Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11896

Název zakázky: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 4, P. O. BOX 60, Praha 2 - Nové Město,128 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D
 • Telefon: +420224972869
 • E-mail: Ladislav.Dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Alexandra Slípková
 • Telefon: +420224972151
 • E-mail: Alexandra.slipkova@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 12. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
ÚZIS ČR, právní odd., Palackého nám. 4, Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.  Hlavním cílem veřejné zakázky je vyhodnocení celé realizace Projektu podle kritérií 5U – účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost. Účelem evaluace bude tedy ověření, zda plánované nastavení projektu odpovídalo skutečnému provedení realizace, zda byly vytvořeny všechny plánované výstupy a provedeny všechny plánované aktivity, zda bylo dosaženo všech plánovaných cílů a ověřit dosažené dopady projektu. Evaluace projektu se bude řídit Metodikou pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020. Výstupem bude evaluační zpráva procesní evaluace, shrnující doporučení pro průběh realizace a dále i zpráva dopadové evaluace s doporučení ex-post pro PR projektu, a dále  dva realizované workshopy.

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR a zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro tento segment zdravotní péče.

 

Dílčí cíle projektu představují:

- Vybudování Kompetenčního centra a reprezentativní sítě minimálně 35 referenčních nemocnic (zdravotnických zařízení) jak je definována na http://drg.uzis.cz/index.php?pg=referencni-sit

- Vytvoření metodik oceňování hospitalizačních případů, elektronických a databázových nástrojů pro implementaci tohoto systému a ověření těchto metodik v reprezentativní síti referenčních nemocnic

- Tvorbu nové klasifikace hospitalizačních procedur, redefinice klasifikačního systému DRG a vytvoření nového koderského manuálu a jejich implementace do úhradových mechanismů zdravotní péče v ČR

- Přípravu podkladů pro převedení oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby a příprava k praktické a plošně realizovatelné implementaci těchto nástrojů ve zdravotnických zařízeních

- Realizaci modelové studie v síti referenčních ZZ, která budou oceňovat klinické případy lůžkové péče a generovat kalibrační data z reálné klinické praxe, jež budou využita k aktualizaci výstupů projektu

- Realizaci podpůrných edukačních aktivit pro cílové skupiny.

 

Kontext projektu:

Systém zajištění úhrad lůžkové péče je v ČR diskutovaným tématem již od 90. let minulého století. Do této oblasti byly investovány prostředky několika grantových úkolů a intenzivnímu metodickému vývoji bylo věnováno minimálně posledních 6 let, kdy garanci nad vývojem převzalo Národní referenční centrum (NRC). Bohužel NRC jako sdružení právnických osob nebylo v pozici, kdy mohlo do úhrad zdravotní péče vnášet zásadní inovace a jeho personální zázemí a omezená kapacita neumožňovaly razantní implementaci metodických změn. Výsledkem je poměrně tristní stav, ve kterém se celý systém počátkem roku 2016 nacházel:

- Neexistují reprezentativní data z klinické praxe, na kterých by bylo možné skladbu úhrad validovat a hodnotit;

- Dosavadní výpočty byly odvozovány z velmi nereprezentativních sběrů;

- Systém klasifikace hospitalizačních případů má velmi slabou prediktivní hodnotu a nemotivuje poskytovatele k racionálnímu chování a není schopen zajistit adekvátní kontrolu kvality poskytované péče;

- Metodika ekonomického oceňování hospitalizací není dostatečně standardizovaná, neexistují plošně uplatnitelné manuály a postupy.

V konečném důsledku tak čelíme do značné míry netransparentní distribuci finančních prostředků  pro různé poskytovatele lůžkové péče, bez exaktních nástrojů, které by umožňovaly systém optimalizovat, tedy platit spravedlivou úhradu za akceptovatelnou kvalitu poskytované péče.

