Zpět

Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10751

Název zakázky: Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Naděje – M, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Báňská 287, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Věra Ďuráková, telefon: +420 776 810 168, e-mail: nadeje-m@seznam.cz

IČ zadavatele: 25454722

DIČ zadavatele: CZ25454722

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Milena Pešoutová
 • Telefon: +420 774 501 636
 • E-mail: nadeje-m@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2016 14:00

Místo pro podání nabídek:
Naděje – M, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most, 1. patro, místnost bude označena: Příjem nabídek na Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN, kontaktní osoba Ing. Milena Pešoutová. V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky datum a čas předání nabídky poštou zadavateli, ne datum odeslání nabídky. Nabídky doručené po termínu nebudou hodnoceny!

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1568347,11 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Na základě písm. c) kap. 20.10.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Datum ukončení: 14. 7. 2016

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Klasifikace zakázky:

Kód CPV

Název předmětu

55100000-1

Hotelové služby

55110000-4

Ubytovací služby

55130000-0

Jiné ubytovací služby

Předmětem zakázky je zajištění ubytování pro účastníky 5 zahraničních pracovních stáží v Chemnitz, v SRN, které budou realizovány v níže uvedeném časovém harmonogramu:

Stáž č. 1 - 09. 01. 2017 - 03. 03. 2017 - příjezd 08. 01. 2017, odjezd 03. 03. 2017

Stáž č. 2 - 06. 03. 2017 - 03. 05. 2017 - příjezd 05. 03. 2017, odjezd 03. 05. 2017

Stáž č. 3 - 08. 05. 2017 - 04. 07. 2017 - příjezd 07. 05. 2017, odjezd 04. 07. 2017

Stáž č. 4 - 04. 10. 2017 - 30. 11. 2017 - příjezd 03. 10. 2017, odjezd 30. 11. 2017

Stáž č. 5 - 08. 01. 2018 - 02. 03. 2018 - příjezd 07. 01. 2018, odjezd 02. 03. 2018

Specifikace předmětu zakázky:

 1. Dnem zahájení každé jednotlivé stáže bude vždy pondělí. Zadavatel proto požaduje, aby ubytování bylo zajištěno vždy s příjezdem účastníků den před jejím zahájením, tzn. od neděle, a odjezdem v posledním dni stáže.
 2. Ubytování musí být zajištěno včetně dnů pracovního volna a svátků, tudíž při zajišťování ubytování je třeba brát v úvahu svátky v SRN a spolkové zemi Sasko v daném období.
 3. Zadavatel požaduje zajištění ubytování v hotelech, penzionech či obdobných zařízeních s min. ** a max. *** kvalitou ubytování, bez stravy, se snadnou dopravní dostupností MHD a v okruhu max. 5 km od centra města Chemnitz.
 4. Zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno pro každou skupinu společně v jednom zařízení. Skupinu pro každou stáž bude tvořit vždy 5 osob, z toho 4 účastníci stáže a 1 mentor.
 5. Zadavatel požaduje zajištění ubytování pro každou skupinu v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC), s vlastní nebo dostupnou společnou kuchyňkou se základním vybavením k individuální přípravě jednoduché stravy (kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, chladnička a varná konvice), a s bezplatným internetovým připojením.
Lhůta pro podání nabídek

Zahájení příjmu nabídek:   15. 06. 2016 v 08:00 hod.

Ukončení příjmu nabídek:  29. 06. 2016 v 14:00 hod.

 • Nabídka musí být doručena na adresu sídla zadavatele:
  Naděje – M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most či osobně do sídla zadavatele, 1. patro, a to od 15. 06. 2016
  do 29. 06. 2016 v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin.
 • V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky datum a čas předání nabídky poštou zadavateli, ne datum odeslání nabídky.
Nabídky doručené po termínu nebudou hodnoceny!

