DIVERZITA JAKO CESTA K ÚSPĚCHU   Propagační foto

 

 

HLAVNÍ CÍL PODPORY
Zvýšit vědomé uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v ČR a přispět tím ke snížení  platové nerovnosti.

 

DÍLČÍ CÍLE PODPORY

 • Zprostředkování genderově nestereotypních informací, zkušeností či dovedností studentům a studentkám, aby se mohli vědomě a informovaně rozhodovat o svém budoucím vzdělání a profesi.
 • Zavedení systému práce se zaměstnanci na mateřské/ rodičovské dovolené (MD/RD) a systému využívání flexibilního pracovního prostředí u zapojených zaměstnavatelů.
 • Vytvoření programů na podporu diverzitního pracovního prostředí podporujícího vyšší zastoupení žen ve firmách i na pozicích s rozhodovacími pravomocemi.
   

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Práce se studenty při volbě
povolání bez stereotypů

Managment MD/RD 

Zavádění flexibility

Vytvoření diverzitního
a efektivně fungujícího kolektivu
 • Podpora projektů vysokých škol, neziskových organizací (NNO) a zaměstnavatelů zaměřených na motivaci dívek a žen ke studiu genderově netypických oborů a na motivaci chlapců a mužů ke studiu zdravotních, pedagogických a sociálně zaměřených oborů (např. Girls /Boys Days, odborné kempy, zájmové aktivity zaměřené na genderově nestereotypní obory, náborové aktivity středních či vysokých škol, popularizační programy apod.).

 • Podpora spolupráce mezi školami a zaměstnavateli zaměřená na odstraňování stereotypů – exkurze, odborné praxe a stáže (mentoring)
  a školení o předsudcích
  a stereotypech pro mentory, přímé nadřízené, vedoucí exkurzí a další osoby přímo pracující s cílovou skupinou.

 • Analýza firemních procesů, včetně návrhu konkrétních opatření
  a jejich implementace do pracovního prostředí pro tyto oblasti:
  Zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti pracovního
  a soukromého života žen i mužů.
  Podpora využívání otcovské dovolené, rodičovské dovolené
  a péče o děti u mužů.

  Podpora zavádění managmentu mateřské a rodičovské dovolené.
 • Dvoustupňová podpora zaměstnavatelů při zavádění personálních inkubátorů, mentoringových programů a vytváření podmínek pro větší zastoupení žen na všech úrovních a pro postup do pozic s vyššími rozhodovacími pravomocemi:
  1. stupeň: Zmapování výchozí situace v organizaci.
  2. stupeň:
  Nábor – analýza a revize náborového procesu, cílem je navýšení počtu přijímaných žen či mužů oproti stávajícímu poměru; práce
  s inzercí; práce s poměrem odcházejících mužů a žen.
  Podpora genderové diverzity
  a inkluze v rámci organizace.

  Práce s talenty – revize hodnotícího procesu, zavádění personálních inkubátorů, nástupnictví, koučinku, mentoringu, sponzoringu.
 

Propagační foto 

Propagační foto