Zpět

Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10782

Název zakázky: Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 7. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Naděje – M, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Báňská 287, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Věra Ďuráková, Telefon: +420 776 810 168, Email: nadeje-m@seznam.cz

IČ zadavatele: 25454722

DIČ zadavatele: CZ25454722

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Milena Pešoutová
 • Telefon: +420 774 501 636
 • E-mail: nadeje-m@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 8. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být doručena na adresu sídla zadavatele: Naděje – M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most či osobně do sídla zadavatele, 1. patro, a to od 28. 07. 2016 do 11. 08. 2016 v pracovních dnech od 7.00 do 12.00 hodin. Místnost bude označena: Příjem nabídek na Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN, kontaktní osoba Ing. Milena Pešoutová. V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky datum a čas předání nabídky poštou zadavateli, ne datum odeslání nabídky. • Nabídky doručené po termínu nebudou hodnoceny!

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1530000,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Asociace pro mezinárodní spolupráci firem se sídlem Topolová 1234, 434 01 Most IČ 70860068 oprávněná osoba jednat jménem dodavatele: Ing. František Jochman

Datum ukončení: 22. 9. 2016

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Klasifikace zakázky:

Kód CPV

Název předmětu

55100000-1

Hotelové služby

55110000-4

Ubytovací služby

55130000-0

Jiné ubytovací služby

Předmětem zakázky je zajištění ubytování pro účastníky 5 zahraničních pracovních stáží v Chemnitz, v SRN, které budou realizovány v níže uvedeném časovém harmonogramu:

Stáž č. 1 - 09. 01. 2017 - 03. 03. 2017 - příjezd 08. 01. 2017, odjezd 03. 03. 2017

Stáž č. 2 - 06. 03. 2017 - 03. 05. 2017 - příjezd 05. 03. 2017, odjezd 03. 05. 2017

Stáž č. 3 - 08. 05. 2017 - 04. 07. 2017 - příjezd 07. 05. 2017, odjezd 04. 07. 2017

Stáž č. 4 - 04. 10. 2017 - 30. 11. 2017 - příjezd 03. 10. 2017, odjezd 30. 11. 2017

Stáž č. 5 - 08. 01. 2018 - 02. 03. 2018 - příjezd 07. 01. 2018, odjezd 02. 03. 2018

Specifikace předmětu zakázky:

 1. Dnem zahájení každé jednotlivé stáže bude vždy pondělí. Zadavatel proto požaduje, aby ubytování bylo zajištěno vždy s příjezdem účastníků den před jejím zahájením, tzn. od neděle, a odjezdem v posledním dni stáže.
 2. Ubytování musí být zajištěno včetně dnů pracovního volna a svátků, tudíž při zajišťování ubytování je třeba brát v úvahu svátky v SRN a spolkové zemi Sasko v daném období.
 3. Zadavatel požaduje zajištění ubytování pro každou skupinu v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC), s vlastní nebo dostupnou společnou kuchyňkou se základním vybavením k individuální přípravě jednoduché stravy (kuchyňský kout s nádobím a hrnci, dvouvařič, utěrky, mikrovlnná trouba, chladnička a varná konvice), a s bezplatným internetovým připojením, v hotelech, penzionech, či obdobných zařízeních s min. 2* a max. 3* kvalitou ubytování, bez stravy, se snadnou dopravní dostupností MHD a v okruhu max. 5 km od centra města Chemnitz; za centrum města Chemnitz je považováno hlavní vlakové nádraží.
 4. Zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno pro každou skupinu společně v jednom zařízení. Skupinu pro každou stáž bude tvořit vždy 5 osob, z toho 4 účastníci stáže a 1 mentor.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč

Na základě již zrealizovaného výběrového řízení stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky ve výši 1 530 000,00 Kč.

S ohledem na spolufinancování této zakázky z evropských fondů a na zdroje, vyčleněné z rozpočtu projektu, zadavatel nepřipouští překročení maximální částky 1 897 700,00 Kč, kterou má na tuto zakázku k dispozici. Předpokládaná hodnota zakázky může být překročena, ale pouze do maximální částky, vyčleněné z rozpočtu projektu.

