Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  

ŽIJETE NOVÝMI TRENDY A MÁTE HLAVU PLNOU SOCIÁLNÍCH INOVACÍ?

Operační program Zaměstnanost (OPZ) usiluje o odstraňování bariér na trhu práce a zlepšování přístupu k zaměstnání. Projekty financované z tohoto programu otevírají dveře na pracovní trh a zvyšují šance na uplatnění zejména osobám různě znevýhodněným. Podporují touhu překonávat překážky a pomáhají zvládat těžké začátky. Pokud byste takový projekt rádi realizovali, tak jste tu správně!

Jakým oblastem se OPZ věnuje?

 

 • sociálnímu začleňování a boji s chudobou
 • rovným příležitostem žen a mužů
 • podpoře mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • dalšímu profesnímu vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů, nezaměstnaných i znevýhodněných osob

 

OPZ zahrnuje oblast sociálních inovací v prioritní ose 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“.

 

Slovníček základních pojmů OPZ

 

Projekt - souhrn aktivit, na který je přidělena finanční podpora

Výzva - dokument určující na jaké projekty a za jakých podmínek lze předkládat žádosti o podporu

Žadatel - subjekt, který si podal žádost o podporu

Příjemce - subjekt, kterému byla podpora přidělena a může svůj projekt realizovat

SOCIÁLNÍ INOVACE

 • nabízíme finanční prostředky na testování a šíření nových inovačních řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (výzva 024 a 018)

 

 • podpoříme přenos fungujících zahraničních inovací, které jsou realizovatelné v podmínkách ČR (výzva 024 a 018)

 

 • podpoříme aktivity vedoucí k otevření a propojování datových zdrojů s cílem využití dat pro zvýšení efektivity řešení sociálních problémů (výzva 124)

 

 • podpoříme výstupy znalostních pracovišť, jejichž aplikace povede u uživatelů k řešení sociálních problémů s měřitelným výsledkem (výzva 124)

 

 • podpoříme stávající akcelerátory a inkubátory tak, aby zvýšily svůj potenciál a maximalizovaly impakt inovací, které generují projekty v jejich péči  (výzva 124)

 

 • velmi nás zajímají investice se sociálním dopadem (výzva 124)

 

KDE SE INSPIROVAT?

 

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ

 

IMPAKT - dopad a účinnost řešení. Impakt v podmínkách výzev MPSV obvykle představuje kvalitativní změnu života cílové skupiny nebo uživatelů inovace a měří se vztahem mezi výstupy a výsledky inovačního řešení.

 

DESIGN THINKING - jedna z mnoha metod zaměřených na zjištění potřeby člověka/uživatele/zákazníka/službu,…. Inovace se vyznačují mimo jiné tím, že dokáží identifikovat objektivní potřeby a následně na ně reagují.

 

EVALUACE - hodnotí úspěšnost inovačního řešení a měří dosaženou změnu u cílové skupiny či uživatelů inovace.

 

EVIDENCE-BASED POLICY - odpovědná veřejná politika, která při rozhodování vychází z objektivně ověřených (vědeckých) poznatků, na jejichž základě podporuje programy a intervence, které mají největší pozitivní impakt.

JAK POSTUPOVAT, POKUD CHCI REALIZOVAT PROJEKT?

 • Pokud chcete realizovat projekt, je třeba dodržovat pravidla spojená s čerpáním podpory - naleznete je v dokumentech OPZ. Zpočátku doporučujeme projít zejména text OPZ, kde se dozvíte vše potřebné o zaměření programu a jaké aktivity a cílové skupiny jsou podporovány, a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce týkající se hlavních fází přípravy a realizace projektu.

 

 • V průběhu roku jsou vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů, které přesně specifikují, na koho projekty zaměřit, jaké aktivity zahrnout, kolik je k dispozici peněz a podobně. Plánované výzvy lze sledovat v harmonogramu, který je pravidelně aktualizován.

 

 • Projektové záměry včetně toho, do které výzvy spadají, můžete samozřejmě konzultovat.

 

Kdo může o podporu žádat?

 

organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, školy, výzkumné instituce, OSVČ, kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení a další (přesné vymezení je ve výzvě)

Zajímá mě i sociální integrace a rovnost žen a mužů.

Výzvy na sociální inovace (do filtru zadejte prioritní osu 3)

Harmonogram výzev