Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup spotřebního materiálu k pulsním oxymetrům pro monitoring kyslíkové saturace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12716

Název zakázky: Nákup spotřebního materiálu k pulsním oxymetrům pro monitoring kyslíkové saturace

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • Telefon: +420224972712
 • E-mail: ladislav.dusek@uzis.cz

IČ zadavatele: 00023833

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Richard Galuška
 • Telefon: +420224972112
 • E-mail: pravnivz@uzis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronicky podaná nabídka prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je vypisována v rámci realizace projektu „Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období“, reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008170.

Předmětem veřejné zakázky je nákup saturačních čidel a fixačních pásků k pulsním oxymetrům Masimo Radical-7. Saturační čidla a fixační pásky musí být kompatibilní s uvedeným typem přístroje.

 

CPV kód – 33190000-8 Různé zdravotnické přístroje a výrobky

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: Ihned po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

Místo dodání / převzetí plnění:
•Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, Thomayerova nemocnice Olomou, I.P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc; Thomazerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč; Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod; Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo; Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 140, 280 02 Kolín; Slezská Nemocnice Opava, Olomoucká 470/86 Předměstí, 746 01 Opava; Nemocnice Šternberk, Jívavská 20, 785 01 Šternberk; Nemocnice Šumperk, Nerudova 41, 787 01 Šumperk; Kroměřížská nemocnice, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové ceny.

  Hodnotící kritéria:                                                                                          váha

  Celková nabídková cena v Kč bez DPH                                                              100 %

  Zadavatel stanoví pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu.

  Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

  Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na veškeré služby a dodávky nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu VZ, a to včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění předmětu VZ uvažovat. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu VZ.

  Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její výše bez DPH.

  V případě podání nabídek více účastníků se shodnou celkovou nabídkovou cenou a při splnění všech zadávacích podmínek stanovených zadavatelem, bude výběr nejvhodnější nabídky účastníka, proveden transparentním losem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

   

  Předložený originál čestného prohlášení musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení a předložen ve formě elektronického dokumentu získaném autorizovanou konverzí listinného dokladu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, neboť podle § 22 odst. 2 citovaného zákona dokument, který vznikl provedením konverze (výstup), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Tento výstup může být používán opakovaně.

   

  Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku na webu www.justice.cz, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů na webu http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx). V zadávacích řízeních mohou být používány elektronické dokumenty v podobě výpisů z těchto informačních systémů. Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečetí (např. skeny listinných výpisů nebo printscreen obrazovky) jsou z hlediska ZZVZ považovány za prosté kopie.

  Pokud účastník předložení dokladu nahradí odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (tzn. v nabídce je obsažen odkaz, nikoliv elektronický dokument), nedochází vůbec k předložení dokladů, ustanovení ZZVZ o předkládání kopií nebo originálů dokladů se neuplatní a ve vztahu k takovým dokumentům se tedy ani výzva podle § 122 odst. 3 nezasílá.

  Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci zadávacího řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

  Lhůta pro prokázání kvalifikace

  Účastník prokazuje splnění kvalifikace, a to dokladem k prokázání splnění kvalifikace, který musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

  Neprokázání kvalifikace

  Pokud účastník ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude účastníkem elektronicky podepsaný návrh smlouvy (podle vzoru uvedeného v příloze této Výzvy). Návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat za účastníka.

Nabídková cena bude sestavena podle pokynů zadavatele (viz způsob zpracování nabídkové ceny).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Výzvy – Krycí list nabídky (vzor)

Nabídková cena musí být v nabídce účastníka uvedena jako celková cena předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, i vč. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Nabídková cena musí být uvedena v českých korunách. V nabídkové ceně musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.Elektronicky podaná nabídka: Účastník podává nabídku v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele na adrese https://www.tendermarket.cz/Z00000550.profil. Nabídka musí být elektronicky podepsána. Listinnou podobu podání nabídek zadavatel neumožňuje. Pro účastníky, kteří nemají zřízen přístup do elektronického nástroje, je nutné si před podáním nabídky podat žádost o registraci a jeho zřízení. Bližší informace účastník nalezne v pravidlech elektronického nástroje pod následujícím odkazem:https://www.tendermarket.cz/provozniRad.seam?cid=117115 v dokumentu „Nový provozní řád (verze 6) platný od 1. 7. 2017“, který si je možno stáhnout ve formátu pdf.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a pouze na celý předmět veřejné zakázky, pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele vysvětlení k zadávacím podmínkám.Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena elektronicky přes výše uvedený profil zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne účastníku vysvětlení k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. Pokud bude zadavatel poskytovat některému z účastníků i upřesňující či doplňující informace k veřejné zakázce, poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní je na webových stránkách https://www.esfcr.cz a na profilu zadavatele.Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým účastníkům a uveřejní na webových stránkách https://www.esfcr.cz a profilu zadavatele. V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku původní lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení ani hodnocení nabídek.

Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny.

Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti ve zadávacím řízení.

Dodavatelé nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.

Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit informace deklarované dodavatelé v nabídkách.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (v aktuálním znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 598363.92

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): medisap, s.r.o., Na rovnosti 2244/5, 13000 Praha 3, IČ: 48029360

  Datum podpisu smlouvy: 28. 5. 2019

Datum ukončení: 28. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 4. 2019
 
Aktualizováno: 28. 5. 2019