Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  

MÁTE NÁPAD NA PROJEKT PODPORUJÍCÍ ROVNOST ŽEN A MUŽŮ?

Operační program Zaměstnanost (OPZ) usiluje o odstraňování bariér na trhu práce a zlepšování přístupu k zaměstnání. Projekty financované z tohoto programu otevírají dveře na pracovní trh a zvyšují šance na uplatnění zejména osobám různě znevýhodněným. Podporují touhu překonávat překážky a pomáhají zvládat těžké začátky. Pokud byste takový projekt rádi realizovali, tak jste tu správně!

Jakým oblastem se OPZ věnuje?

 

 • sociálnímu začleňování a boji s chudobou
 • rovným příležitostem žen a mužů
 • podpoře mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • dalšímu profesnímu vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů, nezaměstnaných i znevýhodněných osob

OPZ zahrnuje oblast rovných příležitostí v prioritní ose 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ a její investiční prioritě 1.2 „Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života“.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ

 • rozvoj služeb péče o děti (např. dětské skupiny, dětské kluby a mikrojesle)

 

 • vzdělávání a poradenství pro osoby na mateřské a rodičovské, osoby pečující a ženy ve starším věku, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti

 

 • odstraňování projevů diskriminace a rozdílů v odměňování, snížení segregace na trhu práce (např. genderové audity)

 

 • osvěta a poradenství v oblasti rovných příležitostí za účelem odstraňování stereotypů a diskriminace, včetně práce se zaměstnavateli

 

 • zavádění flexibilních forem práce a podpora slaďování pracovního a soukromého života

 

 • podpora vyšší míry zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby

 

 • koordinace a implementace místních a celostátních politik rovných příležitostí

Slovníček základních pojmů OPZ

 

Projekt - souhrn aktivit, na který je přidělena finanční podpora

 

Výzva - dokument určující na jaké projekty a za jakých podmínek lze předkládat žádosti o podporu

 

Žadatel - subjekt, který si podal žádost o podporu

 

Příjemce - subjekt, kterému byla podpora přidělena a může svůj projekt realizovat

JAK POSTUPOVAT, POKUD CHCI REALIZOVAT PROJEKT?

 • Pokud chcete realizovat projekt, je třeba dodržovat pravidla spojená s čerpáním podpory - naleznete je v dokumentech OPZ. Zpočátku doporučujeme projít zejména text OPZ, kde se dozvíte vše potřebné o zaměření programu a jaké aktivity a cílové skupiny jsou podporovány, a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce týkající se hlavních fází přípravy a realizace projektu.

 

 • V průběhu roku jsou vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů, které přesně specifikují, na koho projekty zaměřit, jaké aktivity zahrnout, kolik je k dispozici peněz a podobně. Plánované výzvy lze sledovat v harmonogramu, který je pravidelně aktualizován.

 

 • Projektové záměry včetně toho, do které výzvy spadají, můžete samozřejmě konzultovat.

 

 • K jednotlivým výzvám jsou pak pro žadatele pořádány informační semináře a diskutovat lze v klubech výzev na fóru. Ve výzvách jsou rovněž uvedeny kontaktní osoby, na které je možné se obracet.

Kdo může o podporu žádat?

 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, kraje, obce a jimi zřizované organizace a další (přesné vymezení je ve výzvě)

Kde se inspirovat?

 

Zajímají mě i sociální inovace a sociální integrace.

Výzvy na rovné příležitosti žen a mužů (do filtru zadejte invest. prioritu 1.2)

Harmonogram výzev