Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tutoring a mentoring v rámci projektu "Šance pro každého"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11239

Název zakázky: Tutoring a mentoring v rámci projektu "Šance pro každého"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dubí

Sídlo zadavatele: Dubí, Ruská 264, PSČ 417 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Pípal
 • Telefon: +420417571041
 • E-mail: pipal@mesto-dubi.cz

IČ zadavatele: 00266281

DIČ zadavatele: CZ00266281

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ladislava Hamrová
 • Telefon: +420417554620
 • E-mail: hamrova@mesto-dubi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Prostřednictvím držitele poštovní licence: Městský úřad Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 8:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 8:00 do 14:30 hod., v Pá v době od 8:00 do 11:30 hod. na adresu: Městský úřad Dubí, Podatelna, Ruská 264, 417 01 Dubí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění tutoringu a mentoringu v rámci projektu „Šance pro každého“ jehož realizátorem je Město Dubí.

 

Dodavatel zakázky zajistí poskytování péče pomocí osoby tutora a mentora, pro odbornou práci s cílovou skupinou.  

Charakteristika cílové skupiny (dále jen CS): Mladiství 15 – 18 let + žijící v sociálně vyloučené lokalitě (dále jen SVL) města Dubí. Jedná se osoby z problémového sociálního prostředí.[1]

Cíl zakázky: Formou mentoringu a tutoringu intervenovat do života cílové skupiny, tj. posílit pocit zodpovědnosti, ale zároveň odstranit rezignovanost, sociální patologii a odstranit nechuť vlastní vůlí ovlivňovat život a naopak budovat životní plány. Minimalizovat důsledky životní situace cílové skupiny, které vznikly vlivem vývoje kumulovaných problémů. Nestát se demotivovanou „obětí“. Zakázka aktivizuje cílovou skupinu a přinese pozitivní vzory z vnitřku komunit SVL.

Výstupy zakázky:

 

1)Metodika tutoringu a mentoringu – Účelem dokumentu bude vymezení spolupráce tutora a mentora. Dokument zmapuje potřeby cílové skupiny a zajistí informace o hodnotách i vkusu cílové skupiny. Účelem dokumentu bude zjištění významných motivačních faktorů a bude vodítkem pro atraktivní program dalších výstupů zakázky. Dokument bude dokončen před konáním prvního tutoringového workshopu a před ukončením zakázky bude aktualizován.

 

Požadovaný rozsah: 15 - 20 normostran.

 

Metodika vymezí kompetence a oblasti působení tutora a mentora dle uvážení dodavatele. Zadavatel si však vyhrazuje toto pojetí rolí:

 

Mentor je facilitátorem sociální prevence. Vede cílovou skupinu k sebereflexi. Posiluje její sebevědomí a především pocit odpovědnosti za svůj život a plány do budoucna. Pozoruje cílovou skupinu. Dle toho vytváří náplň sociální terapie volí témata, formy a metody jak pro skupinovou práci tak i pro práci individuální. Vyhodnocuje pokrok v komunitě i pokrok jednotlivců. Dbá plnění cílů zakázky. Poskytuje podporu, vedení a objektivní pohled na to, jak a kam se může klient vyvíjet a čeho může dosáhnout ve svém přirozeném prostředí. Stanovuje plán osobního rozvoje některých klientů. Pomáhá v úspěšném zařazení do kolektivu a života.

 

Tutor (opatrovník, vrstevník) - bližší laický průvodce cílovým skupinám. Doprovází klienty v aktivitách, byť nemusí přímo učit ani být autorem aktivit. Převažuje instruktivní složka – klientovi jasně říká, co a jak má udělat, provést. Tráví s cílovou skupinou čas, který nesouvisí jednoznačně s předmětem mentora. Tutor bude průvodcem možností trávení volného času s cílem atraktivní formou výchovně působit na mládež, budovat sounáležitost, toleranci, smysl pro spolupráci, rozvíjet morálně volní vlastnosti, perceptivní i kognitivní dovednosti. Jeho primárním úkolem je navození důvěry. Podílí se na vytváření vztahu cílové skupiny k společensky prospěšným aktivitám a posiluje vnitřní motivaci jednotlivců. K tomu využívá i znalosti rodinných vztahů a vztahů v primárních sociálních skupinách, které aktivně získává.

