Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Team Leaders - odborná školení LEAN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12610

Název zakázky: Team Leaders - odborná školení LEAN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.; Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems

Sídlo zadavatele: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500; Mohelnice, Nádražní 1351/30, PSČ 78985

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Mazal, vedoucí závodu; Ing. Veronika Sedlářová, ekonomická vedoucí závodu; Ing. Kateřina Šimková, na základě plné moci
 • Telefon: +420775200172
 • E-mail: simkova.katerina@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Štěpánka Kulichová; Ing. Kateřina Šimková
 • Telefon: +420775200172
 • E-mail: simkova.katerina@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 11. 1. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems, Mohelnice, Nádražní 1351/30, PSČ 78985, k rukám Bc. Štěpánky Kulichové (HR)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity - Team Leaders - odborná školení LEAN.

Školení je určeno zaměstnancům společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems, a to včetně závěrečné zkoušky - pohovoru.

Celkem bude proškoleno 15 pracovníků výrobního závodu.

 

Kurz je určen pro skupinu 15ti zaměstnanců odštěpného závodu a bude probíhat v pěti jednodenních cyklech. Celkem bude odučeno 5 dnů na skupinu i pracovníka, v celkovém objemu 40 hodin, a to vč. závěrečné zkoušky – pohovoru v rozsahu 5 hodin. Školicí den má 8,5 hodiny, přičemž 0,5 hodiny je určeno jako přestávka na oběd. Školicí hodina trvá 60 min.

Vzdělávací aktivita by měla probíhat v časovém rozmezí únor 2019 - září 2019 v závislosti na konkretizaci termínu ze strany zadavatele, a to v níže uvedené specifikaci.

 

Předmět školení:

Hlavním cílem kurzu je poskytnutí ucelených znalostí metodik standardizace a zlepšování procesu výroby zaměstnancům na pozicích vedoucích výrobních týmů.

Obsah kurzu:

 • Metoda 5S
 • Hledání potenciálu pro zlepšení v přímém výrobním procesu
 • Princip štíhlé výroby
 • Stukturované řešení problémů
 • Péče o stroje a zařízení a jejich efektivní využívání

 

 • Metoda 5 S (1 den, ideálně únor 2019)

Účastníci budou seznámeni s teorií a metodami, a následně si vyzkouší aplikaci těchto metod přímo v prostředí výrobního závodu. Budou schopni jednoduše vysvětlit 5 S přístup svým podřízeným. Naučí se praktickému auditu v oblasti výroby nebo skladu, včetně vyvození výsledků a přijetí zpětné vazby týmu. Díky tomu pak budou schopni definovat nápravná opatření a komunikovat a řešit tato opatření se zodpovědnými osobami v rámci firemní struktury.

 • Hledání potenciálu pro zlepšení v přímém výrobním procesu (1 den, ideálně březen 2019)

Účastníkům bude vysvětlena teorie 7 druhů plýtvání, identifikace samotného plýtvání a kvantifikace potenciálu pro zlepšení. Dále budou seznámeni s druhy aktivit ve výrobních a logistických procesech – přidávající hodnotu (VA), nepřidávající hodnotu (NVA), a umožňující přidávání hodnoty (VE). Osvojí si navrhování možných změn procesů, identifikují si praktickým cvičením přímo v prostředí výrobního závodu příklady plýtvání a naučí se standardizovat nový stav procesu.

 • Princip štíhlé výroby (1 den, ideálně květen 2019)

Zaměstnanci se seznámí se základními principy štíhlé výroby či tahovými systémy řízení. Osvojí si používání nástrojů ke zvýšení produktivity práce (pozorováním, měřením, analyzováním a zlepšováním výrobních a logistických procesů); snížení zásob a rozpracované výroby (navrhovat výrobu jednotkovým tokem a tahem); a snížení průběžné doby výroby. Naučí se navrhovat možné změny procesů, sledovat a hodnotit jednotlivá řešení v rámci výrobní simulace (jejich přínosy a rizika) a vytvářet synergii v týmu společnou prací (motivovat sebe i své kolegy). Praktickými cvičeními – simulacemi si nástroje účastnici vyzkouší přímo ve výrobních podmínkách odštěpného závodu.

 • Stukturované řešení problémů (1 den, ideálně červen 2019)

Účastníkům budou předány dovednosti, které jim pomohou vyřešit stále se opakující problémy a najít kořenovou příčinu problému. Díky tomu ušetří nejen jejich čas, ale i čas projektových vedoucích a členů zlepšovatelských týmů. Také si vše prakticky vyzkouší na reálných příkladech z praxe.

