Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení informačního systému OR-SYSTEM

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12900

Název zakázky: Školení informačního systému OR-SYSTEM

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: RŰCKL CRYSTAL a.s.

Sídlo zadavatele: Lánská 141, 267 05 Nižbor

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Simona Prokopová
 • Telefon: +420605229201
 • E-mail: prokopova@ruckl.cz

IČ zadavatele: 04504798

DIČ zadavatele: CZ04504798

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zlatka Šimečková
 • Telefon: +420605221218
 • E-mail: simeckova@ruckl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
RUCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato vzdělávací aktivita je určena pouze pro zaměstnance společnosti RŰCKL CRYSTAL a.s.  a bude vždy probíhat v prostorách společnosti na adrese Lánská 141, 267 05  Nižbor.

Cílem vzdělávací aktivity je prohloubení znalostí a dovedností při používání informačního systému OR-SYSTEM Open, a to v oblastech zavedených modulů - ekonomická část (finanční účetnictví, majetek, personalistika, mzdy), výrobní část (prodej, kalkulace, skladové hospodářství, nákup, technická příprava výroby, výroba, plánování výroby, operativní řízení výroby, odvádění výroby, neshodná výroba).

Zaměstnanci budou proškoleni v zavedených modulech v pokročilém ovládání a budou schopni také vytvářet požadované sestavy, vlastní pohledy a exportovat data do nejrůznějších systémů.

Školení bude probíhat v oblastech a rozsahu uvedených v příloze této Výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 630000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září 2019 - Červen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
RŰCKL CRYSTAL a.s., Lánská 141, 267 05 Nižbor

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Je možno podat nabídky jen na učité oblasti školení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Školení bude realizováno v rozsahu uvedeném v příloze k tomuto dokumentu (1 hodina počítána v délce 60 minut, 1 školicí den = 8 hodin).  Nabídkovou cenu zadejte jako cenu za 1 školicí hodinu a cenu celkem.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Platební podmínky - fakturace, hrazeno bankovním převodem

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 540000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ekonomika 1 - ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 00529745

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ekonomika 2 - ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 00529745

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Výroba 1 - OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921

  Datum podpisu smlouvy: 30. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Výroba 2 - OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Výroba 3 - OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921

  Datum podpisu smlouvy: 30. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Výroba 4 - OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

Zrušené části zakázky: Výroba 5 - porušení zadávacích podmínek ze strany zadavatele (chybně zadán počet požadovaných školicích hodin) - bude provedeno nové zadávací řízení

Datum ukončení: 2. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 8. 2019
 
Aktualizováno: 7. 10. 2019