Cílem jeho podpory je usnadnění kontaktu s mentorem, poskytuje konstruktivní zpětné vazby.

 

 

2)5 X tutoringový workshop (nebo též workshop) – Každý  workshop bude realizován v rozsahu 6 hodin pro přímou práci s klienty a 4 hodiny příprava. Celkový rozsah plánované zakázky tedy činí 5 x workshop po 10 hodinách – tj. 50 hodin akcí.

Minimální počet podpořených osob v jednom workshopu:        15 osob z cílové skupiny

 

Požadavky na výstup: Workshopy tvoří lákavou a atraktivní akci pro cílovou skupinu s jednoznačným preventivním účinkem. V rámci workshopů dojde k předkládání vhodných způsobů trávení volného času – tj. zprostředkování pozitivních vzorů, s nimiž se budou moci podpoření mladiství z CS identifikovat. Workshopy povedou k uvědomění individuálních vloh a talentu jednotlivců, které budou sloužit jako výchozí motivační moment. Workshop bude proveden tak, aby sloužil k prvotnímu kontaktu s cílovou skupinou a „odstartoval“ kontakt s tutorem – mentorem pro individuální práci.

 

Témata workshopů:

 1. Workshop: sociálně patologické jevy – alternativa, přehled, důsledky
 2. Workshop: škola X zaměstnání X evidence na ÚP
 3. Workshop: Finance – finanční gramotnost, jak se nezadlužit, zaměstnání z hlediska ekonomické zajištění, apod.
 4. Workshop: trh práce 1 – realita, možnosti, zhodnocení svých schopností, praktický nácvik rolí a dovedností (CV, pohovor, režim dne, apod.)
 5. Workshop: trh práce 2 – realita, možnosti, zhodnocení svých schopností, praktický nácvik rolí a dovedností (životopis, pohovor, režim dne, apod.)

 

            Doporučený způsob zakomponování témat: Téma bude navozeno dramatizovanou situací,       bude představen host (hosté),kterého zajistí dodavatel a který žil podobným způsobem          života, jako žije mládež v SVL   v Dubí, např. byl agresorem, či obětí násilí, byl zadlužený,     neučil se, nebo jinak žil             patologickým způsobem života. Host musí být představen tak, aby byl pro cílovou skupinu   atraktivní a byl možným identifikačním vzorem. Obsahem workshopu budou sociálně       terapeutické techniky dle volby dodavatele.

 

            Požadovaný efekt na cílovou skupinu: Vzbuzení zájmu o svůj život o aktivní přístup pro            řešení překážek a problémů.

 

3)Individuální práce s CS - představuje práci se zájemci z konkrétního workshopu, kteří budou chtít v určité oblasti (dle typu workshopu) zdokonalovat své dovednosti, schopnosti, budou se chtít dále rozvíjet směrem k budoucímu pracovnímu uplatnění a také z pohledu minimalizace sociálního vyloučení.

Program individuální práce je nabídnut jednotlivcům. Na začátku se nastaví pravidla a očekávání a možnosti zpětné vazby. Individuální prací dojde k sebepoznání osobnosti, osobnostních rysů, temperamentu, charakterových vlastností, schopnosti sebevědomí, sebedůvěry, poznání a orientace v sobě samém, stanovení osobních cílů a pozitivního myšlení. Účelem je, aby klient získal pomocí podpory svoje vlastní aspirace a životní cíle.

Požadovaný efekt: Aktivizace jednotlivce k začlenění do společnosti a to i formou přípravy na budoucí povolání.

 

Individuální práce bude představovat individuální setkávání tutora a mentora s CS v rozsahu až 50 hodin. Rozumí se až 50 hodin na klienta.

Počet klientů tohoto výstupu: min. 12 osob z cílové skupiny (za celé období realizace zakázky).

