Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti podpory uživatelů v trávení volného času

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12590

Název zakázky: Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti podpory uživatelů v trávení volného času

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Pardubický kraj

Sídlo zadavatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Helena Zahálková, MBA
 • Telefon: +420466026175
 • E-mail: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz

IČ zadavatele: 70892822

DIČ zadavatele: CZ70892822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Veronika Fejtová
 • Telefon: +420466026491
 • E-mail: veronika.fejtova@pardubickykraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 do 15:30 hod., v Pá v době od 7:00 do 14:30 hod. na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, Podatelna (prostory Czech POINT), Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky příspěvkových organizací Pardubického kraje, poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením a osobám s duševním onemocněním. Celkově se jedná o 5 běhů kurzu zaměřeného na vzdělávání v oblasti podpory uživatelů v trávení volného času. Cílem tohoto kurzu je naučit pracovníky, jak vést klienty k tomu, aby si sami aktivně rozhodovali o využití svého volného času. Účastníci kurzu by se měli seznámit s následujícími tématy:

 • aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb - osob s mentálním postižením, ve využití volného času,
 • podpora autonomie a individuálních schopností klientů,
 • volnočasové aktivity uživatelů pobytových zařízení,
 • rozdíl mezi aktivitou přirozenou a umělou.

Nabízený kurz musí pokrýt minimálně 3 témata uvedená výše. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené výzvě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 68000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Kurzy budou realizovány v termínu od ledna 2019 do října 2019. Konkrétní termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na základě domluvy vítězného dodavatele s jednotlivými příspěvkovými organizacemi.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat v zařízeních následujících příspěvkových organizací Pardubického kraje: Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré (1 běh), Domov pod Kuňkou, Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště (1 běh), Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk (1 běh), Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany (1 běh), Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 11/31, 568 02 Svitavy (1 běh).

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou rozhoduje o nejvýhodnější nabídce losování, které proběhne za přítomnosti notáře v sídle zadavatele a za účasti účastníků, jejichž nabídkové ceny byly shodné.  Pravidla pro losování sdělí zadavatel dotčeným osobám v předstihu nejméně 5 pracovních dní. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem (případně zkráceným) veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9) a směrnicí O zadávání veřejných zakázek VN/19/16 v platném znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyjma zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 48000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka 140, 592 51 Dolní Rožínka, IČ 01470906

  Datum podpisu smlouvy: 26. 2. 2019

Datum ukončení: 26. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 12. 2018
 
Aktualizováno: 6. 3. 2019