 

Díky realizaci projektu dojde k postupnému zavedení nového systému úhrad lůžkové péče a k související kultivaci v účetních systémech a systémech pro ekonomické a klinické vykazování. To přispěje k vyšší efektivitě všech dotčených složek státní správy (Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnická zařízení, ÚZIS ČR, Krajské úřady) v kontrole a spravedlivějším rozdělování finančních toků ve zdravotnictví.

 

Další informace o projektu:

V rámci projektu předpokládá zadavatel podpořit 36 institucí -  Konkrétně půjde o 17 nemocnic, 14 krajských úřadů, 3 statutární města, MZ ČR a Ministerstvo obrany ČR jakožto zřizovatele ZZ. Dále v projektu vznikne 9 analytických a strategických dokumentů, konkrétně o následující:

Metodika vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů DRG, složená z následujících částí:

o Taxonomie klasifikačního systému,

o Strukturální prvky klasifikačního systému,

o Metodika návrhu taxonomických jednotek klasifikačního systému,

o Metodika kultivace klasifikačního systému

Metodika pro oceňování hospitalizačních případů, členěná na:

o Základní principy

o Pracoviště zdravotnického zařízení

o Evidence zdrojů zdravotnického zařízení

o Sběr dat z referenčních nemocnic

Metodika pro výpočet relativních vah:

o Datová kontrola pro výpočet relativních vah

o Pravidla pro měření výkonnosti prediktivní síly klasifikačního systému

o Výpočet relativních vah

Metodická kultivace procesu vykazování, v členění:

o Doporučené workflow procesu vykazování zdravotních služeb

o Doporučená sada validačních pravidel a jejich implementace

Klasifikace hospitalizačních procedur, členěná na:

o Stručný popis vybraných zahraničních klasifikací

o Analýza možných řešení nahrazení klasifikační části Seznamu zdravotních výkonů

o Základní principy české Klasifikace procedur

Pravidla pro kódování zdravotních služeb v klasifikačním systému DRG, složená z:

o Kódovací proces

o Pravidla kódování

o Směrnice pro kódování diagnóz

Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému DRG, složená z:

o Definice hospitalizačního případu

o Obsahová náplň hospitalizačního případu

o Metodika sestavení datové věty klasifikačního algoritmu DRG,

Dokument pro použití DRG v úhradách:

o Modelace dopadů relativních vah do systému,

o Návrhy použití DRG do úhrad

Metodika trvalé udržitelnosti systému optimalizace úhrad lůžkové péče, členěná na:

o Metodika kultivace klasifikačního systému

o Metodika kultivace oceňování hosp. případu

o Metodika kultivace pravidel pro kódování

o Metodika kultivace relativních vah

Místo realizace:

Projekt probíhá na území celé ČR vč. Prahy. Výběrový soubor podpořených institucí, na kterých bude provedena evaluace, bude vytvořen ve spolupráci dodavatele se zadavatelem nejpozději v rámci Vstupní evaluační zprávy. Zadavatel předpokládá, že vzorek bude tvořit minimálně 15 organizací z celé ČR. Pro účely zpracování nabídky uchazeči musí uvažovat, že vzorek bude regionálně zahrnovat celou ČR a výběrový vzorek bude navržen dodavatelem a odsouhlasen zadavatelem

Bližší specifikace předmětu plnění

Hlavním výstupem předmětu plnění veřejné zakázky je evaluace projektu, tj. zpracování vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy, v rámci které bude zhodnocen průběh realizace projektu, jeho reálné dopady a nalezení případných doporučení. To vše s ohledem na stanovené cíle projektu.

Základem prováděné evaluace bude popisná analýza a hloubkové rozhovory s pracovníky podpořených institucí i Centra pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity i dalšími aktéry.

Evaluační otázky:

Evaluační otázky jsou specifikovány u jednotlivých evaluačních zpráv.

 

 

Požadované metody a možný přístup:

Desk research - Důkladný vstupní desk research, založený na relevantní  domácí i zahraniční odborné literatuře a dalších teoretických podkladech v rozsahu cca 20 normostran. Dále hloubková popisná analýza.

