všechny (4) body hodnocení zcela bez výhrad.

Dobré s výhradami - 75 bodů

Předložený návrh je akceptovatelný s mírnými výhradami. Předložený návrh vede k naplnění cíle veřejné zakázky použitelný s malými úpravami. Nabídka minimálně 3 body hodnocení bez výhrad.

Průměrné - 50 bodů

Předložený návrh je akceptovatelný s podstatnými výhradami. Předložený návrh vede k naplnění cíle veřejné zakázky použitelný s nezanedbatelnými úpravami. Nabídka splnila minimálně 2 body hodnocení bez výhrad.

Uspokojivé - 25 bodů

Předložený návrh je akceptovatelný se zásadními výhradami. Předložený návrh je k naplnění cíle veřejné zakázky použitelný jen za předpokladu zásadních korekcí. Nabídka splnila minimálně 1 bod hodnocení bez výhrad.

Neuspokojivé - 1 bod

Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele zcela nepřijatelný. Předložený návrh nesměřuje k řádnému naplnění cíle veřejné zakázky. Nabídka nesplnila žádný bod hodnocení bez výhrad, anebo zcela chybí vypracované podklady k hodnocení.

 

BODY HODNOCENÍ = Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která:

1. OBSAH = Bude mít nejlépe zpracovanou obsahovou náplň vzdělávacích kurzů. Hodnocena bude následující oblast v Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu:

-Anotace kurzu
- Obsah kurzu

2. ZAPOJENÍ = Bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů. Hodnocena bude následující oblast v Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu:

-Cíl vzdělávání
- Postupy výuky
- Výukové materiály a pomůcky

3. ZPĚTNÁ VAZBA = Nabídne nejvhodnější model získávání zpětné vazby, zapracování zpětné vazby pro další školení a její předávání účastníkům a zadavatel. Hodnocen bude vypracovaný dokument:

- Popis získávání zpětné vazby

4. OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ = Nabídne nejvhodnější model způsobu ověření s ohledem na nejmenší časové zatížení účastníků kurzu, bez ztráty interaktivity a aktivního zapojení účastníků. Zadavatel požaduje, aby z každého kurzu byla vypracována souhrnná zpráva, kde bude uveden průběh kurzu, ověření znalostí a pochopení probírané látky účastníky kurzu. Hodnocena budou následující dokumenty:

- Doba a způsob ověření z Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu
- Vzor Souhrnné hodnotící zprávy

Bodové hodnocení nabídky provede každý jednotlivý člen hodnotící komise. Body přirazené nabídce každým členem hodnotící komise budou následně sečteny a bude vypočítán bodový průměr každé nabídky (celkový počet bodů nabídky od všech členů hodnotící komise vydělený počtem členů hodnotící komise). Z takto dosaženého počtu bodů bude následně určen počet bodů nabídky získaný v dílčím hodnotícím kritériu „Kvalita nabízených služeb“.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel doloží:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (prostá kopie),
- Výpis z živnostenského rejstříku dokládající oprávnění k předmětu plnění zakázky (prostá kopie),
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),
- Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – dodavatel doloží maximálně 5 referencí na obdobné zakázky (školení kurzů Obecné IT), které v minulosti realizoval (v posledních 3 letech před podáním nabídky) včetně uvedení ceny, doby poskytnutí služby a identifikace objednatele včetně uvedení kontaktu pro ověření reference). Všechny doložené reference musí v součtu činit minimálně 400 tis. Kč bez DPH.
- Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace - seznam osob (lektorů), kteří budou realizovat předmět zakázky včetně jejich strukturovaného životopisu dokládající lektorskou praxi v oblasti vzdělávání dospělých pro danou oblast vzdělávání v délce nejméně 5 let, lektorská praxe bude uvedena na začátku strukturovaného životopisu a životopis bude podepsán lektorem. Každý lektor bude mít minimálně střední školu s maturitou. Na každý kurz doloží dodavatel CV od 2 lektorů z důvodu možnosti konání kurzů najednou a z důvodu zastupitelnosti.
- Popis technického vybavení – uchazeč musí disponovat mobilní učebnou s minimálním počtem 15 notebooků pro případ, že se dva kurzy uskuteční ve stejném termínu. V popisu technického vybavení uvede uchazeč hardwarové a softwarové vybavení.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou  základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka bude pevně spojena způsobem, aby z ní nebylo možné vyjmout listy. Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