Zaměstnanci se dozví více o definici technik na řešení problémů a rozdílech mezi okamžitou akcí a systémovým řešením. Konkrétně se pak seznámí s tím, jak správně vybrat a definovat - popsat problém (pochopit jej jako příležitost k lepšímu porozumění procesu, jasně a stručně jej popsat a správně nastavit cíl řešení); jak porozumět procesu v němž problém vzniká; jak nalézt jeho kořenové příčiny; jak navrhnout a implementovat nápravná opatření a jak ověřit jejich funkčnost a účinnost; a jak standardizovat nový stav.

 • Péče o stroje a zařízení a jejich efektivní využívání (1 den, ideálně červenec 2019)

Zaměstnanci budou seznámeni s teorií SMED. Naučí se sami vést SMED workshopy, efektivně sledovat proces přestavení výroby; hledat plýtvání systematickou analýzou procesu přestavení; nalézt a realizovat okamžitá opatření; či standardizovat nový stav.

Navržení zaměstnanci získají také základní znalost metodiky celkové každodenní údržby (TPM) zařízení. Jedná se o všechny, kteří zařízení navrhují, používají a udržují, tak, aby se zvýšila spolehlivost a produktivita tohoto zařízení. Pochopí role a důležitost spolupráce jednotlivých účastníků v rámci TPM a přínos systematického hledaní příležitosti ke zlepšení stávajícího stavu výrobního zařízení. Bude jim objasněn podíl vedoucího týmu a operátora na TPM či leadership a jeho důležitost pro úspěšnou aplikaci TPM. Budou jim přiblíženy metriky používané pro vyhodnocování úspěšnosti TPM.

Účastníci školení se naučí rozumět hlavním ztrátám a ukazateli produktivity výrobního zařízení a rozlišovat různé druhy údržby. Zjistí, co je hlavními pilíři implementace TPM (odstraňovat hlavní problémy zařízení, zavádět autonomní údržbu, aj.). A pochopí svou roli v rámci autonomní údržby (vytvářet a vizualizovat standardy přímo na pracovišti).

Obě metody budou aplikovány také v praxi v podmínkách výrobního závodu.

 

SHRNUTÍ

Celkový požadovaný počet odučených hodin (včetně závěrečné zkoušky - pohovoru): 40

Celkový počet proškolených pracovníků: 15

Celkový počet školících dnů: 5 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 126000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2019 – září 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí a výrobní prostory zadavatele: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems, Mohelnice, Nádražní 1351/30, PSČ 78985

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

V první fázi bude posuzována administrativní správnost nabídky (lhůta k předložení, úplnost obsahu, soulad s touto výzvou). Dále bude posuzováno splnění kvalifikačních předpokladů. Pokud nebudou splněny kvalifikační předpoklady, bude nabídka vyloučena z dalšího hodnocení.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací systém, kdy každé hodnocené nabídce přidělí body podle její úspěšnosti u každého z kritérií. Na základě celkově dosažených bodů bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.

 

1. Nabídková cena bez DPH s váhou 60%

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu předmětu zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH, samotné DPH a bez DPH.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, není možné ji překročit.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu veřejné zakázky.

 

Nabídka, která bude nejlevnější, obdrží 100 bodů. Bodové ohodnocení ostatních nabídek bude provedeno podle vzorce:

 

 

 

nejnižší cena z hodnocených nabídek

 

Počet bodů

=

-----------------------------------------------------

x 100

 

 

cena právě hodnocené nabídky

 

 

Počet bodů bude následně násoben váhou 60 %.

 

2. Kvalita lektorského týmu s váhou 20%

Uchazeč je povinen uvést profesní profil a délky praxe lektorů, kteří se budou podílet na poskytování služeb ve formě tabulky. Tabulka bude obsahovat jméno lektora, délku praxe v oblasti LEAN školení, přehled certifikátů pro oblast LEAN, množství odučených dnů v oblasti LEAN školení ve výrobních firmách v posledních 3 letech. Kvalita lektorského týmu bude posuzována podle uvedených kritérií v tabulce. 

 

Pro hodnocení bude použita bodová stupnice 1 až 100. Komise přiřadí nejvhodnější nabídce hodnotu 100 bodů, ostatním nabídkám přiřadí body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Komise následně za využití níže uvedeného vzorce kritérium vyhodnotí.

