Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Redesign webových stránek

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12376

Název zakázky: Redesign webových stránek

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Daniela Matějková
  • Telefon: +420224972603
  • E-mail: daniela.matejkova@mzcr.cz

IČ zadavatele: 00024341

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Marcela Rohlíková
  • Telefon: +420224972191
  • E-mail: marcela.rohlikova@mzcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je redesign již existujících webových stránek MZ www.reformapsychiatrie.cz (složka A – redesign), resp. jejich přizpůsobení realizační fázi projektu reformy psychiatrické péče v rámci projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213 s názvem Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, a vytvoření, údržba a technická podpora nové sekce webu s registrovaným přístupem pro odbornou veřejnost (složka B1 – rozšíření funkčnosti webu – registrovaný přístup k internetové stránce www.reformapsychiatrie.cz, složka B2 údržba a technická podpora webových stránek).

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky má tři složky plnění (složka A, složka B1 a složka B2), nabídka se však podává na celé plnění. Předpokládaná hodnota představuje rozpočtové prostředky vyčleněné na předmět plnění veřejné zakázky a je nepřekročitelná. Zadavatel rozdělil předpokládanou hodnotu všech složek plnění následovně s tím, že předpokládaná hodnota na jednotlivé složky je rovněž nepřekročitelná:

Složka A:                   167.000 Kč bez DPH

Složka B1                   190.000 Kč bez DPH

Složka B2:                  55.000 Kč bez DPH.

 

 

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Předmět plnění veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 412000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Lhůta je přesně uvedena ve výzvě k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posouzení splnění podmínek zadavatele

Vybraný dodavatel, který neprokáže splnění podmínek účasti uvedené ve Výzvě zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem, bude vyloučen.

Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka a to v pořadí, které vyplývá z původního hodnocení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené ve Výzvě až po hodnocení nabídek.

Hodnotící kritéria

Základním a jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky dle přílohy č.2 Krycí list nabídky.

Zadavatel přidělí veřejnou zakázku účastníkovi, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel, který podá nabídku, je povinen prokázat splnění podmínek zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek zadavatele až po hodnocení nabídek.

 

Splnění podmínek kvalifikace se rozumí:

- prokázání základní způsobilosti

- prokázání profesní způsobilosti

- prokázání kritérií technické kvalifikace

 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže uvedených požadavků zadavatele na kvalifikaci předložením požadovaných dokladů. Doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou účastníka, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Dodavatelé mohou předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona, a to k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní a profesní způsobilosti dle čl. 10. 1. a  10. 2. této Výzvy. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí být předložen v souladu s ust. § 228 odst. 2 zákona. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Veškeré požadované doklady budou předloženy v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem předložení tohoto dokladu v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál zmocnění této osoby doložen společně s nabídkou účastníka. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Nesplnění některého z požadavků zadavatele na kvalifikaci je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka.

Dodavatel musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

10.1. Základní způsobilost

a) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 zákona ve vztahu k ČR podle § 75 odst. 1 zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle § 74 a § 75 zákona a výzvy vyžadován a to v prosté kopii. K zahraničním osobám viz § 81 zákona.

Požadovaný doklad - čestné prohlášení účastníka

b) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

Způsob prokázání splnění: Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti.

Požadovaný doklad - čestné prohlášení účastníka

c) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Způsob prokázání splnění: Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti.

Požadovaný doklad - čestné prohlášení účastníka

d) Způsobilým je dodavatel, který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Způsob prokázání splnění: Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Požadovaný doklad - čestné prohlášení účastníka

e) Způsobilým je dodavatel, který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.

Požadovaný doklad - čestné prohlášení účastníka

 

10.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v souladu s § 77 zákona:

a)        výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje v prosté kopii.

Požadovaný doklad -  výpis z OR v kopii

b)   doklad že je:

- oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují a to v prosté kopii

Požadovaný doklad - výpis z ŽR v kopii

 

Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

 

10.3. Technická kvalifikace    

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení obdobného předmětu plnění včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

a) Seznam významných služeb musí zahrnovat:

- cenu poskytovaných služeb,

- rozsah a dobu poskytovaných služeb,

- popis řádně poskytovaných služeb,

- identifikaci a kontaktní osobu objednatele předmětné jednotlivé služby - zde dodavatel mimo jiné uvede telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele týkající se prokázání této části kvalifikace,

b) Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace:

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel za poslední tři roky realizoval:

a) v každém z předchozích 3 let realizoval min. 1 významnou službu s obdobným předmětem plnění  jako je design či redesign webových stránek, přičemž hodnota jedné takové služby byla min. 50 tis. Kč bez DPH;

b) v předchozích 3 let realizoval alespoň 2 významné služby s obdobným předmětem plnění jako je provozování internetové stránky s registrovaným přístupem, přičemž hodnota jedné takové služby byla min. 70 tis. Kč bez DPH.

Požadovaný doklad - seznam významných služeb                              

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku musí účastník podat výhradně elektronicky.

