Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců společnosti Bogner

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12500

Název zakázky: Školení zaměstnanců společnosti Bogner

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele: Za dálnicí 511, 267 53 Žebrák

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Matějka
 • Telefon: +420725948766
 • E-mail: matejka@bogner.cz

IČ zadavatele: 25081471

DIČ zadavatele: CZ25081471

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
 • Telefon: +420605201156
 • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, zajištění výukových materiálů a didaktických pomůcek, pro zaměstnance společnosti Bogner Edelstahl Czech Republic s.r.o. v následujících oblastech:

 • Obecné IT
 • Ekonomické kurzy
 • Jazykové kurzy
 • Měkké a manažerské dovednosti

 

Obecné požadavky na dodavatele:

 • ve většině případů (mimo Ekonomický kurz) se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy
 • každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno,
 • zadavatel připouští zajištění některých témat poddodavatelsky, přičemž jméno případného poddodavatele musí být před samotnou realizací schváleno zadavatelem,
 • zadavatel nepřipouští dílčí plnění,
 • prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel, část aktivit může probíhat přímo v prostorách zadavatele (vždy však mimo území hlavního města Prahy),
 • jedna skupina může mít maximálně 12 účastníků,
 • školícím dnem se rozumí 8 vyučovacích hodin po 50 minutách.

 

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Operační program Zaměstnanost (OPZ) - proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) v učebně nebo na pracovišti za účasti lektora (resp. kouče, instruktora apod.).

 

Dodavatel garantuje vést ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci, která obsahuje min.:

 • název vzdělávacího kurzu,
 • název vzdělávacího subjektu,
 • typ kurzu – uzavřený kurz (mimo Ekonomický kurz)
 • obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
 • forma vzdělávání: prezenční forma
 • časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,
 • vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
 • výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
 • seznam doporučené studijní literatury,
 • způsob ověření znalostí/dovedností,
 • vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz.

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument, nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory jsou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace projektu měnit, aktualizovat, apod. dle podmínek poskytovatele dotace www.esfcr.cz.

 

Rozsah a požadavky na jednotlivé moduly jsou stanoveny v příloze č. 1a výzvy, k nacenění poskytovaného plnění uchazečům slouží příloha č. 1b.

 

Školicí den je myšlen v délce 8 vyučovacích hodin školení. Přestávky budou dodržovány v souladu se zákoníkem práce. Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, prezentační technika

 

Bližší podrobnosti k jednotlivým kurzům jsou uvedeny v příloze č. 1a výzvy - Rozsah a specifikace školení.

Uchazeči musí nabídnout kompletní plnění zakázky, tzn. musí v nabídce nacenit veškeré části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2018 - září 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel - část aktivit bude probíhat přímo v prostorách zadavatele, část v Plzni, případně dle dohody (vždy však mimo území hlavního města Prahy).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1)         Nabídková cena                                                                     50 %

2)         Reference členů týmu                                                            25 %            

3)         Praxe členů týmu                                                                   25 %

 

Ad 1) – Nabídková cena v Kč bez DPH

Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadované kurzy bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvyšší možná.

Kritérium bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

                         nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena)

          100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

                              cena (hodnota) hodnocené nabídky

 

Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec.

 

Ad 2) – Reference členů týmu

V rámci tohoto kritéria bude hodnocen počet referenčních zakázek z posledních 5 let v oblasti vzdělávání u členů týmu (6 členů), kteří se budou podílet na plnění zakázky:

Minimální počet referencí na jednoho člena týmu jsou 3, maximální počet referencí na jednoho člena týmu, které zadavatel zohlední v rámci hodnocení je 15 referencí, tzn., že u jednoho člena týmu je možné získat max. 15 bodů. Všechny body za jednotlivé členy týmu budou sečteny a dle výsledku bude stanoveno pořadí uchazečů. Nejvýhodnější nabídka obdrží nejvíce bodů, maximální počet bodů za všechny členy týmu je 90 bodů.

Zadavatel v rámci hodnocení uzná pouze reference, u kterých budou dodrženy následující body:

a)     člen týmu musel v rámci dotčené reference zastávat pozici stejnou nebo vyšší, kterou zastává u této zakázky,

b)    reference musela odpovídat předmětně oblasti školení firemního vzdělávání.

