Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Aplikace chemický látek, bezpečnost práce a manipulace při výrobě dextrinových lepidel a jejich použití ve výrobním závodě společnosti TOPCORE service s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12593

Název zakázky: Aplikace chemický látek, bezpečnost práce a manipulace při výrobě dextrinových lepidel a jejich použití ve výrobním závodě společnosti TOPCORE service s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TOPCORE service s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dolní Sklenov 158, Hukvaldy 739 46

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Vařejka
 • Telefon: +420608832939
 • E-mail: svitavy@topcore.cz

IČ zadavatele: 01623303

DIČ zadavatele: CZ01623303

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Vařejka
 • Telefon: +420608832939
 • E-mail: info@topcore.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 12. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
Provozovna firmy TOPCORE service s.r.o., Sušice 167, Moravská Třebová 57101

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Jedná se o odborné vzdělávání zaměstnanců firmy TOPCORE service s.r.o. v oblasti chemické legislativy, nakládání s chemickými přípravky a výrobky, vzdělávání v oblasti nebezpečnosti chemických látek a základy současně platné evropské legislativy, dále pak v oblasti bezpečnosti a správné manipulace s chemickými látkami a přípravky. Rovněž se jedná o prevenci úrazů vzniklých po kontaktu s chemickými látkami a základy správné první pomoci při nehodách s chemickými přípravky a chemickými směsmi. V menším rozsahu je také požadováno zvýšení znalostí školených zaměstnanců v rámci obecné chemie. To vše by mělo proběhnout v rozsahu 380 - 420 hod., při čemž 1 vyučovací hodina = 60 minut, maximální předpokládaný počet uchazečů (zúčastněných zam-ců) jsou 3 osoby.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
14.1.2019/ 1/2019 - 12/2019 / 12 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Provozovna firmy TOPCORE service s.r.o., Sušice 167, Moravská Třebová 571 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 20%
 • Odbornost dodavatele 30%
 • Zkušenosti/předchozí praxe 30%
 • Flexibilita plnění zakázky 20%
 • Výše zmíněné body budou hodnoceny členy komise procentuálně za každého člena komise pro každého přihlášeného dodavatele. Výběrové řízení vyhrává dodavatel, který v součtu dostal nejvyšši procentuální hodnocení od všech členů komise.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doklad o oprávnění k podnikaní (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie diplomu)
 • Informace o předchozí praxi
 • Životopis

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

Náplň práce v jednotlivých etapách realizace zakázky.

Zpracování metody hodnocení školení zaměstnanců v průběhu celého projektu.

Přílohou nabídky musí být splněny základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele.

Dále požadujeme jednoho školitele, který je schopen proškolit výše specifikovanou zakázku jako celek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být přepočítána na standardizovanou hodinu práce (60 min), kdy budou v ceně zahrnuty veškeré náklady dodavatele. Nabídka dále musí obsahovat v jakých minimálních časových intervalech týdně / měsíčně bude zakázka plněna v průběhu celé její realizace a informace o flexibilitě provádění zakázky. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být označena datem, místem podpisu a podpisem dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2018
 
Aktualizováno: 17. 12. 2018