 

počet získaných bodů dílčího kritéria kvality lektorského týmu

x 20 %

 

3. Odbornost lektorského týmu s váhou 20%

Uchazeč je povinen specifikovat vlastní odbornou praxi lektorů ve výrobě, absolvovanou ve výrobních průmyslových závodech. Nejvíce bodů bude přiřazeno lektorským týmům, které prokáží odbornou praxí lektorů na pozicích LEAN specialistů ve výrobních firmách, na pozicích ve vedení výroby, technologii a podobných útvarech. Odbornou praxi doloží formou tabulky. Tabulka bude obsahovat jméno lektora, délku praxe ve výrobních firmách a pozice, na kterých působil.

 

Pro hodnocení bude použita bodová stupnice 1 až 100. Komise přiřadí nejvhodnější nabídce hodnotu 100 bodů, ostatním nabídkám přiřadí body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Komise následně za využití níže uvedeného vzorce kritérium vyhodnotí.

 

počet získaných bodů dílčího kritéria odbornosti lektorského týmu

x 20 %

 

Na závěr budou body za jednotlivá kritéria sečteny. Pořadí nabídek bude sestaveno podle počtu bodů tak, že na prvním místě bude nabídka s nejvyšším počtem bodů a na dalších místech nabídky s nižším počtem bodů, přičemž na posledním místě pak bude nabídka s nejnižším počtem bodů. Jako nejvýhodnější bude vybrána ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů a umístí se tak na prvním místě. V případě rovnosti bodů rozhodne o dodavateli nejlepší bodové hodnocení kritéria 1. Nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Doklad o oprávnění k podnikání
 • např. výpis z obchodního rejstříku či jiné podobné evidence (prostá kopie)
 1. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 1. Uchazeč je povinen doložit 3 referenční zakázky obdobného plnění jako je předmětná zakázka, tj. LEAN školení ve výrobním závodě. Reference budou mít formu popisu realizovaných služeb s uvedením kontaktu na příjemce těchto služeb pro možnost ověření referencí. Každý referenční projekt bude obsahovat tyto informace (ve formě tabulky): obsah školení; množství odučených hodin; průmyslové odvětví, ve kterém školení probíhalo; a cílová skupina, která byla příjemcem služeb.

Minimální rozsah těchto projektů:  

1) minimální požadovaný počet dní školení: 5 dní

2) minimální požadovaný počet školených osob: 12

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

 1. Krycí list nabídky obsahující:
  • název zakázky - Výběrového řízení;
  • identifikaci zadavatele a uchazeče,
  • údaje o kontaktní osobě uchazeče, vč. e-mailové adresy pro doručení výsledku,
  • nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH.
 1. Doklady prokazující splnění Základních požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele.
 1. Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.
 1. Popis nabízeného plnění, včetně zřetelného uvedení veškerých údajů a informací potřebných pro provedení vyhodnocení nabídky (dle části „Pravidla pro hodnocení nabídek“, viz výše).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Způsob zpracování nabídkové ceny bude následující:

 • nabídková cena bude uvedena v měně , a to v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 • uchazeč uvede, zda je plátcem či neplátcem DPH;
 • nabídková cena bude zohledňovat počet účastníků a rozsah školení dle části „Popis (specifikace) předmětu zakázky“
 • uchazeč uvede celkovou cenovou nabídku v členění: - cena za školicí den v rozsahu 8 výukových hodin bez DPH, - cena celkem za aktivitu bez DPH;
 • nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, studijní materiály pro účastníky a souvisejících administrativních a ostatních nákladů;
 • nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky

Splatnost faktury je stanovena na 60 dnů od doručení faktury objednateli.

 2. Sankce

Při prodlení dodavatele s plněním smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny předmětného plnění (s DPH) za každý den prodlení.

Pokud dojde v průběhu realizace zakázky ze strany dodavatele ke změnám v realizačním týmu změnou osoby/osob podílejících se na plnění zakázky, může být taková osoba nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací (minimálně stejnou délkou praxe a dosaženým vzděláním prokazující odbornost v dané oblasti). V případě, kdy dodavatel nesplní tuto povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny předmětného plnění (s DPH).

3. Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: „Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků projektu POVEZ II, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ“ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

4. Nabídka bude obsahovat Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

5. Požadavky na formu nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje podání tištěné nabídky ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie). Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě (flash disk).

6. Dodavatel se před zahájením školení dostaví upřesnit požadavky na místo plnění.

7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

8. Dodavatel nesmí vzdělávání realizovat prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 95000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICG-Capability s.r.o.Praha 9 - Čakovice, Marie Podvalové 924/1, PSČ 19600IČO 28935179

  Datum podpisu smlouvy: 19. 2. 2019

Datum ukončení: 19. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 12. 2018
 
Aktualizováno: 21. 2. 2019