Uchazeč, který svou nabídkovou cenou výše uvedenou částku překročí, bude vyloučen.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Leden 2017 – březen 2018

Podrobný harmonogram plnění viz část Popis (specifikace) předmětu zakázky této výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění

Naděje – M, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most

Hodnoticí kritéria

 • Hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena uvedená dle požadavku na způsob zpracování nabídky - viz níže.
 • Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč. Pořadí nabídek bude stanoveno podle nabídkové ceny. V případě rovnosti nabídkových cen bude o vítězné nabídce rozhodnuto transparentním losováním.
 • Vítěznou bude ta nabídka, která celkové plnění zakázky nabízí za nejnižší nabídkovou cenu.
 • Dodavatel, který podal vítěznou nabídku, bude vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
 • Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, to však nevylučuje možnost zadavatele požádat uchazeče o její doplnění nebo objasnění, a to v dodatečné minimálně 48hodinové lhůtě.
 • Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace předložením:
 • dokladu o oprávnění k podnikání v prosté kopii;
 • čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá ke dni podání nabídky daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - originál podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 2).
 • Uchazeč je oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne staršího 3 měsíce, nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů s platností minimálně k datu podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotné zpracování nabídky dle následujícího pořadí:

 1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (viz příloha č. 1 výzvy) opatřený podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za Krycím listem nabídky).
 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
 3. Nabídková cena zpracovaná dle struktury nabídkové ceny (příloha č. 3).
 4. Popis zajištění ubytování v  SRN, v Chemnitz, v souladu s požadavky zadavatele dle Popisu (specifikace) předmětu zakázky, a to s uvedením bližší specifikace ubytování, včetně typu, názvu a adresy zařízení, vzdálenosti od centra města v km, dostupných služeb poskytovaných současně s noclehem, případně doplněný přiloženými fotografiemi dokumentujícími informace o zajištění předmětu zakázky, případně odkazy na webové stránky zařízení, pokud jsou k dispozici.
 5. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele v této výzvě.
 6. Návrh smlouvy (příloha č. 4) – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku) popř. zmocněncem uchazeče. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním dle přílohy č. 4. Zadavatel připouští pouze formální úpravy v upravitelných polích návrhu smlouvy (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky.
 7. Případné další přílohy související s předmětem této zakázky.
 8. Čestné prohlášení o počtu listů (příloha č. 5).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 • Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje, aby se ubytovací zařízení nacházelo v SRN, nemůže český dodavatel kalkulovat české DPH (viz ust. § 10 a 89 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty), tzn., že nabídková cena bude kalkulovaná bez českého DPH.
 • Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.
 • Nabídkovou cenu dodavatel uvede v příloze č. 1, 3 a 4 (Návrh smlouvy).
 • Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za službu uvedenou v části Popis (specifikace) předmětu zakázky této výzvy.
 • Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
 • Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik spojených s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky.
 • Pro zpracování nabídkové ceny uchazeč použije přílohu č. 3 (Nabídková cena).
 • Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.
 • Zadavatel neposkytuje zálohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

 • Uchazeč předkládá nabídku:
 • v českém jazyce, vlastnoručně podepsanou podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat
  za uchazeče.
 • v jednom originále v listinné podobě a v jedné kopii na CD - kompletní nabídka naskenovaná ve formátu PDF a se smlouvou jako upravitelným textovým souborem.
 • Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 • Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, bude řádně svázána do jednoho svazku, a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, nálepky budou opatřeny podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat za uchazeče).
 • Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude čestné prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů v nabídce (příloha č. 5).
 • Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.
 • Nabídka bude doručena poštou či kurýrní službou, nebo osobně do sídla zadavatele: Naděje – M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most.
 • Nabídka musí být podána v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu, na které musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče, a musí být výrazně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – „Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v  SRN“ pro projekt s registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

 • Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče včetně
  e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění uchazeče.
 • V případě nejasností může být uchazeč zadavatelem vyzván k vyjasnění nabídky ve stanovené lhůtě.
 • Elektronické podání se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč uvede ve své nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

 • Dodatečné dotazy k výběrovému řízení je možné podat pouze písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu ve věci zakázky:

Ing. Milena Pešoutová

Email: nadeje-m@seznam.cz.

 • Každá odpověď spolu se zněním dotazu bude uveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz. Telefonické dotazy se nepřipouštějí. Zadavatel zodpoví pouze dotazy doručené mu nejpozději
  4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 • Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Uchazeč je povinen bezvýhradně respektovat požadavky této výzvy.
 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 • Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek.
 • Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky.
 • Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.
 • Nabídka bude zpracována v souladu s  Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturální a investičních fondů v programovém období 2014-2020 a v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 4).
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby, než bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kap. 20.10.
 • Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel nebude zvát uchazeče k otevírání obálek s nabídkami.
 • Zadavatel nebude předložené nabídky vracet.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4 s účinností od 1. 6. 2016). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení
a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu
www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 
 
 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2016
 
Aktualizováno: 22. 9. 2016