 

Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

 

                                    součet bodů hodnocené nabídky

          100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

                nejvýhodnější nabídka (tzn. nabídka s nejvyšším počtem bodů)

 

Ad 3) – Praxe lektorů

V rámci tohoto kritéria bude hodnocen počet let praxe v oblasti vzdělávání u členů týmu (6 členů), kteří se budou podílet na plnění zakázky:

 

Minimální počet let praxe jednoho člena týmu jsou 3 roky, maximální počet let, které zadavatel zohlední u jednotlivých členů týmu, bude 20 let. Za každý rok bude uchazeči přidělen 1 bod, tzn., že u jednoho člena týmu je možné získat max. 20 bodů, celkově až 120 bodů. Všechny body za jednotlivé členy týmu budou sečteny a dle výsledku bude stanoveno pořadí uchazečů, nejvýhodnější nabídka obdrží nejvíce bodů.

Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

                                    součet bodů hodnocené nabídky

          100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

             nejvýhodnější nabídka (tzn. nabídka s nejvyšším počtem bodů)

Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

 1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením:

 1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
 2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
 4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
 5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
 6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

 1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 2. oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval 1.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).

Způsob prokázání je stanoven doložením výkazů zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. Zadavateli dostačuje i předložení stran účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat uchazeče, není nutné dokládat kompletní dokumenty.

V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

 • seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele

 

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

 • min. 4 referenčních zakázek obdobných projektů za poslední 3 roky z oblasti firemního vzdělávání manažerských a prodejních dovedností v minimální hodnotě 400 000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
 • min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů za poslední 3 roky z oblasti vzdělávání v obecném IT minimálně v hodnotě 50 000,- Kč bez DPH za každou zakázku,
 • min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů za poslední 3 roky z oblasti jazykového vzdělávání v minimální v hodnotě 50 000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

 

 • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky.

Vedoucí realizačního týmu

 • vysokoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností – uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovednosti, na kterých se v pozici vedoucího realizačního týmu v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

Člen týmu odpovědný za komunikační a prodejní dovednosti

 • min. středoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti vzdělávání komunikačních a prodejních dovedností – uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti vzdělávání komunikačních a prodejních dovednosti (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti vzdělávání komunikačních a prodejních dovedností, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

Člen týmu odpovědný za individuální koučink top managementu

 • min. středoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti individuálního koučinku top managementu – uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti individuálního koučinku top managementu (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti individuálního koučinku top managementu, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

Člen týmu odpovědný za manažerské dovednosti top managementu

 • min. středoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti manažerských dovedností top managementu – uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti manažerských dovedností top managementu (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti manažerských dovedností top managementu, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

Člen týmu odpovědný za vzdělávání v oblasti obecného IT

 • min. středoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti výuky IT - uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti výuky IT (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti vzdělávání IT, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

Člen týmu odpovědný za jazykové vzdělávání

 • min. středoškolské vzdělání,
 • min. 3 roky praxe v oblasti jazykové výuky - uchazeč v životopise uvede počet let praxe v oblasti jazykové výuky (hodnotící kritérium),
 • účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti jazykového vzdělávání, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel (hodnotící kritérium).

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (diplom, maturitní vysvědčení);
 • Profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:
 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání,
 3. přehled a dobu profesní praxe,
 4. referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela (u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, pozice, kterou dotyčná osoba na zakázce zastávala a doba realizace)
 5. součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky přílohy této výzvy - Rozsah a specifikace školení a Cenovou tabulku.

 

Další požadavky zadavatele:

 • Uchazeč v nabídce doloží ukázku výukových materiálu z oblasti měkkých a manažerských dovedností
 • Uchazeč v nabídce doloží seznam členů realizačního týmu – seznam bude obsahovat minimálně jména osob, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady s uvedením pozice, na které se budou na zakázce podílet. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky a cenové tabulky, která je přílohou této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato výzva jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy, dále na krycím listu nabídky (rovněž příloha této výzvy).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, uznává zadavatel i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Školení zaměstnanců společnosti Bogner“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na krycím listu nabídky (viz příloha výzvy).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že uchazeč využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačnímu údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (vyjma §6).

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 549000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kanu systém s.r.o., Královka 629/16, 621 00 Brno, IČ: 27685993

  Datum podpisu smlouvy: 5. 11. 2018

Datum ukončení: 5. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2018
 
Aktualizováno: 28. 11. 2018