Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11215

Název zakázky: Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Svaz měst a obcí České republiky

Sídlo zadavatele: 5. května 1640/65, 140 21 - Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dan Jiránek
 • Telefon: +420234709711
 • E-mail: smocr@smocr.cz

IČ zadavatele: 63113074

DIČ zadavatele: CZ63113074

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vladimír Matějíček
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: vladimir.matejicek@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování evaluace projektu s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.

Popis projektu:

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (tzv. centra společných služeb) spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence - oblast rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu, sběr a vyřizování žádostí od občanů zapojených obcí apod., s cílem zajistit řádné a efektivní poskytování veřejných služeb pro občany obcí se zaměřením např. na oblast školství, rozvoj sociální péče, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, dopravy, bezpečnosti apod. Centra společných služeb obcí (dále také „CSS“) budou poskytovat obcím i odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstává vždy na samotných obcích.

Pro zajištění těchto služeb bude sestaven tým odborných pracovníků, specialistů na jednotlivé oblasti, působících v zapojeném území – dobrovolných svazcích obcí (dále jen „DSO“), jejichž činnost bude podporována a metodicky a odborně koordinována projektovým týmem na úrovni Svazu měst a obcí České republiky (dále také „SMOČR“).

Hlavním cílem veřejné zakázky je vyhodnocení celé realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ podle kritérií 5U – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Účelem evaluace bude tedy ověření, zda plánované nastavení projektu odpovídalo skutečnému provedení realizace, zda byly vytvořeny všechny plánované výstupy a provedeny všechny plánované aktivity, zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů a ověřit dosažené dopady projektu. Evaluace projektu se bude řídit Metodikou pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020 (dostupné z: https://www.esfcr.cz/documents/21802/1872869/3.1+Metodika+pro+sebeevaluaci/f6701263-9e12-4a63-b73a-a881005b6fc0?version=1.0&previewFileIndex=).

Výstupem bude evaluační studie složená ze 3 samostatných částí: 1. Vstupní zprávy – obsahující specifikaci metodologie evaluace, základní vstupní data apod. 2. Průběžné zprávy 1 a 2 - zaměřené na hodnocení procesů projektu obsahující hlavní závěry a doporučení a 3. Závěrečné zprávy zaměřené na zhodnocení výsledků a krátkodobých dopadů projektu. Závěrečná zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení atd. Ke každé zprávě bude zároveň realizován i příslušný workshop.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.06.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
5. května 1640/65, 140 21 - Praha 4

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality

Předmětem hodnocení jsou následující dílčí hodnotící kritéria:

 

Kritérium

Nabídková cena v Kč bez DPH - Váha v %: 30 %

Kvalita nabídky - Váha v %: 70 %

 

A. Nabídková cena: lépe bude hodncena nižší nabídková cena (podrobněji viz Výzva k podání nabídek).

 

B.Kvalita nabídky:

Pro účely hodnocení dílčího hodnotícího kritéria B - Kvalita nabídky, uchazeč v nabídce předloží dokument s názvem „Popis způsobu realizace zakázky“ obsahující min. následující:

 1. Specifikaci zjišťovaných dat, tj. hlavní proměnné a ukazatele.
 2. Specifikaci datových zdrojů (např. skupiny respondentů, odborná literatura, databáze, data získaná monitoringem) výše uvedených proměnných a ukazatelů.
 3. Specifikaci metod sběru a analýzy dat.
 4. Harmonogram plnění zakázky.

Rozsah "Popisu způsobu realizace zakázky" je stanoven na maximálně 20 normostran (36 000 znaků vč. mezer) souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky. V případě nedodržení tohoto požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele z dalšího hodnocení vyřazena.

 

Hodnotící komise posoudí odborné a technické kvality nabídky jednotlivých uchazečů. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která dosáhne vyšší odborné a technické kvality.

Odbornou kvalitou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí:

 • komplexní a adekvátní návrh zjišťovaných dat – tzn. vhodně a realisticky navržené ukazatele a proměnné;
 • realistický a adekvátní návrh datových zdrojů;
 • realistický a adekvátní soubor metod sběru a analýzy dat;
 • konzistence a logická provázanost nabídky jako celku.

Technickou kvalitou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí harmonogram respektující termíny požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci a časovou náročnost jednotlivých částí evaluace. Podrobněji viz Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 3 Výzvy – Čestné prohlášení splnění základní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno doložením:

 • kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,
 • kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 • Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže doložením:

 • seznamu alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení
 • seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky – realizační tým

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obsahové náležitosti nabídky (podorbněji viz Výzva k podání nabídek):

 • Krycí list nabídky – viz Příloha č. 2 Výzvy – Krycí list nabídky (vzor);
 • Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace uchazeče - viz Příloha č. 3 Výzvy – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzor) + doklady dle bodu 4 Výzvy;
 • Podepsaný návrh smlouvy – viz Příloha č. 1 Výzvy – Návrh smlouvy (závazný vzor).
 • Prohlášení k poddodavatelskému systému – viz Příloha č. 4 Výzvy – Seznam poddodavatelů (vzor).
 • Prohlášení k osobám podílejícím se na přípravě a podání nabídky – viz Příloha č. 5 Výzvy – Čestné prohlášení o osobách podílejících se na přípravě a podání nabídky (vzor).
 • Popis způsobu realizace zakázky pro účely hodnocení dílčího hodnotící kritéria B - Kvalita nabídky (blíže viz kap. 5 Výzvy).

Pozn. zadavatele: Rozsah "Popisu způsobu realizace zakázky" je stanoven na maximálně 20 normostran (36 000 znaků vč. mezer) souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky. V případě nedodržení tohoto požadavku zadavatele bude nabídka dodavatele zadavatelem z dalšího hodnocení vyřazena.

Analýza rizik – samostatný dokument, který bude obsahovat informace k analýze rizik ohledně naplnění cíle zakázky, která mohou být s realizací zakázky spojena. Ke každému z identifikovaných rizik dodavatel uvede rovněž postup, kterým bude uvedenému riziku předcházet, a dále postup, kterým bude dané riziko, pokud nastane, řešit, včetně vysvětlujícího komentáře, proč je zvolený přístup ke každému konkrétnímu riziku dle dodavatele nejvhodnější.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

 • Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy – Krycí list nabídky (vzor).
 • Nabídková cena musí být v nabídce uchazeče uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
 • Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč předložil nabídku ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky uchazeč originál nabídky označí jako  „Originál“ a kopii jako „Kopie“. Současně je vhodné, aby uchazeč přiložil jako součást nabídky veškeré textové a tabulkové části nabídky (s výjimkou úředních dokladů) v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD či flash disku) ve formátech .doc(x), .xls(x), .pdf, nebo .html (smlouva vždy též v editovatelném formátu .doc(x)). Elektronická forma a obsah nabídky musí být v plné shodě s listinnou formou nabídky.

Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídek označená jako „Originál“.

Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1410000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SPF Group, s.r.o.Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad LabemIČ: 25492781zastoupen: Ing. Jan Vojtek, Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatelé

  Datum podpisu smlouvy: 9. 2. 2018

Zrušené části zakázky: -

Datum ukončení: 9. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2017
 
Aktualizováno: 21. 3. 2018