Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13928

Název zakázky: Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TE Connectivity Trutnov s.r.o.

Sídlo zadavatele: Komenského 821, Trutnov, 54101

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Marie Dvořáková, Ing. Milan Fuchs, Bc. Daniel Hrnčíř - prokuristé
 • Telefon: +420499909266
 • E-mail: marie.dvorakova@te.com

IČ zadavatele: 47455403

DIČ zadavatele: CZ47455403

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petra Matoulková
 • Telefon: +420499909606
 • E-mail: petra.matoulkova@te.com

Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2021 15:00

Místo pro podání nabídek:
TE Connectivity Trutnov, Komenského 821, 54101 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem této výzvy je zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti TE Connectivity Trutnov s.r.o. Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek.

Předmětem zakázky je provedení služby v rámci zajištění odborného kurzu „ Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric“. V rámci názvosloví je irelevantní, zda bude školení nazýváno školením či kurzem.

Odborný kurz „Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric“ bude obsahovat 3 vzdělávací moduly, které jsou popsány níže a jsou zde i specifikovány požadavky na časovou dotaci a požadovaný obsah.

Počet proškolených lidí: 5 zaměstnanců x každý min. 60 hodin
Min. počet hodin školení: 300 osobohodin

 Aktivita odborného kurzu „Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric“ je určena pro specializované pracovníky a cílem vzdělávacího projektu je naučit pracovníky na pozici výrobní inženýr/technolog vytvářet a spravovat výkresovou dokumentaci výrobních zařízení a linek v programu Creo Parametric. Nedílnou součástí tvůrčí práce těchto specialistů je vývoj a konstrukce nových komplexních výrobních strojů potřebných pro zajištění výroby nově zaváděných produktů.

Obsah školení, úroveň školení, forma výuky:

Požadujeme, aby aktivita byla provedena formou teoretické a praktické výuky v uzavřené třídě externího dodavatele pouze pro skupinu našich zaměstnanců, aby se zajistila maximální efektivita výuky. Školící prostory externího dodavatele budou plně vybavené potřebným softwarovým a hardwarovým vybavením pro maximální efektivitu odborného školení.

 

Vzdělávací aktivita bude ukončena závěrečným pohovorem a zaměstnanec získá osvědčením o absolvování.

Požadovaná osnova jednotlivých školících bloků

Creo Parametric Basic Training – v rozsahu 3 školících dnů – tj. 22,5 hodin

 

Seznámení s prostředím systému Creo Parametric.

Práce ve skicáři - nástroje a užití (tvorba skici, kótování, relace, modifikace, regenerace, kopírování,…).

Základní modelovací metody (protažení, rotace, prvky Sweep, Blend).

Konstrukční prvky (přidání a odebrání materiálu -díry, zaoblení, sražení, zápichy, žebra, úkosy, skořepina,…).

Pomocné prvky - jejich definice a použití (vztažné roviny, osy, body, křivky, souřadné systémy).

Metody kopírování a násobení prvků.

Další funkce v režimu Part (relace, tabulky podobnosti, makra).

Základy tvorby výkresové dokumentace (výkres součástí, základní definice pohledů, kótování).

Základní principy při tvorbě sestav (založení sestavy, umisťování komponent).

Práce se soubory - ukládání, kopírování, přejmenování, mazání.

Konfigurační soubory systému.

 

Creo Parametric Advanced Modeling Training – v rozsahu 3 školících dnů – tj. 22,5 hodin

 

Pokročilé konstrukční prvky (Variable Pull Direction, Rotation Blend, Auto Round, Full Round).

Pokročilé modelovací metody (využití více křivek najednou, tažení proměnlivého průřezu po trajektorii, Helical Sweep - tvorba šroubovice, prvky řízené grafem,…).

Operace s prvky (modifikace, redefinice, potlačení, kopírování, zrcadlení, násobení, seskupování, záměna pořadí tvorby prvků - reorder, změna referencí prvku - reroute, vkládání nového prvku mezi již existující - insert mode,…).

