Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management – MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12621

Název zakázky: Age management – MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: MINERVA BOSKOVICE, a.s.

Sídlo zadavatele: Sokolská 1318/60; 680 01 Boskovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Romana Špačková, MBA
 • Telefon: +420602586356
 • E-mail: spackovar@minerva-boskovice.com

IČ zadavatele: 00010944

DIČ zadavatele: CZ00010944

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Romana Špačková, MBA
 • Telefon: +420602586356
 • E-mail: spackovar@minerva-boskovice.com

Lhůta pro podání nabídek: 4. 1. 2019 09:30

Místo pro podání nabídek:
MINERVA BOSKOVICE, a.s.; Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem projektu je vytvoření HR strategie postavené na principech, a hodnotách age managementu, proškolení a podpora vedoucích pracovníků v aktivitách, které jim pomohou nastavený systém úspěšně implementovat. Dalšími aktivitami v projektu je zahájení ergonomického auditu pracovišť, nastartování systému interního vzdělávání zaměstnanců a předávání odborných znalostí, vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na zvyšování PC gramotnosti u straších pracovníků a programu na podporu zdraví zaměstnanců. Cílů by mělo být dosaženo pomocí realizace dílčích na sebe navazujících aktivit, cílů a opatření.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména pak odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školicí pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

Zakázka je rozdělena do několika aktivit:

KA03 Proškolení klíčových pracovníků v oblasti age managementu pro umožnění jeho implementace do organizace
KA04 Zavádění konceptu age managementu do organizace I
KA05 Zavádění konceptu age managementu do organizace II
KA06 Akademie kompetentního manažera pro oblast age managementu – školení
KA07 Akademie kompetentního manažera pro oblast age managementu – odborná podpora při implementaci age managementu (koučing/mentoring)
KA08 Akademie interního lektora/mentora – řešení nástupnictví v organizaci a zavádění principů „učící se“ organizace.
KA09 Interní zaškolení nástupníků do klíčových pozic (řešení zastupitelnosti u klíčových pracovníků, generační výměna)

 

Konkrétní specifikace a obsah aktivit je uvedena v příloze č. 1: Specifikace klíčových aktivit.

Nabídka účastníka výběrového řízení musí obsahovat všechna uvedená témata školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo pouze části.

Uchazeč, který  bude na základě výběrového řízení vybrán pro realizaci vzdělávací aktivity, vydá účastníkům kurzu Potvrzení o absolvování.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2019 – březen 2020 Projektové aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Konkrétní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem. Harmonogram bude přílohou smlouvy mezi uchazečem a zadavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
MINERVA BOSKOVICE, a.s.; Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pravidla pro hodnocení nabídek jsou detailně uvedena v příloze s názvem: Výzva pro podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou detailně uvedeny v příloze s názvem: Výzva pro podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

-Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.

Krycí list nabídky (příloha č. 3) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.
Specifikace klíčových aktivit (příloha č. 1) –  příloha bude doplněná uchazečem o nabídkové ceny a obsah aktivit bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

-Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 2 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpodkladech).

-Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů

-Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů

-Uchazeč předloží detailní návrh vedení výuky vzorového tématu:

1)KA04 Zavádění konceptu age managementu do organizace I.

2)KA08 Akademie interního lektora/mentora – řešení nástupnictví v organizaci a zavádění principů „učící se“ organizace.

-Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování aktivity.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky pro kterou je nabídka podána a zároveň nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“, vzor je uveden níže: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“„Age management – MINERVA BOSKOVICE, a.s.“Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu Sokolská 1318/60, Boskovice 680 01. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle společnosti, kde budou nabídky převzaty.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 

V případě požadavku na dodatečné informace bude tento dotaz vznesen na kontaktní osobu a v kopii také na pana Františka Přichystala, vedoucího personalistiky.

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com

tel: +420 602 589 219

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1274680.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 022 29 919

  Datum podpisu smlouvy: 13. 3. 2019

Datum ukončení: 13. 3. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2018
 
Aktualizováno: 14. 3. 2019