Provozuji DĚTSKOU SKUPINU DLE ZÁKONA č. 247/2014 Sb. bez dotace

Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy

 • V současné době nejsou otevřené žádné výzvy na podporu nově vzniklých dětských skupin či mikrojeslí, a to ani na podporu budování, ani provozu. V roce 2022 již nebudou vyhlášeny žádné nové výzvy z OPZ. 
 • V novém operačním programu OPZ+ lze očekávat podporu neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou zahájení provozu v období před vznikem nároku na státní příspěvek. i. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 3,4 mld. Kč. V současnosti Řídicí orgán vyjednává o budoucích podmínkách podpory.
 • Rovněž je očekávána podpora budování a rekonstrukce kapacit dětských skupin a mikrojeslí (rekonstrukce mj. v návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 Sb.) formou investic z Národního plánu obnovy (Národní plán obnovy (planobnovycr.cz) a https://www.mpsv.cz/narodni-plan-obnovy). Na tyto investice bylo vyčleněno celkem 7 mld. Kč. Národní plán obnovy je nyní ve fázi příprav, konkrétnější informace o formě podpory prozatím nejsou známy. Předpokládáme, že oprávněnými žadateli ve výzvě na vybudování nových DS budou pouze veřejnosprávní organizace (tj. územně samosprávné celky, OSS, či jimi zřízené organizace). Vyhlášení výzev se očekává na začátku roku 2022.

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Přehled změn, které novela přináší, naleznete zde: Novela zákona o DS - změny 18. 8. 2021
 • Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS mohou v souvislosti s novelou zákona využít kontaktní formulář na webových stránkách projektu Podpora implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty.
 • Informace k novele zákona, včetně průběžně doplňovaných otázek a odpovědí, budou zveřejňovány na stránkách http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/novela-zakona-od-1-10-2021
 • Od 1. 1. 2022 je dle novely zákona možné provoz zařízení péče o děti financovat ze státního rozpočtu.
 • O příspěvek na provoz může požádat pouze poskytovatel zapsaný v evidenci dětských skupin, a to vždy pouze v období od 1. 1. do 31. 1. daného roku, na který bude příspěvek náležet. Je tedy nezbytné, aby poskytovatel služby péče o dítě byl evidován do 31. 1. daného roku v evidenci poskytovatelů, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, a současně podal do tohoto data žádost o příspěvek na provoz dětských skupin.
 • Po tomto termínu již není v daném roce možné o státní příspěvek požádat.
 • Bližší informace k podmínkám nároku na příspěvek ze státního rozpočtu naleznete na odkazu Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz). Na tomto odkazu naleznete rovněž vstup do elektronické aplikace, přes kterou je možné o příspěvek žádat.
 • Příspěvek je možné použít na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.
 • Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, které mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a o příspěvek žádat nemohou.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/)
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.