Polostandardizované rozhovory - Hloubkové rozhovory s pracovníky projektu a jeho uživateli, tedy zejména se zástupci cílové skupiny z nemocnic zapojených v referenční síti a dalších nemocnic. Přdpokládáme reprezentativní vzorek cca 15 uživatelů.

 

Šetření mezi dalšími aktéry ( např dotčené orgány státní správy – MZČR, kraje, města apod. cca 3-5 dalších aktérů), - Rozsah a harmonogram těchto typů terénního šetření nechává zadavatel na návrhu realizátora evaluace, který bude zpracován v nabídce.

Šetření mezi uživateli metodik – Dotazníkové šetření doplněné o kvalitativní došetření

Šetření mezi účastníky vzdělávacích aktivit – v procesní části bude hodnocen obsah, struktura a forma seminářů s důrazem na nastavení systému vzdělávání ve vztahu k cílům projektu, v dopadové části se evaluátor zaměří na využívání poznatků v praxi. Typ šetření nechává zadavatel na návrhu realizátora evaluace.   

 

Expertní panel – Odborné zhodnocené experty u hlavních výstupů projektu – konkrétně metodických výstupů, uvedených na str. 3, zejména pak Metodiky vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů DRG, Metodiky pro oceňování hospitalizačních případů, Metodiky pro výpočet relativních vah a Klasifikace hospitalizačních procedur.

 

Zadavatel schvaluje všechny návrhy dotazníkových šetření, strukturu rozhovorů a expertních panelů. Stejně tak výběr respondentů u všech navrhovaných metod.

Výstupy plnění

 

Vstupní evaluační zpráva

Vstupní evaluační zpráva bude obsahovat úvod, dopracování evaluačního designu a základní metodické principy, nastavení a odůvodnění vzorku pro hloubkové rozhovory včetně zpracování mapy rizik, logického modelu a matice evaluace.  Nejzazší termín odevzdání vstupní evaluační zprávy je 6 měsíců od podpisu smlouvy. Předpokládáme, že vstupní evaluační zpráva bude v rozsahu zza 60-120 normostran.

Ve vstupní evaluační zprávě budou zpracovány následující evaluační otázky:

Odpovídá nastavení vstupů cílům projektu?

Je realizace projektu dostatečně personálně zajištěna? Jsou odborná (profesní) zaměření odborných asistentů zvolená vhodně a dostatečně s ohledem na obsah a cíle projektu?

Zhodnoťte, zda je projekt realizován v souladu s plánem a předpoklady.

Do jaké míry reflektovala témata a rozsah vzdělávání reálné potřeby účastníků?

Jaké dosavadní překážky bylo nutné v průběhu realizace projektu překonat?

Zhodnoťte kvalitu spolupráce s dalšími subjekty (zapojené nemocnice, MZČR, orgány místních samospráv apod.)

Je vzájemná kooperace s referenčními nemocnicemi adekvátní povaze a cílům projektu?

Je vzájemná kooperace s orgány státní správy a samosprávy adekvátní povaze a cílům projektu?

Pokrývá smluvně ukotvená síť referenčních nemocnic adekvátně strukturu zdravotnických zařízení v ČR poskytujících akutní lůžkovou péči?

Byl výběr referenčních nemocnic proveden vhodnými analytickými nástroji a s ohledem na jejich připravenost zapojení do projektu?

Byly poznatky z referenčních zdravotnických zařízení průběžně transformovány do doporučení? Jak bylo s těmito doporučeními dále pracováno?

Vyhodnoťte zapojení externích odborníků do přípravy metodických dokumentů projektu.Bylo toto zapojení efektivní a odpovídalo potřebám projektu?

 

Na vydání evaluační zprávy bude navazovat evaluační workshop.

Po její akceptaci (finalizaci a odsouhlasení ze strany zadavatele) bude dodavateli uhrazeno 30 % z celkové částky nabídkové ceny dodavatele.

