Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

E-learning pro zaměstnance Městského úřadu Moravský Krumlov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12627

Název zakázky: E-learning pro zaměstnance Městského úřadu Moravský Krumlov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Moravský Krumlov

Sídlo zadavatele: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Třetina
  • Telefon: +420515300710
  • E-mail: tretinat@mkrumlov.cz

IČ zadavatele: 00293199

DIČ zadavatele: CZ00293199

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Pavel Vavřina
  • Telefon: +420515300730
  • E-mail: vavrinap@mkrumlov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 1. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz příloha č. 3 Výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 312000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů.

Každá další hodnocená nabídka obdrží bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky:


Více viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Soutěž - E-learning pro zaměstnance Městského úřadu Moravský Krumlov - neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1.DIGITAL ACADEMY, Akademie digitální ekonomiky s.r.o., Blažkova 186, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 05610761

    Datum podpisu smlouvy: 22. 1. 2019

Datum ukončení: 22. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 12. 2018
 
Aktualizováno: 4. 2. 2019