Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Siplace Pro - Obsluha a programování osazovacích automatů ASM

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12608

Název zakázky: Siplace Pro - Obsluha a programování osazovacích automatů ASM

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
 • Telefon: +420602192170
 • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tereza Kňourková, Dis.
 • Telefon: +420734260659
 • E-mail: tereza.knourkova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity – odborného školení: Siplace Pro - Obsluha a programování osazovacích automatů ASM.

Školení je požadováno pro společnost Siemens, s.r.o. - o.z. Nízkonapěťová spínací technika, provoz Volanovská, Trutnov.

Zakázka bude mít jednoho vybraného dodavatele.

 

Účastníci výuky: Školení je požadováno pro 9 zaměstnanců zadavatele na pozici odborný/dílenský technolog, specialista technolog nebo seřizovač.

 

Termín plnění předmětu zakázky: březen – duben 2019

 

Délka a četnost výuky: Školení bude probíhat ve dvou skupinách (1x 5 osob,1x 4 osoby). Každá skupina absolvuje týdenní výuku: 15 hod. teorie, 23 hod. praxe a 2 hod. závěrečného pohovoru. Výuka bude tedy v rozsahu 8 vyučovacích hodin denně, tj. celkem 40 vyučovacích hodin za týden pro jednu skupinu. (1 vyučovací hodina = 60 min.)

 Celkem 2 skupiny po 40 výukových hodinách, tj. celkem 80 výukových hodin.

 

Požadovaný obsah vzdělávací aktivy:

Kurz SiplacePro – Obsluha a programování osazovacích automatů ASM se skládá ze tří na sebe navazujících bloků.

A) Základy programování Siplace Pro

1. část vzdělávací aktivity obsahuje zhruba 12 hod. intenzivní výuky se zaměřením na ovládání výrobního procesu v daném programovacím jazyce.

Detailní obsah:

 • Použití v menu a panelu nástrojů
 • Vytvoření nových objektů
 • Rozdíl Editor Wizard
 • Použití Query nástroje
 • Všeobecné funkce
 • Tisk a posílání reportu
 • Nahrání standartního tvaru knihovny
 • Ascii Centroid Import Wizard
 • Data Model Export a Import
 • Použití online pomoci

Programování

 • Použití editoru komponent
 • Vytvoření tvarů součástky
 • Vytvoření značek (fiducials)
 • Vytváření stanice a linky
 • Správa podavačů a pipet
 • Vytvoření stolů součástek a nastavení
 • Programování waffle pack trays
 • Vytvoření receptu

Optimalizace

 • Vytvoření jobs
 • Konfigurace optimalizace
 • Optimalizace

Hlídání linky

 • Zpracování výrobních plánů
 • Stahování
 • Ovládání generátoru změn

 

B) Konfigurace vision systémů

2. část vzdělávací aktivity obsahuje zhruba 13 hod. intenzivní výuky. Jedná se již o řešení dílčího procesu, konkrétně jde o scan a vyhodnocování osazovacích součástek.

Detailní obsah:

Siplace Vision HW

 • Digitální kamery a specifické parametry

Všechny typy PCB značek (fiducials)

 • Program koordinace značek
 • Program PL/ komponent rozpoznávání značek – syntetické a vzory
 • Vision analýza měření a výsledků protokolu
 • Pracovní postup při nerozpoznaných značkách – učení pozice značky

GF Programování a testování

 • Cíl pro optický rozpoznání komponentu
 • Programování, testování a učení komponentů (klasické atyp apod.)
 • Hledání požadovaných tolerancí v parametrech programu pro výborný optický centrování a usazovací výsledky
 • Vision analýza na měření a výsledky protokolů
 • Odstraňování problémů na svých vlastních errorech a simulování jich

Rozšířené funkce - Station SW 604/701

 • Siplace Vision XML (Import, export opravených souborů z verze 604.01 – 701.01- slouží pro obnovení dat ze starší verze)

GF Data – kontrola

 • Kontrola integrity pro programování GF
 • Řešení problémů na GF programování

 

C) Vytváření výrobních dávek

3. část vzdělávací aktivity obsahuje zhruba 13 hod. intenzivní výuky. Tato závěrečná část kurzu řeší již finální přípravu na výrobu v konkrétních dílech/ částech.

SiCluster Professional Aplication.

 • Vytvoření Cluster Job
 • Konfigurace Cluster Job
 • Konfigurace nastavení desky
 • Inicializace ideálního času cyklu
 • Konfigurace stolů
 • Analýza společných komponentů
 • Inicializace optimalizace

 

Výsledky analýzy

 • Pohled na statistiku
 • Porovnání cluster jobů
 • Kontrola použití stolů a podavačů
 • Pohled a analýza výsledků optimalizace
 • Tisk reportu optimalizace
 • Pohled analýzy nastavení

 

Praktické cvičení

 • Optimalizace se zákazníkovými vlastními Siplace Pro daty

 

Výstupem vzdělávací aktivity bude certifikát/osvědčení o absolvování kurzu (popř. zdůvodnění, proč zaměstnanec osvědčení neobdržel).

Kurz bude probíhat v prostorách dodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Březen - duben 2019 (vzdělávací aktivita musí být zahájena nejpozději do 15.4.2019)

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko vybraného dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které  budou  předloženy  ve  lhůtě  pro  podání  nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria:

 

Nabídková cena bez DPH s váhou 100% - číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. V případě zahraničního uchazeče i v EUR v tomtéž členění.  Hodnocena bude tedy celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

 

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK nebo v EUR. (Nabídky v EUR budou pro účely hodnocení přepočítávané kurzem Evropské centrální banky, ECB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Tzn. Pokud je cena nabídky vyčíslena v EUR není třeba do české verze nabídku přepočítávat do Kč.)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie)

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

 

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz níže.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH, v  případě zahraničního uchazeče v EUR s DPH a bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce (v případě zahraničního uchazeče v anglickém jazyce i v českém jazyce), přičemž zadavatel doporučuje podání nabídky vždy ve dvou vyhotoveních v daném jazyce (1x originál a 1x kopie), v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče pro převzetí nabídky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky

Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 60 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

 

2) Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

 

3) Smlouva

Objednatel zašle vítěznému dodavateli smlouvu, kterou dodavatel písemně potvrdí viz. příloha č. 2.

Spolu s podpisem výše uvedené smlouvy bude zadavatel také požadovat předložit doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom popř. jiné) včetně dokumentů, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

 

4) Zpracování nabídky

Jako nabídku požaduje zadavatel vyplnit a podat přílohu č.3. Pokud bude nabídka podávána zahraničním uchazečem, poté musí být řádně přeloženy z Aj do ČJ i všechny povinné přílohy na prokázání kvalifikace dodavatele.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 528615.90

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG (Rupert-Mayer-Str. 44,81379 Mnichov, Bayern, Německo, HRA 92704)

  Datum podpisu smlouvy: 13. 2. 2019

Datum ukončení: 13. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2018
 
Aktualizováno: 13. 2. 2019