 

      Metody práce (příklady):

 • rozhovory, vzdělávání, dotazování (dosáhnout toho, aby klient byl schopen formulovat „objednávku“ aktivit sám)
 • nácvik zvládání konkrétních dovedností
 • nácvik chování v konkrétních situacích
 • spolupráci s odborníky (nejčastěji orgánu pro sociálně právní ochranu dětí, finančníci, zástupci zaměstnavatelů)
 • ukázky modelů pro řešení konfliktních situací
 • informování o záchytné síti sociálních služeb
 • vzdělávání: zdravotní péče, hygiena, sociální kontakty apod.
 • ukázky řemesel, možnost práce v dílnách
 • hra
 • sociální terapie s prvky vrstevnických programů apod.
 • pracovní úkony
 • apod.

Podmínky pro způsob realizace zakázky:

 • Dodavatel zakázky vede přiměřenou dokumentaci o jednotlivých aktivitách a klientech.
 • Dodavatel zakázky je povinen vypracovat průběžné zprávy, kde bude popsána realizace zakázky, přehled aktivit, seznam klientů, data uskutečněných aktivit, fotodokumentace k předkládanému období apod. V rámci níže uvedených termínů bude probíhat realizace zakázky, tj. workshopy + ostatní aktivity tutoringu a mentoringu. Ve zprávách dodavatel popíše pokrok v realizaci zakázky a naplnění výstupů za období relevantní pro zprávu. Termíny pro předložení průběžných zpráv jsou následující:

1. termín 15. 1. 2018     (zpráva za období od zahájení zakázky do 31. 12. 2017)

2. termín 15. 6. 2018     (období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)

3. termín 15. 11. 2018   (období od 1. 6. 2018 do 30. 10. 2018

4. termín 15. 3. 2019     (období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019)

5. termín 15. 9. 2019     (období od 1. 4. 2019 do 30. 8. 2019)

6. termín 29. 2. 2020     (období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

Dodavatel předá objednateli zprávu v uvedených termínech. Objednatel může do 5 pracovních dnů vyzvat dodavatele k doplnění, úpravě či přepracování zprávy. Dodavatel do 3 pracovních dnů tyto požadavky zapracuje. Pokud zpráva vyhovuje, objednatel poté zprávu schválí a dodavatel vystaví fakturu.

 • Veškeré aktivity je dodavatel povinen provádět tak, aby vedly k naplnění Strategického plánu sociálního začleňování Dubí 2016 – 2018.
 • Dodavatel se zavazuje k aktivní spolupráci s Lokálním partnerstvím pro sociální začleňování Dubí a poskytovateli sociálních služeb a vytváří plněním zakázky synergický efekt k poskytovaným službám v území města Dubí. Spoluprací se zamezí duplicitám v poskytované péči. Dodavatel zakázky se propojí s jednotlivými subjekty v Dubí ve vztahu k činnosti Lokálního partnerství Dubí, zejména s dotčenými sociálními službami (viz tabulka interakcí).

                      Tabulka interakcí:

Dotčený subjekt

Rozsah spolupráce s dodavatelem zakázky

Školská zařízení

Spolupracuje s výchovnými poradci, řediteli škol, radou školy případně rodiči na obsahu a formě individuální i skupinové práce (worshopů) – hledá možnosti pro detekování skrytých forem patologie.

Městská policie

Spolupracuje pro zjištění patologie cílových skupin, výskytech, charakterech a typologiích klientů. Zjišťuje komunikaci a motivovanost delikventů.

Státní policie

OSPOD

Získává od něj informace o patologii, významných motivačních faktorech. Získává informace o specifikách rodinného prostředí v komunitě.

Poskytovatelé sociálních služeb

Získává od nich kontakty na konkrétní osoby z řad cílové skupiny a zahrnuje je do svých aktivit.

Terénní pracovníci města

Dodavatel získává od nich informace o skrytých formách sociálního vykolejení v komunitě a zároveň získává kontakty na konkrétní osoby z řad cílové skupiny a zahrnuje je do svých aktivit.

Agentura pro sociální začleňování

Dodavatel přijímá a aktivně vyhledává její rady, informace a zdroje. Umožňuje agentuře náhled a vliv na činnost tutoringu a mentoringu.