Průběžná evaluační zpráva

Průběžná evaluační zpráva bude dodavatelem vypracována do 1 roku od odsouhlasení Vstupní evaluační zprávy. Ve zprávě budou zpracovány následující evaluační otázky:

Ověřte aktuální situaci v personálním zajištění projektu.

Ověřte aktuální situaci realizace projektu ve vztahu k plánům a předpokladům.

Ověřte, do jaké míry aktuálně reflektují témata a rozsah vzdělávání reálné potřeby účastníků?

Jaké překážky bylo v této fázi realizace nutné překonat?

Zhodnoťte aktuální kvalitu spolupráce s dalšími subjekty (zapojené nemocnice, MZČR, orgány místních samospráv apod.) Je aktuální vzájemná kooperace s referenčními nemocnicemi a orgány státní správy a samosprávy adekvátní povaze a cílům projektu?

Byly poznatky z referenčních zdravotnických zařízení průběžně transformovány do doporučení? Jak bylo s těmito doporučeními dále pracováno?

Ověřte aktuální stav zapojení externích odborníků do přípravy metodických výstupů.

Jak je zpětná vazba z odborné oponentury promítána do podoby výstupů projektu?

 

Na vydání evaluační zprávy bude navazovat evaluační workshop.

Po její akceptaci (finalizaci a odsouhlasení ze strany zadavatele) a realizaci souvisejícího workshopu bude dodavateli uhrazeno 30 % z celkové částky nabídkové ceny dodavatele.

 

Závěrečná evaluační zpráva

Závěrečná evaluační zpráva bude dodavatelem vypracována do 18 měsíců po odsouhlasení Průběžné evaluační zprávy. V Závěrečné evaluační budou zpracovány následující evaluační otázky:

Jak hodnotí referenční zdravotnická zařízení poskytovanou metodickou podporu?

Jak byla zpětná vazba z odborné oponentury promítnuta do finální podoby výstupů projektu?

Jsou zpracované metodiky – Metodika oceňování hospitalizačních případů, Metodika sestavení hospitalizačních případů a Pravidla pro kódování zdravotních služeb – pracovníky referenčních nemocnic v praxi využívány?

Jsou vytvořené metodiky zpracované tak, aby umožnily průběžné zkvalitňování a zpřesňování systému úhrad akutní lůžkové péče?

Definuje Metodika oceňování hospitalizačních případů dostatečně DRG uznatelné a neuznatelné náklady?

 

Zhodnoťte využití poznatků ze zahraničních rešerší v Klasifikaci hospitalizačních procedur.

Je navržená metodika definice hospitalizačního případu dostatečně srozumitelná? Srozumitelnost definice hospitalizačního případu bude hodnocena z hlediska uživatelů – zaměstnanců nemocnic (konkrétně kodérů) napříč celou ČR.

Byly vzdělávací aktivity projektu pro jejich účastníky užitečné, zejména z hlediska dalšího využití poznatků v praxi?

Jakými hlavními změnami lze charakterizovat fungování systému úhrad lůžkové péče mezi lety 2016 a 2020?

Jaké faktory (vnější i vnitřní) ovlivnily realizaci projektu?

Jak hodnotíte naplnění kritérií 5U? Evaluátor se zaměří zejména na zhodnocení předpokladů pro naplnění udržitelnosti projektu.

 

Na vydání evaluační zprávy bude navazovat evaluační workshop.

 

Všechny uvedené evaluační otázky bude možno v průběhu plnění veřejné zakázky v závislosti na průběhu realizace projektu dále zpřesnit a to na základě požadavku zadavatele a/nebo na základě doporučení dodavatele. Případné zpřesnění bude vždy podléhat odsouhlasení ze strany zadavatele.