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Leden 2017 – březen 2018

Podrobný harmonogram plnění viz část Popis (specifikace) předmětu zakázky této výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění

Naděje – M, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most

Hodnoticí kritéria

 • Hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena.
 • Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle nabídkové ceny včetně DPH.
 • Vítěznou bude ta nabídka, která celkové plnění zakázky nabízí za nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
 • Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, to však nevylučuje možnost zadavatele požádat uchazeče o její doplnění nebo objasnění, a to v dodatečné minimálně 48hodinové lhůtě.
 • Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace předložením:
 • dokladu o oprávnění k podnikání v prosté kopii;
 • čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá ke dni podání nabídky daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - originál podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 2).
 • Uchazeč je oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne staršího 3 měsíce, nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů s platností minimálně k datu podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotné zpracování nabídky dle následujícího pořadí:

 1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (viz příloha č. 1 výzvy) opatřený podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za Krycím listem nabídky).
 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
 3. Nabídková cena zpracovaná dle struktury nabídkové ceny (příloha č. 3).
 4. Popis zajištění ubytování v  SRN, v Chemnitz, v souladu s požadavky zadavatele dle Popisu (specifikace) předmětu zakázky, a to s uvedením bližší specifikace ubytování, včetně typu, názvu a adresy zařízení, vzdálenosti od centra města v km, dostupných služeb poskytovaných současně s noclehem, případně doplněný přiloženými fotografiemi dokumentujícími informace o zajištění předmětu zakázky, pokud jsou k dispozici.
 5. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele v této výzvě.
 6. Návrh smlouvy (příloha č. 4) – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku) popř. zmocněncem uchazeče. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním dle přílohy č. 4. Zadavatel připouští pouze formální úpravy v upravitelných polích návrhu smlouvy (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky.
 7. Případné další přílohy související s předmětem této zakázky.
 8. Čestné prohlášení o počtu listů (příloha č. 5).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 • Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.
 • Nabídkovou cenu dodavatel uvede v Krycím listu a v návrhu smlouvy. Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost v Krycím listu nabídky (příloha č. 1) a v návrhu smlouvy (příloha č. 4).
 • Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za službu uvedenou v části Popis (specifikace) předmětu zakázky této výzvy.
 • Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná
  a nepřekročitelná, a bude uvedena v členění:
 • cena bez DPH v Kč;
 • sazba DPH (procentní výše DPH), včetně jejího vyjádření v Kč;
 • celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
 • Nabídková cena včetně DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých daní a včetně veškerých dalších poplatků, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče. Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že jím nabídnutá cena musí zahrnovat všechny výše uvedené náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky.
 • Pro zpracování nabídkové ceny uchazeč použije přílohu č. 3 (Nabídková cena).
 • Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.
 • Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH zároveň definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel na zakázku k dispozici.
 • Zadavatel neposkytuje zálohy a není plátcem DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky

 • Uchazeč předkládá nabídku:
 • v českém jazyce, vlastnoručně podepsanou podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat jménem
  či za uchazeče.
 • v jednom originále v listinné podobě a v jedné kopii na CD - kompletní nabídka naskenovaná ve formátu PDF a se smlouvou jako upravitelným textovým souborem.
 • Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 • Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, bude řádně svázána do jednoho svazku, a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, nálepky budou opatřeny podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče).
 • Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude čestné prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů v nabídce (příloha č. 5).
 • Jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.
 • Nabídka bude doručena poštou či kurýrní službou, nebo osobně do sídla zadavatele: Naděje – M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most.
 • Nabídka musí být podána v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu, na které musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče, a musí být výrazně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – „Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v  SRN“ pro projekt s registračním číslem CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593

 • Dále bude na obálce uvedena adresa uchazeče včetně
  e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění uchazeče.
 • V případě nejasností může být uchazeč zadavatelem vyzván k vyjasnění nabídky ve stanovené lhůtě.
 • Elektronické podání se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč uvede ve své nabídce kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

 • Dotazy k výběrovému řízení je možné podat pouze prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu ve věci zakázky: Ing. Milena Pešoutová, nadeje-m@seznam.cz; nejdéle do 23. 06. 2016 do 14.00 hodin.
 • Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
 • žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek;
 • dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky

 • Uchazeč je povinen bezvýhradně respektovat požadavky této výzvy.
 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
 • Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek.
 • Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky.
 • Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.
 • Nabídka bude zpracována v souladu s  Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturální a investičních fondů v programovém období 2014-2020 a v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 4).
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení až do doby, než bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kap. 20.10.
 • Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel nebude zvát uchazeče k otevírání obálek s nabídkami.
 • Zadavatel nebude předložené nabídky vracet.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4 s účinností od 1. 6. 2016). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení
a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu
www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 
 
 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2016
 
Aktualizováno: 4. 8. 2016