 

[1] Více informací viz: Strategický plán sociálního začleňování Dubí 2016 - 2018, Agentura pro sociální začleňování, dostupné zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dubi.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 390000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vybraný dodavatel bude povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky na základě předmětu specifikovaného v této Výzvě a na základě Smlouvy uzavřené v návaznosti na postup Zadavatele v zadávacím řízení. Předpokládané zahájení plnění: dnem podepsání smlouvy s dodavatelem. Ukončení plnění: 29. 2. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je území města Dubí.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena bez DPH.

Způsob hodnocení:

Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

V případě shodných nabídkových cen uchazečů s nejnižší nabídkovou cenou rozhodne o pořadí náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.

Proces hodnocení nabídek

Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

Zadavatel jmenuje minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek. Členové komise budou vázání mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Každý člen komise musí převzetí závazku mlčenlivosti potvrdit formou čestného prohlášení.

Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotvírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfct.cz.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek přiřadí zadavatel nabídkám čísla dle termínu jejich doručení a v tomto pořadí budou komisí otevřeny. Otevírání obálek není veřejné.

Komise po otevírání obálek s nabídkami provede posouzení nabídek v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí posouzení je i posouzení kvalifikace. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě, případně ve specifikaci předmětu VZ, jedná se o nabídku neúplnou, která bude z výběrového řízení vyloučena.

Je-li nabídka neúplná nebo nejasná, může zadavatel za předpokladu dodržení zásad rovného přístupu, transparentnosti a nediskriminace požádat dodavatele o její doplnění nebo objasnění v minimální 48 hodinové lhůtě. Lhůta začíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na e-mailovou adresu uvedenou dodavatelem v nabídce. Pokud lhůta končí v den pracovního klidu nebo státní svátek, posouvá se její konec na odpovídající hodinu prvního následujícího pracovního dne. Takto však nelze doplňovat nebo měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení.

Pokud se zadavatel domnívá, že nabízená cena v nabídce je natolik nízká, že dodavatel nebude plnění schopen řádně a/nebo včas realizovat, písemně požádá o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. Pokud dodavatel neobjasní nebo nedodá ve stanovené lhůtě dostatečné doplnění či zdůvodnění, je to důvod pro vyloučení nabídky z výběrového řízení z důvodů nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.

Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení se neprovádí.

Hodnocení se provádí pomocí kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek.

O posouzení a hodnocení bude sepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že byla podána pouze jedna nabídka, Zápis nebude obsahovat hodnocení nabídek. Zápis podepisují osoby, které se účastnily otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Nabídka, kterou komise vyhodnotí jako ekonomicky nejvýhodnější, bude zadavateli doporučena jako nabídka vítězná. Uvedením souhlasu s doporučením hodnoticí komise na Zápisu rozhoduje zadavatel o výběru dodavatele. Souhlas lze provést i vydáním samostatného dokumentu.

Zadavatel vyzve vítězného dodavatele k uzavření smlouvy. Odmítne-li dodavatel, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento dodavatel potřebnou součinnost k uzavření smlouvy do 15 dnů od prokazatelného doručení oznámení o výsledku výběrového řízení, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li dodavatel, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k podepsání smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek a předpokladem pro uzavření smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů.

Základní způsobilost

Zakázku může plnit dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Profesní způsobilost

     a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud, je v ní zapsán.

      b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu či koncese

Technická kvalifikace

a) Referenční zakázky

seznam minimálně 2 zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 5 letech k datu podání nabídky. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zakázka v oblasti tutoringu nebo mentoringu.

Dodavatel předloží seznam zakázek obdobného charakteru s uvedením:

 1. Názvu zakázky,
 2. Názvu a adresy subjektu, pro který byla zakázka realizována,
 3. Kontaktní osoby subjektu,
 4. Období realizace,
 5. Rozsahu a stručné anotace předmětu zakázky.

Vzor čestného prohlášení o realizaci zakázek obdobného charakteru je uveden v příloze č. 4 výzvy.

