Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12620

Název zakázky: Age management ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Josef Kordík, jednatel společnosti
 • Telefon: +420602271541
 • E-mail: kordik@agromont.cz

IČ zadavatele: 46679987

DIČ zadavatele: CZ46679987

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Drápelová Iveta
 • Telefon: +420702091744
 • E-mail: drapelova@agromont.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 12. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Přesná specifikace předmětu je uvedena zadávací dokumentaci, které je včetně jejích příloh přílohou této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 630000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín poradenské činnosti a vzdělávacích kurzů bude probíhat od 10. 01. 2019 do 31. 7. 2019. Přesné termíny budou vždy upřesněny v průběhu roku dle potřeby zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podrobná pravidla pro hodnocení nabídek naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy v bodu 9.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v souladu s §74 a násl. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rozsahu:

 • základní způsobilosti
 • profesní způsobilosti
 • technické kvalifikace

Podrobná specifikace prokázání kvalifikace naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy bod 8.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podrobná specifikace podmínek na zpracování nabídky naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy bod 10.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a její výše bude odpovídat součtu všech položek oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samotná DPH a nabídková cena včetně DPH.

Podrobná specifikace  na zpracování ceny naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy bod 11.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jedné obálce v jednom vyhotoveních (1x originál) v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl. Každý účastník smí podat pouze jednu nabídku.Podrobná specifikace na zpracování nabídky naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy v bodě 10.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podrobná specifikace vysvětlení zadávacích podmínek naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy v bodě 13.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou toto výzvy v bodě 10.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): V-Studio, s.r.o., Žižkova třída 12, 370 01 České Budějovice, IČ 251 87 856

  Datum podpisu smlouvy: 4. 1. 2019

Datum ukončení: 4. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 12. 2018
 
Aktualizováno: 7. 1. 2019