Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Dřevotvar družstvo: zajištění vzdělávacích kurzů“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11236

Název zakázky: „Dřevotvar družstvo: zajištění vzdělávacích kurzů“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Dřevotvar družstvo

Sídlo zadavatele: Jablonné nad Orlicí, Slezská 535, PSČ 561 64

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Beran,
 • Telefon: +420465677252
 • E-mail: martin.beran@drevotvar.cz

IČ zadavatele: 00029882

DIČ zadavatele: CZ00029882

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Naděžda Dušková
 • Telefon: +420465677255
 • E-mail: Nada.duskova@drevotvar.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí, Slezská 535, PSČ 561 64

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností + obecné IT a rovněž oblasti Technického a odborného vzdělávání.

Realizace kurzů probíhá v sídle zadavatele formou kurzů, vyjma technických a odborných kurzů probíhajících u dodavatele.  Podrobný popis jednotlivých kurzů je uveden v příloze č. 4 Detailní vymezení předmětu zakázky a dále v příloze č. 3 výzvy – vzorový návrh smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1185500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 14.3.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí, Slezská 535, PSČ 561 64

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

-Celková nabídková cena bez DPH (váha 50 %)

-Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

Více podrobností viz výzva pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost čestným prohlášením ve smyslu § 74 zákoan č. 134/2016 Sb. Profesní způsobilost výpisem z OR a dokladem o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Technická kvalifikace seznamem referenčních zakázek (5 služeb, každá min 400.000,- Kč bez DPH) a Seznamem techniků.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

 • Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 výzvy;
 • dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace;
 • popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele;
 • podklady pro vyhodnocení nabídky dle hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb ve struktuře uvedené výše v tomto bodě výzvy;
 • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

 • Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy), viz příloha č. 3 výzvy.
 • Jako přílohu č. 3 návrhu smlouvy uchazeč předloží nabídkovou cenu ve struktuře dle přílohy č. 4 výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 978000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, IČ: 00029882

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2017

Datum ukončení: 27. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 6. 2017
 
Aktualizováno: 30. 6. 2017