 

Workshopy k výstupům výše uvedených typů evaluačních zpráv

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění prezentace a diskuse k návrhu designu uvedených typů evaluačních zpráv pro zástupce zadavatele a uživatele evaluace. Termín konání jednotlivých workshopů bude dohodnut po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Uchazeč je povinen zajistit 3x cca dvouhodinový workshop po organizační stránce. Uchazeč je povinen zajistit obsahovou přípravu workshopu, prezentace, vč. tištěných verzí, vedení a realizaci workshopu a další organizační náležitosti (prezence, fotodokumentace apod.).

Prezentace k workshopu musí být zadavateli předloženy k odsouhlasení min. 10 pracovních dní před konáním workshopu.  Zadavatel případné připomínky vítěznému uchazeči doručí nejpozději 5 pracovních dní před konáním workshopu Schvalovací proces bude probíhat elektronicky.

Vhodné prostory, techniku, občerstvení a prezenční listiny zajistí zadavatel.

Proces akceptace příslušné evaluační zprávy bude, tam kde je plánován workshop, zahrnovat i realizaci workshopu. To znamená, že realizace workshopu po průběžné a po závěrečné evaluační zprávě je vázána na proplacení dílčích plateb za jednotlivé typy evaluačních zpráv.

Zadavatel, příp. zástupci zadavatele, si vyhrazují právo účastnit se šetření spolu s evaluátorem uchazeče. Podoba a rozsah účasti zadavatele na šetřeních bude vždy předem dohodnuta s uchazečem tak, aby nenarušovala průběh šetření.

Zadavatel požaduje, aby všechny analyzované výstupy terénních setření (vyplněné dotazníky, záznamy z individuálních i skupinových rozhovorů apod.) byly u uchazeče uschovány k nahlédnutí do termínu akceptace závěrečné evaluační zprávy ze strany zadavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 826446,30 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Ihned od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Místo dodání / převzetí plnění:
Zadavatel nestanoví konkrétní místo plnění veřejné zakázky, uchazeč je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů a navrhování doporučení i v rámci svého sídla či na jiném místě.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor).

Nabídková cena musí být v nabídce uchazeče uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Předmětem hodnocení jsou následující dílčí hodnotící kritéria:

Kritérium

Váha v %

A

Nabídková cena v Kč bez DPH

60

B

Kvalita nabídky

40

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče na základě níže uvedeného postupu:

Nabídková cena v Kč bez DPH:

V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

 

0.6x100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota)

nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny viz - Požadavky na zpracování nabídkové ceny této Výzvy.

Kvalita nabídky:

Pro účely hodnocení dílčího hodnotícího kritéria B - Kvalita nabídky, uchazeč v nabídce předloží dokument s názvem „Popis způsobu realizace zakázky“ obsahující min. následující:

Specifikaci zjišťovaných dat, tj. hlavní proměnné a ukazatele.

Specifikaci datových zdrojů (např. skupiny respondentů, odborná literatura, databáze, data získaná monitoringem) výše uvedených proměnných a ukazatelů.

Specifikaci metod sběru a analýzy dat.

Harmonogram plnění zakázky.

Analýzu rizik ohledně naplnění cíle zakázky.

Rozsah "Popisu způsobu realizace zakázky" je stanoven na maximálně 10 normostran souvislého textu pro část zahrnující popis odborné a technické kvality nabídky.

Hodnotící komise[SJRP1]  [HM2] posoudí odborné a technické kvality nabídky jednotlivých uchazečů.

Odbornou a technickou kvalitou se pro účely hodnocení této veřejné zakázky rozumí:

1.            Komplexní a adekvátní návrh evaluačního designu;

2.            Realistický a adekvátní návrh datových zdrojů, metod sběru dat a analýzy dat.

Lépe bude hodnocena nabídka, která:

1)         navrhne vhodnější evaluační design řešení jednotlivých evaluačních úkolů a otázek, tzn., že tam, kde je to relevantní, navrhne vhodnější rozpracování evaluačních otázek do podotázek; navrhne vhodnější základní evaluační přístupy (širší spektrum evaluačních přístupů); do návrhu zpracování jednotlivých evaluačních otázek zahrne všechny relevantní aktéry; lépe přizpůsobí návrh evaluačního designu tématu a kontextu předmětu plnění veřejné zakázky a uvede i jeho případné limity;

