Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pronájem prostor pro školící aktivity

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12644

Název zakázky: Pronájem prostor pro školící aktivity

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 2. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: LEADER ACADEMY o.p.s.

Sídlo zadavatele: Karlovarská 6, 364 53 Valeč

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Zdeněk Mach
  • Telefon: +420737444602
  • E-mail: info@leaderacademy.cz

IČ zadavatele: 29122970

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Zdeněk Mach
  • Telefon: +420737444602
  • E-mail: info@leaderacademy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
LEADER ACADEMY o.p.s.; Karlovarská 6, 364 53 Valeč (po předchozím telefonickém upřesnění předpokládaného termínu podání nabídky)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem služby je zajištění pronájmu prostor pro výuku CS projektu.

Požadavek na vybavení prostor pronájmu:

-pracoviště pro minimálně 16 osob (pracovní plocha a židle)

-zajištění 6 ks PC/NTB, dataprojektor,tiskárna (tisk, kopírování, skenování) – připravené k provozu min. 20 minut před zahájením výuky

-připojení na internet

-věšák

-skříň nebo komoda na ukládání věcí účastníků

-sociální zázemí v budově, využitelné účastníky po celou dobu pronájmu

-prostor pro přípravu malého občerstvení (káva, čaj, voda) včetně vybavení pro 20 osob (hrnečky, lžičky apod.), rychlovarná konvice nebo jiné vybavení

Využití prostor:

-minimálně 3x5 dní/měsíc (zadavatel upřesní termíny pronájmu minimálně 7 dní před následujícím měsícem

-doba pronájmu 03/2019 – 11/2020 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 210000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen 2019 – listopad 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Valeč (případně v lokalitě do 10 km)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu nájemného za celou dobu plnění bez DPH
Komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka, splňující veškeré podmínky zadání, s nejnižší celkovou nabídkovou cenou nájemného v Kč bez DPH za uvedené období poskytnutí plnění (služby).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Jakákoli úplata dle této smlouvy je splatná na základě faktury dodavatele.
Splatnost faktur je 60 dní po datu jejich vystavení.

 

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi:

názvem zakázky a registračním číslem projektu

nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OPZ – Pronájem prostor pro školící aktivity – NEOTVÍRAT“

 

Uchovávání dokladů, umožnění kontroly a dodržování publicity:

Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s plněním předmětu smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu, a to způsobem uvedeným v zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel se zavazuje k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platného Manuálu pro publicitu Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 210000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kavárna U muzea, s.r.o., Široká 182, 364 53 Valeč, 04457714

    Datum podpisu smlouvy: 25. 2. 2019

Datum ukončení: 25. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 2. 2019
 
Aktualizováno: 25. 2. 2019