Další editační funkce (Project, Wrap, Solidify, Intersection).

Práce s křivkami (skicovaná, skrz body, z rovnice, z řezu,…).

Hladiny - jejich definice a užití (vztažné prvky v hladinách, objemové prvky v hladinách,…).

UDF – tvorba uživatelem definovaných prvků.

Parametry – jejich definice a užití (systémové a uživatelské parametry).

Informace o součásti (hmotnost, těžiště, objem,…).

 

Creo Parametric Drawing Training – v rozsahu 2 školících dnů – tj. 15 hodin

 

Formáty výkresů - uživatelem definovaná knihovna výkresů pro detaily, sestavy a kusovníky.

Tvorba výkresů - definice pohledů, řezy, manipulace s pohledy, modifikace pohledů.

Kótování ve výkresech.

Poznámky - parametrické, neparametrické, manipulace s poznámkami.

Symboly - definice a užití, knihovny symbolů a značek.

Geometrické tolerance tvaru a polohy - definice a užití.

Rozměrové tolerance - definice a užití.

Tabulky ve výkresech - definice a užití.

Výkresy sestav - kusovníky, pozice, kótování.

Kusovníky - opakované oblasti, definice.

Konfigurační soubory výkresů.

Obecná ustanovení školení:

Jako jednotka byla zvolena účast zaměstnance na dalším vzdělávání (vzdělávacím kurzu) v délce 60 minut (tedy osobohodina). Pro potřeby školení je hodina nastavena takto: 1 hodina školení je 60 minut.

Účastník musí obdržet potvrzení o absolvování.

Před započetím každého kurzu se musí účastník podepsat do prezenční listiny (výkaz evidence docházky).

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů výhradně pro zaměstnance zadavatele v prostorách dodavatele školení.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, převážně odměna, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod.

Zadavatel požaduje splněních těchto podmínek:

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
Harmonogram kurzu bude navržen v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín konce realizace zakázky.
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky dle jednotlivých požadavků.
Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
Plnění zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných, specializovaných a akreditovaných osob, přičemž dodavatel je vždy povinen zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci, specializaci či akreditaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které tyto náležitosti mají. Zadavatel je oprávněn tuto skutečnost ověřovat na místě školení a dodavatel poskytne k tomuto dostatečnou součinnost.
Dodavatel zajistí součinnost v rámci vyplňování požadavků plynoucí z dotačního projektu POVEZ II.

 Součástí realizace kurzu vedle samotné realizace výuky je:

Kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení.
Zajištění veškerých potřebných školících materiálů individuálně připravovaných pro daný kurz/školení. 
Zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek.
Zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou, pravidly a vzory POVEZ II.
Vyhodnocení kurzu a poskytnutí zpětné vazby zadavateli v souladu s publicitou, pravidly a vzory POVEZ II.
Závěrečné ověření znalostí každého účastníka ústní zkouškou / závěrečným pohovorem.
Příprava a předání certifikátů o absolvování okruhů každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity a vzory POVEZ II.

Součástí služby je i splnění dodávek a činností, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení a ukončení školení. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 234600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace školení bude probíhat od data podpisu smlouvy do půl roku vždy v termínu PO až PÁ (v pracovních dnech) v rozmezí od 8:00 do 16:30 hod.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorách dodavatele školení

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH v CZK. Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vítězná.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude uchazeč vyzván k vysvětlení této skutečnosti.

Jestliže nabídka bude shledána jako nejasná nebo neúplná, může hodnotící komise vyzvat účastníka k jejímu doplnění nebo objasnění.

Nabídky podané v EUR budou při hodnocení přepočítány na CZK kurzem ČNB v poslední den lhůty pro podávání nabídek, v okamžik ukončení přijmu nabídek.

Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele zadavatel provede posouzení splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, bude provedeno nového hodnocení zbývajících nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo k naplnění § 48 odst. 2 - 6 a 8 Zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

Účastník prokáže základní způsobilost doložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka v originále či úředně ověřené kopii – viz příloha č.1 Zadávací dokumentace.