2)         k návrhu zpracování jednotlivých evaluačních otázek navrhne vhodnější metody (či kombinaci metod) sběru primárních dat (s preferencí minimální zátěže cílových skupin)a zdroje sekundárních dat, a uvede vhodnější metody analýzy dat. U každého navrženého sběru dat bude hodnoceno, jakým způsobem budou při sběru dat zohledněna specifika jednotlivých cílových skupin, zejména jednotlivých typů  zdravotnických zařízení a pozic, na kterých respondent v daném zařízení pracuje. Zároveň bude hodnoceno, zda jsou u navrhovaných metod uvedeny i jejich případné limity a zda jsou realizovatelné v zadaném časovém horizontu. U navržených metod analýzy dat pak bude hodnoceno, zda jsou adekvátní a realistické k datovým zdrojům, se kterými hodlá evaluátor pracovat.

Zadavatel nejprve seřadí nabídky od nejvýhodnější k nejméně výhodné v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. Nejprve nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, ostatní pak obdrží hodnocení z intervalu 1 – 100 bodů, které vyjadřuje výhodnost hodnocené nabídky v porovnání s nabídkou identifikovanou jako nejvýhodnější v rámci tohoto kritéria.

Pro celkový počet bodů získaný každou jednotlivou nabídkou v rámci tohoto kritéria se následně použije vzorec: 100 x (body hodnocené nabídky / 100) x 40 %.

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy váhou příslušného kritéria (Nabídková cena v Kč bez DPH vahou 60 % a Kvalita nabídky vahou 40 %). Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Požadavky na základní způsobilost

   

  Způsobilým není dodavatel, který:

  byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Základní způsobilost právnické osoby:

   

  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. 1.1 písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat:

   

  tato právnická osoba,

  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  Základní způsobilost pobočky závodu:

   

  Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1.1 písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

  české právnické osoby, musí podmínku podle čl. 1.1 písm. a) výše splňovat osoby uvedené v čl. 1.1.1. výše a vedoucí pobočky závodu.

  Prokázání základní způsobilosti:

   

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

  výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku podle čl. 1.1 písm. a) této výzvy;

  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 1.1 písm. b) výzvy;

  písemného čestného prohlášení vztahujícího se ke spotřební dani

  písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 1.1 písm. c) výzvy;

  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 1.1 písm. d) výzvy; a

  výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 1.1 písm. e) výzvy.

  Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

  1.2      Profesní kvalifikační předpoklady

  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:

  kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky,

  kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

   
  1.3      Technické kvalifikační předpoklady

  Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže doložením:

  seznamu alespoň 2 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech ve formě čestného prohlášení v následující struktuře:

  název, IČO a sídlo objednatele služby, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu,

  název a popis služby,

  celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),

  doba a místo poskytování služby.

  Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 služby obdobného charakteru. Za obdobnou významnou službu jsou považovány služby, jejichž předmětem bylo zpracování evaluace výsledků některého z programů financovaného v České republice z veřejných zdrojů a zaměřeného na rozvoj lidských zdrojů nebo zvyšování zaměstnanosti nebo sociální integraci nebo rozvoj veřejné správy o minimální finanční hodnotě 200.000,- Kč bez DPH za každou takovou službu.

  Seznam významných služeb obdobného charakteru a rozsahu musí mít formu čestného prohlášení uchazeče. K seznamu musí být přiloženy kopie osvědčení objednatelů těchto významných služeb či případně smlouvy uzavření s objednateli a doklady o uskutečnění plnění ze strany uchazeče - např. předávací protokol (analogicky k § 79 odst. 2 písm. b) zákona).

