Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Svářečské kurzy k rozšíření kvalifikace zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12503

Název zakázky: Svářečské kurzy k rozšíření kvalifikace zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DT Mostárna, a.s.

Sídlo zadavatele: Dolní 100, 797 11 Prostějov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: ing. Jiří Schulmeister, Ing. Robert Šup
  • Telefon: +420724504972
  • E-mail: sup@dtmo.cz

IČ zadavatele: 27701042

DIČ zadavatele: CZ27701042

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: ing. Robert Šup
  • Telefon: +420724504972
  • E-mail: sup@dtmo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
DT Mostárna, a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity pro společnost DT Mostárna, a.s. a to včetně závěrečného přezkoušení.

Zakázka bude mít jednoho dodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 146900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2018 - prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Dolní 100, 797 11 Prostějov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Tzn., že bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH s váhou 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)

- Čestné prohlášení o tom, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh  nebyl zamítnut pro to, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

- Doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele ke splnění předmětu zakázky

- Čestné prohlášení uchazeče o tom, že vlastní pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- Čestné prohlášení o tom, že vlastní pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při vzdělávání

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- nabídka musí být zpracována v českém jazyce, písemně v jednom svazku, svázaná, obsahující název zakázky a ostatní požadované informace, potvrzená oprávněnou osobou uchazeče

- nabídková cena bude uvedena v české měně, v (hodnotící kritérium).

- zadavatel na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude pohlížet, jako by nebyla podaná, obálku bude archivovat v neotevřené formě a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz: Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Nabídkovou cenou pro účely této Výzvy se rozumí cena za jednotlivé vzdělávací aktivity. 

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do předložené nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
• Místem dodání plnění je areál Dolní 100, Prostějov• Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- výuka musí probíhat v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hodin

- kapacita jednoho běhu školení musí být minimálně jeden účastník

- uchazeč není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele  

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 146900.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ing. Helena Urbanová, Žárovice 100, 79803 Plumlov IČ:69696772, DIČ:CZ485405051

    Datum podpisu smlouvy: 4. 10. 2018

Datum ukončení: 4. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 9. 2018
 
Aktualizováno: 8. 10. 2018