Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12821

Název zakázky: Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Znojmo

Sídlo zadavatele: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Grois, MBA
 • Telefon: +420515216250
 • E-mail: jan.grois@muznojmo.cz

IČ zadavatele: 00293881

DIČ zadavatele: CZ00293881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Denisa Krátká
 • Telefon: +420515216580
 • E-mail: denisa.kratka@muznojmo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka se skládá ze dvou částí:

Část I. – Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma
Část II. - Plán podpory sportu

 

Detailní popis předmětu plnění je uveden v příloze této výzvy.

Účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, nebo obě části veřejné zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 940000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 31.12. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 100%

 

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena za kompletní realizaci zakázky. Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabízených cen bude rozhodováno náhodným transparentním výběrem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní a technické způsobilosti předložit:

•           výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,  pokud je v ní zapsán;

•           doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Dle § 79 odst. 2 písm b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných referenčních služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace:

alespoň 2 významných služeb poskytnutých uchazečem s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, této výzvy.

 

Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že poskytl v posledních 5 letech alespoň 2 významné služby obdobného charakteru, přičemž službou obdobného charakteru je myšlena zakázka:

 

v případě Marketingové strategie cestovního ruchu města Znojma:

kdy uchazeč realizoval strategické dokumenty, které obsahově řešily marketingovou strategii pro rozvoj cestovního ruchu města či destinační oblasti, případně realizoval strategický plán, kde jednou z dílčích řešených oblastí byla právě podpora cestovního ruchu, včetně jeho strategického řízení a jejichž finanční objem činil minimálně 150.000,- Kč;

 

v případě Plánu podpory sportu:

kdy uchazeč realizoval strategický dokument „plán podpory sportu“ pro město o velikosti nad 25 tis. obyvatel, případně realizoval strategický plán, kde jednou z dílčích řešených oblastí byla podpora sportu zaměřena na strategické plánování a jejichž finanční objem činil minimálně 100.000,- Kč.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

 

Dodavatel závazně použije vzor návrhu smlouvy Příloha č. 2 této Výzvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel uvede nabídkovou cenu bez DPH veřejné zakázky do krycího listu nabídky.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána elektronickou formou na portálu e-aukční síně.Pro zadání přihlášky na portál klikněte na odkaz:https://josephine.proebiz.com/cs/public-tenders/lista do vyhledávání zadejte číslo veřejné zakázky (VZ2019-028-KRA-ŠKO).Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud nabídka splňuje následující náležitosti:- krycí list nabídky (dle Přílohy č. 3 této Výzvy) podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,- součástí nabídky je doplněný a podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

•            Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.

•            Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

•            Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 444000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-Traffic, a.s.Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín28082656

  Datum podpisu smlouvy: 7. 11. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 827244784

  Datum podpisu smlouvy: 7. 11. 2019

Datum ukončení: 7. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2019
 
Aktualizováno: 2. 1. 2020