Zpět

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Specifický cíl: Cílem výzvy je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Číslo: 56

Platnost od: 30. 12. 2009 9:00

Platnost do: 31. 3. 2010 12:00

Investiční priorita: 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: Monitorovací zprávy (včetně jejich oprav) s termínem podání od 30. 5. 2012 musí být zasílány ve stanoveném termínu přímo na adresu externího administrátora (EA). Tabulku kontaktních osob EA obdrželi kontaktní osoby a statutární zástupci příjemců emailem.

Zasílací adresa pro MZ (obálka označte dle pravidel metodiky D10): EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00  Praha 2 - Vinohrady

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 30. 12. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016