  Z osvědčení objednatelů či smluv a dokladů o uskutečnění plnění (analogicky k § 79 odst. 2 písm. b) zákona) i seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč splňuje daný technický kvalifikační předpoklad.

  seznamu osob, který se bude podílet na plnění zakázky – realizační tým

  Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým skládající se minimálně z 5 osob a složení:

  1 člen realizačního týmu – VŠ vzdělání, min. 3 let prokazatelné praxe v oblasti zpracování evaluací, v rámci kterých se podílel na řešení alespoň 1 projektu zaměřeného na výzkum nebo rozvoj v některé z těchto oblastí: problematika zvyšování zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, sociální integrace a rovné příležitosti.

  4 členové realizačního týmu – bez dalších požadavků.

  Vedoucí realizačního týmu musí:

  plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

  mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 2 let,

  prokázat účast nejméně na 2 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici vedoucího realizačního týmu.

   

  Odborník v oblasti evaluace musí:

  plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

  mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 2 let,

  prokázat účast nejméně na 2 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici odborníka v oblasti evaluace.

   

  < >musí:

  plynně komunikovat slovem i písmem v českém jazyce,

  mít prokazatelnou praxi v poskytování obdobných služeb jako je předmět této veřejné zakázky v délce nejméně 2 let,

  prokázat účast nejméně na 2 zakázkách s obdobným předmětem plnění (viz požadavky na významné služby) ve kterých vystupoval v pozici analytika nebo obdobné.

   

  K prokázání splnění toho technického kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží profesní životopisy členů realizačního týmu podepsané příslušnými členy realizačního týmu, z nichž bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

  Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:

  jméno a příjmení člena/členky týmu (pracovníka/pracovnice),

  role při plnění zakázky,

  přehled profesní praxe vztahující se k plnění této zakázky,

  nejdůležitější referenční zakázky odpovídající požadavkům zadavatele realizované daným členem v uplynulých 3 letech; z uvedených údajů musí být dále patrný objednatel zakázky, finanční objem plnění, doba plnění a rozpis vykonaných činností v rámci dané zakázky.

  Všechny doklady postačí předložit v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů předloží vítězný uchazeče na základě oprávnění zadavatele nejpozději před podpisem smlouvy.

  Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci výběrového řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

  Lhůta pro prokázání kvalifikace

  Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

  Neprokázání kvalifikace

  Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré výstupy plnění veřejné zakázky (materiály, produkty, zprávy apod.) musí být označeny v souladu s kapitolou 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ  a s dalšími podmínkami a pravidly souvisejícími s realizací Projektu. Finální výstupy plnění veřejné zakázky budou realizovány vždy až po schválení ze strany zadavatele.

Výstupy a výsledky (zejména odpovědi na evaluační otázky a doporučení) plnění musí být maximálně jasné, přehledné a formulačně úsporné, tak aby byly pro adresáty evaluace přístupné. Evaluátor se v maximální možné míře vyhne tomu, aby uváděl:

všeobecně známé informace (s výjimkou základních a poměrně známých informací o pokroku programu či o jeho kontextu; evaluace zde však nesmí „skončit“ a uvedené informace musí být dále prozkoumány a poskytnut vhled do jejich příčin, souvislostí a následků);

informace typu „nice to know“, opakující se informace, tzv. „slovní vata“ (bez praktického přínosu pro hodnocená témata);

neurčité a vágní informace (účelem evaluace není popsat, co vše se „může“ dít / stát, ale zjistit, co se skutečně stalo, zhodnotit nastalé a vyvodit, co by se mělo dělat jinak).

Zadavatel požaduje, aby evaluátor postupoval při realizaci veřejné zakázky v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 a s Etickým kodexem evaluátora (viz www.czecheval.cz).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor).

