Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

Specifický cíl: Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů.

Číslo: C2

Platnost od: 4. 7. 2013 8:00

Platnost do: 16. 9. 2013 12:00

Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: příjemci mohou využít nepovinné přílohy k monitorovacím zprávám.

Na základě častých dotazů zpracoval vyhlašovatel výzvy stanovisko týkající se pracovních výkazů v rámci realizace projektu.

Informace k hodnocení žádostí o dotace:

  • Přijato bylo 118 žádostí o dotaci. Dne 7. 10. 2013 bylo ukončeno formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Jedna žádost byla vyřazena, 117 žádostí bylo předáno k věcnému hodnocení. 
  • Dne 12. 11. 2013 bylo ukončeno věcné hodnocení žádostí. 13 žádostí bylo po tomto hodnocení vyřazeno. 104 žádostí bylo postoupeno k hodnocení výběrové komise.
  • Dne 12. a 13. 12. 2013 se uskutečnilo zasedání výběrové komise k hodnocení žádostí.

  • Komise vybrala k podpoře 103 projektů s celkovou výší podpory 300 648 936,78 Kč.

  • Kompletní výsledky výzvy jsou ke stažení níže.

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 2. 7. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016