 

Nabídky se elektronicky podávají prostřednictvím elektronického nástroje  Tender arena  na stránkách: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ. Elektronicky podaná nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Elektronická verze nabídky bude podána dle uspořádání čl. 6.2 Výzvy a ve formátu MS Office, formátu PDF nebo jiném elektronickém formátu (formální požadavek Zadavatele), pokud splní podmínky elektronického podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena umístěného na stránkách: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ ve lhůtě pro podání nabídek. Maximální celková velikost souborů vkládaných v rámci příloh nabídky činí 100 MB. Elektronický nástroj Tender arena umožňuje vkládat soubory příloh nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace s příponami: .DOC, .XLS, .XSLX, .PDF, .XML, .ZIP, JPG, .BMP, .PPT, .ODT, .ODS, .GIF.). V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o dodavateli v rozsahu vzoru uvedeném v příloze č. 2 Výzvy. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 2 Výzvy.

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Požadavky dle tohoto odstavce jsou doporučeními Zadavatele na formu a obsah nabídky.

Každý dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě tak, aby umožnil splnění podmínky zadavatele na podpis návrhu smlouvy oprávněnou osobou v rámci elektronického podání nabídky a byl v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy.

 

Pro úspěšné elektronické podání nabídky musí dodavatel dokončit registraci v určeném certifikovaném elektronickém nástroji Tender arena  na stránkách https://www.tenderarena.cz. Dodavatel musí mít také nainstalovaný program Java z následujícího odkazu na https://java.com/en/download/manual.jsp. Po přihlášení do systému, vyhledání profilu zadavatele Ministerstva zdravotnictví ČR a otevření veřejné zakázky se v levém sloupci objeví tlačítko podat nabídku, přes toto tlačítko se dodavatel dostane do procesu elektronického podání nabídky. Šifrováním ani kódováním se dodavatel nemusí zabývat, systém vše provádí automaticky. V případě dotazů je možno se obrátit na linku 226 258 888 popřípadě na email support@tendersystems.cz.

S ohledem na to, že zadavatel obdrží nabídky pouze v elektronické podobě, nekoná se v souladu s ust. § 109 zákona veřejné otevírání nabídek.

 

Další pokyny pro zpracování nabídky

 

Zadavatel doporučuje následující uspořádání nabídky:

1.        Krycí list nabídky

Účastník doplní Krycí list nabídky, vzor je uveden v příloze č. 2 k této Výzvy.

2.        Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek včetně údaje o celkovém počtu stránek nabídky.

3.        Návrh smlouvy

Návrh smlouvy dodavatel předloží v souladu s návrhem smlouvy uvedeným dle přílohy č. 3 této Výzvy. Dodavatel je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy vyznačené údaje.

4.        Doklady požadované v rámci prokazování kvalifikace

5.        Ostatní doklady

6.         Dodavatel na konci nabídky uvede prohlášení o počtu stránek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky.  Cenu dodavatel stanoví absolutní částkou v českých korunách. Účastník dále uvede celkovou nabídkovou cenu na krycím listu nabídky – dle vzoru přílohy č. 2 – Krycího listu nabídky, a to u všech jejích položek v členění:

 

o         Cena bez DPH

o         Sazba DPH v %

o         Výše DPH v Kč

o         Cena s DPH

 

Požadavky zadavatele k údajům o ceně:

Účastník ve své nabídce v příloze č.2 Krycím listu uvede nabídkové ceny za činnosti uvedené v čl.  4.2 Výzvy a přílohy č.1 Výzvy.

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na předmět plnění veřejné zakázky.

 

V případě odlišností, nepřesností nebo chyb či omylů v nabídkové ceně, která bude uvedena v nabídce na více místech, bude takový rozdíl považován zadavatelem za chybu v psaní a hodnocena bude nižší nabídková cena. Takto hodnocené ceny budou součástí uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku musí účastník podat výhradně elektronicky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat jen jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy vztahující se k této veřejné zakázce, které byly zadavateli zaslány nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.Veškeré vysvětlení Výzvy a ostatní elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude realizována prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou zpracovány ve formě vzoru závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy. Zadavatel požaduje, aby dodavatel využil tento vzorový text smlouvy a doplnil do něj pouze ty údaje, které zadavatel určil k doplnění. Dodavatel je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy vyznačené údaje. Návrh smlouvy musí být předložen dodavatelem v elektronické podobě.

 

Požadavky na údaje o poddodavateli

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat.

 

Ostatní informace

Zadavatel si vyhrazuje právo Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele a oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejnit na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ. Okamžik uveřejnění oznámení na profilu zadavatele je okamžikem doručení všem účastníkům výzvy na veřejnou zakázku.

 

Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si vyhrazuje právo:

na změnu nebo doplnění textu Výzvy do konce lhůty pro podání nabídek,

zrušit tuto Výzvu na veřejnou zakázku bez uvedení důvodu,

ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob,

vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle podmínek stanovených zadavatelem dle Výzvy

neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani rozdělení veřejné zakázky na části.

 

Dodavateli nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky na základě této Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
veřejná zakázka je zadávaná v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mimo režim zákona

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku. Dovolte, abychom Vás informovali o nových skutečnostech, které zadavatele vedou k rozhodnutí toto předmětné výběrové řízení zrušit. Těmito skutečnostmi je rozhodnutí zadavatele přistoupit k právě uzavřené rámcové dohodě, jejíž předmětem jsou i činnosti, které jsou předmětem výše uvedené veřejné zakázky. Z tohoto důvodu se realizace této veřejné zakázky jeví neekonomické, a proto se zadavatel rozhodl předmětné výběrové řízení zrušit. Děkujeme za pochopení.

Datum ukončení: 27. 7. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 7. 2018
 
Aktualizováno: 27. 7. 2018