 

Dokumenty v nabídce budou seřazeny následujícím způsobem:

- Krycí list nabídky (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka1,
- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),
- Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),
- Doložení seznamu osob podílejících se na zakázce, včetně jejich životopisů. Pro každý kurz budou doloženy 2 životopisy lektorů podílejících se na zakázce.
- Popis technického vybavení.
- Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,
- Výpis z živnostenského rejstříku anebo Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů,
- Návrh smlouvy,
- Předmět zakázky – vypracovaná dokumentace k obsahu kurzu ke každému poptávanému školení (vzor Dokumentace je přílohou č. 5) – za každou dokumentací bude přiložena ukázka skript, popř. test/testové otázky, toto příloha bude sloužit jako podklad pro hodnocení kritéria „Kvalita nabízených služeb“.
- Popis získávání zpětné vazby od účastníků.
- Ostatní náležitosti nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena s DPH, částka DPH a cena bez DPH.

Nedodržení stanovené limitní ceny za veřejnou zakázku, tj. překročení výše uvedené předpokládané hodnoty s připočtením DPH, znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem.

Struktura podrobné cenové kalkulace je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek – Rozpočet zakázky a účastník je povinen tuto strukturu dodržet. Cenová kalkulace je sestavena položkově pro jednotlivé vzdělávací kurzy – účastník vyčíslí nabídkovou cenu za každý kurz samostatně a následně jako celek.

 

Nabídková cena s DPH bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, jeho ubytování, jeho stravu, školící materiály, apod.). Nabídková cena bude zahrnovat také náklady na pronájem prostor.

 

Vítězný dodavatel, pokud bude využívat školící prostory zapojených členů do projektu, je povinen uhradit členům min. 100 Kč/hod za pronájem školicí místnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka a kontaktní e-mail. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku, zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může účastníkům poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez identifikace tazatele bude odesláno a uveřejněno do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude účastník plnit určitou část zakázky.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze písemnou formou (e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

V případě zrušení výběrového řízení nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

 

Dodavatel předkládá jeden originál nabídky v listinné podobě a kopii na elektronickém nosiči (např. CD, flash disk, apod.). Dodavatel předloží se svou nabídkou také písemný návrh smlouvy, kdy tento návrh musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

 

Ostatní podmínky

-Dodavatel školení poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-V případě, že účastník školení absolvuje alespoň 70 % docházky, obdrží od vzdělávací agentury potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu, které bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor potvrzení na www.esfcr.cz)

-Dodavatel školení z každého kurzu doručí zadavateli prezenční listinu, která bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor prezenční listiny na www.esfcr.cz).

-Dodavatel školení poskytne zadavateli ke každému kurzu dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu dle podmínek poskytovatele dotace (viz Příloha č. 5)

-Jednoho uzavřeného kurzu se může zúčastnit maximálně 12 osob. Počty osob ve skupinách jsou vymezeny v příloze č. 2 Rozpočet zakázky).

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

-Jedna hodina výuky znamená 60 minut.

 

Podmínky osobního předání nabídky:

Nabídky budou přijímány poštou anebo osobně. Osobní doručení je možné v úředních hodinách PO-ČT od 8 do 13 hodin. Mimo úřední hodiny je doručení možné pouze po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci zakázky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 620400.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AP NETSOFT, s.r.o.Hradecká 772/15, 146 01 Opava - Předměstí, IČ 25900901, Ing. Dana Bendová, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 4. 4. 2018

Datum ukončení: 4. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2018
 
Aktualizováno: 6. 4. 2018