Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  

JE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ VAŠE TÉMA A MÁTE NÁPAD NA PROJEKT?

Operační program Zaměstnanost (OPZ) usiluje o odstraňování bariér na trhu práce a zlepšování přístupu k zaměstnání. Projekty financované z tohoto programu otevírají dveře na pracovní trh a zvyšují šance na uplatnění zejména osobám různě znevýhodněným. Podporují touhu překonávat překážky a pomáhají zvládat těžké začátky. Pokud byste takový projekt rádi realizovali, tak jste tu správně!

Jakým oblastem se OPZ věnuje?

 

 • sociálnímu začleňování a boji s chudobou
 • rovným příležitostem žen a mužů
 • podpoře mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
 • dalšímu profesnímu vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů, nezaměstnaných i znevýhodněných osob

 

OPZ zahrnuje oblast sociální integrace v prioritní ose 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“ a její investiční prioritě 2.1 „Aktivní začleňování…“ a 2.2 „Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám…“.

SOCIÁLNÍ INTEGRACE

 • rozvoj služeb se zaměřením na zapojení (zdravotně, sociálně) znevýhodněných osob do ekonomického, sociálního a pracovního života společnosti

 

 • propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče

 

 • vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy

 

 • poskytování služeb terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, podpora dobrovolnictví

 

 • programy právní a finanční gramotnosti, prevence sociálně patologických jevů a kriminality, probační a resocializační programy, sociálně právní ochrana osob

 

 • sociální podnikání

 

 • rozvoj sociálního bydlení, transformace sociálních pobytových služeb

 

 • budování kapacit nestátních neziskových organizací

Slovníček základních pojmů OPZ

 

Projekt - souhrn aktivit, na který je přidělena finanční podpora

Výzva - dokument určující na jaké projekty a za jakých podmínek lze předkládat žádosti o podporu

Žadatel - subjekt, který si podal žádost o podporu

Příjemce - subjekt, kterému byla podpora přidělena a může svůj projekt realizovat

JAK POSTUPOVAT, POKUD CHCI REALIZOVAT PROJEKT?

 • Pokud chcete realizovat projekt, je třeba dodržovat pravidla spojená s čerpáním podpory - naleznete je v dokumentech OPZ. Zpočátku doporučujeme projít zejména text OPZ, kde se dozvíte vše potřebné o zaměření programu a jaké aktivity a cílové skupiny jsou podporovány, a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce týkající se hlavních fází přípravy a realizace projektu.

 

 • V průběhu roku jsou vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů, které přesně specifikují, na koho projekty zaměřit, jaké aktivity zahrnout, kolik je k dispozici peněz a podobně. Plánované výzvy lze sledovat v harmonogramu, který je pravidelně aktualizován.

 

 • Projektové záměry včetně toho, do které výzvy spadají, můžete samozřejmě konzultovat.

 

 • K jednotlivým výzvám jsou pak pro žadatele pořádány informační semináře a diskutovat lze v klubech výzev na fóru. Ve výzvách jsou rovněž uvedeny kontaktní osoby, na které je možné se obracet.

Kdo může o podporu žádat?

 

nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, OSVČ, obchodní korporace a další (přesné vymezení je ve výzvě)

Kde se inspirovat?

Zajímají mě i sociální inovace a rovnost žen a mužů.

Výzvy na sociální integraci a sociální služby (do filtru zadejte invest. prioritu 2.1 a 2.2)

Harmonogram výzev