 • Profesní způsobilost

Profesní způsobilost ve vztahu k České republice doloží účastník výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Dokládá se formou čestného prohlášení viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace.

Je-li účastník zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZZVZ může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem – tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů. Je-li účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZZVZ, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu – výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

 

V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ může dodavatel nahradit doklady prokazující splnění kvalifikace (základní i profesní způsobilost) čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

 • Autorizované oprávnění

Dodavatel svým čestným prohlášením doloží, že je: autorizovaným poskytovatelem software (Software Reseller) PTC Creo pro ČR a autorizovaným školícím střediskem (Authorized Training Partner - ATP) software PTC Creo pro ČR

 • Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii).

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením:

strukturovaných životopisů (v českém jazyce). Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují požadavky školení a z životopisů musí být jasně zřetelná 2 - letá lektorská praxe v oblasti daného kurzu.

       NEBO

certifikáty lektorů, týkající se vzdělávání v dané oblasti s praxí odpovídající požadavkům na praxi lektorů, je-li součástí školení praxe.

 • Pracovněprávní vztah lektora k dodavateli - doložení pracovněprávního vztahu lektora a dodavatele

Ostatní informace: Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, před uzavřením smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena písemně v jednom vyhotovení - 1x originál.

Nabídka bude seřazena dle následujícího popisu:

Krycí list (viz příloha č.2)

Kvalifikační předpoklady (viz. příloha č.1)

Vlastní cenová nabídka

Návrh harmonogramu školení

Podepsaný návrh smlouvy případně objednávky, zohledňující platební a obchodní podmínky

Ostatní náležitosti nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK nebo EUR bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celková cena včetně DPH dle zadání v krycím listu.

Variantní nabídky nejsou přípustné.

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených:

Výši nabídkové ceny je možno překročit za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem této zakázky.

Překročení výše nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části předmětu zakázky, který byl způsoben změnou sazeb na základě změny právních předpisů upravujících hladinu DPH. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlasené zadavatelem.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají na adrese provozovny zadavatele: Komenského 821, 54101 Trutnov. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin. Rozhodující pro přijetí nabídky je datum doručení, nikoliv odeslání. Obálka s nabídkou musí být dobře uzavřena a zabezpečena proti změnám jejího obsahu a proti předčasnému seznámení se s jejím obsahem. Obálka bude viditelně označena nápisem: Designové 3D konstrukční a výkresové moduly programu Creo Parametric – NEOTVÍRAT".

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Místo plnění:

V prostorách dodavatele školení

Termín/doba plnění:

Nejzazší termín plnění zakázky je do půl roku od data podepsání smlouvy. Výstupem projektu bude závěrečný protokol, jehož součást bude podepsaná prezenční listina (evidence docházky) všemi účastníky školení za celou dobu školení, všem účastníkům, kteří splnili podmínky docházky bude vystaveno osvědčení o absolvování.

Platební podmínky:

Fakturace proběhne na konci školení.
Splatnost všech faktur vč. zálohových min. 30 dní.
Fakturace je požadována v CZK nebo EUR.
Faktury budou vystaveny na adresu kupujícího/zadavatele. 

Ostatní: 

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Návrh smlouvy či objednávky:

Účastník předloží jako součást nabídky podepsaný vlastní návrh smlouvy či objednávky, která bude po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním zástupcem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat za účastníka.

V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat za účastníka musí být zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může být tato skutečnost důvodem vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z hodnocení.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem. Výběrové řízení se neřídí Zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. emailové komunikace) a to v Českém jazyce.

Zadávací lhůta činní 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek. Po skončení lhůty pro podávání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podávání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu zrušit bez dalšího, či si nevybrat žádnou z obdržených nabídek.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 11. 2021
 
Aktualizováno: 16. 11. 2021