Nabídková cena musí být v nabídce uchazeče uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem veřejné zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.Obálka s nabídkou musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem: VEŘEJNÁ ZAKÁZKAEvaluace projektu „Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“NABÍDKA – NEOTEVÍRATNabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč předložil nabídku ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky uchazeč originál nabídky označí jako „Originál“ a kopii jako „Kopie“. Současně je vhodné, aby uchazeč přiložil jako součást nabídky veškeré textové a tabulkové části nabídky (s výjimkou úředních dokladů) v elektronické formě na vhodném médiu (nejlépe CD či flash disku) ve formátech .doc(x), .xls(x), .pdf, nebo .html (smlouva vždy též v editovatelném formátu .doc(x)). Elektronická forma a obsah nabídky musí být v plné shodě s listinnou formou nabídky.Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídek označená jako „Originál“.Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.Obsahové náležitosti nabídky:•Krycí list nabídky – viz Příloha č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor);•Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení včetně dokladů o splnění základních kvalifikačních předpokladů •Podepsaný návrh smlouvy – viz Příloha č. 1 této Výzvy – Návrh smlouvy (závazný vzor).•Prohlášení k subdodavatelskému systému – Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů.•Prohlášení k osobám podílejícím se na přípravě a podání nabídky – Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o osobách podílejících se na přípravě a podání nabídky.•Popis způsobu realizace zakázky pro účely hodnocení dílčího hodnotící kritéria B - Kvalita nabídky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám se podává zadavateli písemně nebo elektronicky a musí být doručena kontaktní osobě zadavatele uvedené v úvodu této Výzvy, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. Pokud bude zadavatel poskytovat některému uchazeči i upřesňující či doplňující informace k veřejné zakázce, poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým uchazečům a uveřejní je na webových stránkách https://www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým uchazečům a uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku původní lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Formální požadavky

Veškeré výstupy plnění veřejné zakázky (materiály, produkty, zprávy apod.) musí být označeny v souladu s kapitolou 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce OPZ a s dalšími podmínkami a pravidly souvisejícími s realizací Projektu. Finální výstupy plnění veřejné zakázky budou realizovány vždy až po schválení ze strany zadavatele.

Výstupy a výsledky (zejména odpovědi na evaluační otázky a doporučení) plnění musí být maximálně jasné, přehledné a formulačně úsporné, tak aby byly pro adresáty evaluace přístupné. Evaluátor se v maximální možné míře vyhne tomu, aby uváděl:

všeobecně známé informace (s výjimkou základních a poměrně známých informací o pokroku programu či o jeho kontextu; evaluace zde však nesmí „skončit“ a uvedené informace musí být dále prozkoumány a poskytnut vhled do jejich příčin, souvislostí a následků);

informace typu „nice to know“, opakující se informace, tzv. „slovní vata“ (bez praktického přínosu pro hodnocená témata);

neurčité a vágní informace (účelem evaluace není popsat, co vše se „může“ dít / stát, ale zjistit, co se skutečně stalo, zhodnotit nastalé a vyvodit, co by se mělo dělat jinak).

Zadavatel požaduje, aby evaluátor postupoval při realizaci veřejné zakázky v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 a s Etickým kodexem evaluátora (viz www.czecheval.cz).

Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli do doby uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Pokud zadavatel uplatní právo na zrušení výběrového řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Případné zrušení výběrového řízení oznámí zadavatel všem uchazečům a zrušení řádně zdůvodní.

Dodavatelé budou vyrozumívání o zrušení výběrového řízení také prostřednictvím uveřejnění informace na portálu https://www.esfcr.cz.

Vyřazení nabídky

Při nesplnění zadávacích podmínek si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče vyřadit a nezahrnout ji do hodnocení nabídek.

Zadavatel bude informovat písemně uchazeče o tom, že jeho nabídka byla vyřazena. Dodavatelé budou vyrozumívání o vyloučení nabídky také prostřednictvím uveřejnění informace na portálu https://www.esfcr.cz.

Ostatní

Zadavatel nebude vracet nabídky ani jejich části uchazečům.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované v nabídkách před dokončením hodnocení nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů a výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Veřejná zakázka je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona, v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 800000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, Mgr. Lenka Brown

  Datum podpisu smlouvy: 13. 4. 2018

Datum ukončení: 13. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2017
 
Aktualizováno: 29. 3. 2019