Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11614

Název zakázky: Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 9. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Sídlo zadavatele: Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zdeněk Brabec, předseda představenstva, Tomáš Kubal, člen představenstva
  • Telefon: +420476769001
  • E-mail: zdenek.brabec@dpmost.cz

IČ zadavatele: 62242504

DIČ zadavatele: CZ62242504

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Ing. Jiří Novotný
  • Telefon: +420476769008
  • E-mail: jiri.novotny@dpmost.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele, osobně - I. patro, kancelář č. 101

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblastech:

1.     Obecné a specializované IT dovednosti

2.     Specializované IT

3.     Měkké a manažerské dovednosti

4.     Účetní, ekonomické a právní kurzy

5.     Technické a jiné odborné vzdělávání

Realizace školení bude probíhat:

1.     ve školících prostorech zadavatele u uzavřených kurzů

2.     ve školících prostorech účastníka (popř. jím určených školících prostor) u otevřených kurzů

·         Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školící pomůcky, materiály apod.

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel dále požaduje splnění těchto podmínek:

·         Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro kurz výukové a podpůrné materiály.

·         Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

·         U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

·         Součástí plnění je vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzů.

·         Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 minut u všech plánovaných kurzů.

·         Maximální počet osob ve skupině u uzavřených kurzů je 12 osob.

·         Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

·         Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

·         Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, kopii závěrečného testu či dokumentace k závěrečné praktické zkoušce a osvědčení o absolvování kurzů.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Celková doba plnění všech aktivit je předpokládaná v období říjen 2017 – leden 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
•Místem plnění uzavřených kurzů je sídlo zadavatele a jím určené školící prostory – dodavateli je k dispozici školící místnost s dataprojektorem, plátnem tabulí a učebna vybavená PC sestavami. •Místem plnění otevřených kurzů jsou prostory určené dodavatelem na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy, popřípadě může být sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nabídky budou seřazeny vzestupně dle nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Hodnocení proběhne za celý předmět zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník:

a)    který není v likvidaci;

b)    který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

c)     vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

d)    který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

e)    který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

f)      který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Základní kvalifikační předpoklady, této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

·         výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

·         doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;

Je postačující, aby výše uvedené podklady byly předloženy v podobě kopií.

Společná ustanovení ke způsobilosti

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Účastník prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane účastník splňovat způsobilost, je účastník povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

Účastník je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Plnění zakázky dovoluje využití poddodavatelů. Součástí nabídky bude seznam poddodavatelů s uvedením, jaké části zakázky bud plnit (jaké konkrétní kurzy budou zajišťovat), Podrobněji viz návrh smlouvy.

Zadavatel požaduje jako součást nabídky uvést seznam referencí účastníka řízení. Účastník doloží seznam, který budou tvořit minimálně 3 reference k pořádání kurzů uvedených v příloze č. 1 této výzvy nebo obdobných v celkovém objemu minimálně 500 tis. Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (mohou být i ve fázi rozpracovanosti/v realizaci). Seznam referencí bude obsahovat objednatele služeb, datum konání kurzů (měsíc/rok) a celkovou cenu bez DPH. Seznam budou tvořit zakázky realizované v posledních 3 letech od zahájení tohoto zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

·         Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy účastníka.

·         Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

·         Účastníkem podepsaný návrh smlouvy bude přiložen zvlášť (nebude sešit s nabídkou). Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 5 Návrh smlouvy.

·         Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

·         Požadované přílohy nabídky:

o    krycí list nabídky (příloha č. 3)

o    kalkulace předmětu zakázky (příloha č. 4)

o    podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 5)

o    návrh harmonogramu pořádání jednotlivých kurzů

o    seznam poddodavatelů, který bude obsahovat jejich identifikační údaje (název, IČO, adresa) a jím plněné části zakázek

o    doklady prokazující základní a profesní způsobilost,

o    seznam referencí

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

·         Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za dílčí část zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek a Kalkulací předmětu zakázky, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

·         Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

·         Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

·         Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.).

·         Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

·         Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v příloze č. 4 Kalkulace předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.•Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.•Účastníkem podepsaný návrh smlouvy bude přiložen zvlášť (nebude sešit s nabídkou).•Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz příloha Návrh smlouvy, která je pro účastníka závazná. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené žlutě).•Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastník zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: administrativní pochybení na straně zadavatele - viz příloha (soubory)

Datum ukončení: 16. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 9. 2017
 
Aktualizováno: 16. 10. 2017