 

b) realizační tým

Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Složení realizačního týmu, počet členů týmu musí být min. 3 (z toho jeden vedoucí týmu a dva tutoři/mentoři). Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění. Tým dodavatele musí obsahovat následující pozice:

Požadavky na vedoucího týmu (odborného garanta):

 • praxe min. 3 let v oblasti poskytování sociální práce
 • prokazatelná zkušenost s vedením týmu v sociální oblasti v pozici vedoucího týmu, a to v posledních 3 letech
 • vysokoškolské vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům na sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
 • trestní bezúhonnost

Požadavky na tutora/mentora:

 • praxí minimálně 3 roky v oblasti tutoringu/mentoringu nebo v poskytování služeb sociální prevence
 • vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům min. na pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb.
 • trestní bezúhonnost

Požadovanou kvalifikaci doloží dodavatel životopisem jednotlivých členů týmu, kopií dokladu o ukončeném vzdělání v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a výpisem z rejstříku trestů dané osoby ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.

Zadavatel žádá dodavatele, aby přílohou seznamu byly vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání (vč. prosté kopie dokladu o dosažení vzdělání),
 • doložení zkušenosti dle výše uvedených požadavků,
 • přehled profesní praxe se zaměřením na předmět zakázky.

V případě změny složení realizačního týmu, je dodavatel povinen zajistit realizaci osobami se shodnou minimální kvalifikací v rozsahu této výzvy nebo vyšší. Změna složení týmu podléhá schválení kontaktní osobou zadavatele.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace, vyjma základních a profesních předpokladů, prostřednictvím jiné osoby (např. v případě, že člen týmu není zaměstnancem dodavatele) přiloží do nabídky doklad (smlouvu s jinou osobou nebo čestné prohlášení jiné osoby, ze kterého vyplývá povinnost a rozsah plnění, ke kterému se třetí osoba zavázala).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka - Tutoring a mentoring“.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu této zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH ve vztahu k předmětu zakázky. Při překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, bude nabídka ze zadávacího řízení vyloučena.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů: -Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy). -Doklady o splnění kvalifikace. -Popis realizace předmětu veřejné zakázky (popis realizace aktivit a výstupů):-zpracování plánu zajištění a organizace zakázky -představení realizačního týmu a popis jednotlivých pozic, zkušenosti a předpoklady pro účast v týmu -harmonogram aktivit -popis a specifikace metod mentoringu a tutoringu -obsahový návrh metodiky tutorství a mentoringu.Doplněný a podepsaný návrh smlouvy včetně příloh. Dodavatel doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní dodavatel. Dodavatel je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace vztahující se k předmětu zakázky. Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavateli vázáni svými nabídkami, činí 120 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu v příloze č. 1 - Krycí list

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení dle předchozího bodu.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zveřejní zadavatel na svém profilu a na portálu www.esfcr.cz . Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz. Při změně zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila alespoň minimální délku pro lhůtu nabídek platnou dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). Pokud zadavatel před změnou výzvy už obdržel nabídku, vyzve daného dodavatele k případné úpravě nabídky. Dodavatel může vzít nabídku zpět, oproti předávacímu protokolu, a podat nabídku novou nebo původní nabídku s ohledem na změny zadávacích podmínek doplnit.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy. Předkládaný návrh smlouvy je závazný a uchazeč není oprávněn v něm provádět změny, vyjma částí k tomu určených. Nesplnění této podmínky má za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Dodavatel se zavazuje dodržovat Povinné prvky vizuální identity OPZ. Povinné prvky vizuální identity jsou uvedeny v dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ na webové adrese https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“Zadavatel je povinen, respektive oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek dále uvedených, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. Zadavatel zruší výběrové řízení pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze nabídky neúplné, které nebyly doplněny nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavkem zásad pro zadávání zakázek v OPZ, kapitola 20. 2 odstavec 6, v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce,c) byly zjištěny závažné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/specifikaci předmětu VZ,d) smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí dodavatel v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento dodavatel neposkytl potřebnou součinnosti k uzavření smlouvy,e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, b) vybraný dodavatel, popřípadě druhý dodavatel v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, c) zadavateli byla podána ve lhůtě pro podání nabídek pouze jedna úplná nabídka.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Květina, z.s., Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť, IČ 27038645, Mgr. Barbora Bočková

  Datum podpisu smlouvy: 20. 9. 2017

Datum ukončení: 20. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 29. 9. 2017