Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12855

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Sídlo zadavatele: Skorošice 93, 790 66 Skorošice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: František Kadlec
  • Telefon: +420584437246
  • E-mail: mikroregion@zulovsko.cz

IČ zadavatele: 71205501

DIČ zadavatele: CZ71205501

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radomír Salvet
  • Telefon: +420604479431
  • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro Svazek obcí mikroregionu Žulovska a pro všechny obce mikroregionu v následujícím rozsahu:  

Strategie rozvoje Mikroregionu Žulovsko
Strategie rozvoje obce Černá Voda
Strategie rozvoje obce Kobylá nad Vidnávkou
Strategie rozvoje obce Skorošice
Strategie rozvoje obce Stará Červená Voda
Strategie rozvoje obce Vápenná
Strategie rozvoje obce Velká Kraš
Strategie rozvoje města Vidnava

Strategie rozvoje města Žulová 

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu, který je přílohou č. 4 této výzvy. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souladu s pravidly OPZ bude po výběru dodavatele před podpisem smlouvy) podrobena dokumentace a průběh výběrového řízení kontrole ze strany řídícího orgánu OPZ s předpokládanou dobou kontroly 30 pracovních dnů.    

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.7.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Svazek obcí Mikroregionu Žulovska 790 66 Skorošice Skorošice 93

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost nabídek

 

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 60%

 

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu -  váha kritéria: 40%

 

Způsob hodnocení nabídek:

 

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu smlouvy. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

 

Počet bodů hodnocené nabídky =

Hodnota nejnižší cenové nabídky

X 100 bodů

Hodnota hodnocené nabídky

 

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (60 %).

 

 

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí projektu
Člen realizačního týmu č. 1  - specialista na oblast veřejné infrastruktury
Člen realizačního týmu č. 2  - specialista na oblast regionálního členství
Člen realizačního týmu č. 3  - specialista na oblast životního prostředí
Člen realizačního týmu č. 4  - specialista na oblast přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu
Člen realizačního týmu č. 5  - specialista na oblast vzdělávání

 

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením na výše specifikované oblasti, kde osoba působila jako vedoucí týmu projektového managementu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Člen realizačního týmu č. 1-5

Bodovaná kritéria:

a) počet projektů se zaměřením v dané oblasti člena realizačního týmu, kde osoba působila jako člen týmu projektového managementu nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti projektového managementu.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každý referenční projekt nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení celého realizačního týmu dle výše uvedeného.   

 

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:  

 

Počet bodů hodnocené nabídky =

           Hodnocená nabídka

X 100 bodů

Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

 

 

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (40 %).

 

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč splní základní způsobilost předložením kopií dokladů o splnění základní způsobilosti dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a to:

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

Dodavatelé rovněž mohou prokazovat splnění základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Uchazeč předloží pro splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 písm. a), zákona kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 - ti dnů ke dni podání nabídky a živnostenský list příp. další doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to pro předmět podnikání: „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. Doklady prokazující profesní způsobilost předloží dodavatel v kopiích.

Dodavatel prokáže ekonomickou kvalifikaci předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobného dokladu podle právního řádu dodavatele. Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele činil nejméně 2 mil. Kč, a to v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetních období (jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku).   

Uchazeč předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

seznam významných dodávek neb významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje:
název, IČ a objednatele,
název zakázky/akce, kde byla dodávka realizována,
cena dodávky bez DPH,
doba plnění zakázky,
kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího tel. a e-mailu
detailní specifikace plnění 

 

            Seznam musí obsahovat:

seznam obdobných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení obsahující minimálně 3 služby spočívající ve zpracování koncepce nebo strategického dokumentu pro územní samosprávy, v minimální hodnotě 200 tis. Kč bez DPH za každou takovou zakázku.

 

Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno a příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejichž popisu musí být zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě: délky praxe, počet a popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, kontaktní údaje osoby, u které lze informace ověřit (jméno, telefon, email)
Vztah k dodavateli

 

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu:

Vedoucí projektu

Minimálně 3 realizované projekty ve specifikovaných oblastech, kde působil jako vedoucí týmu projektového managementu.  

Délka praxe v oblasti projektového managementu minimálně v délce 3 let.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání.

 

Člen realizačního týmu č. 1 – specialista na veřejnou infrastrukturu   

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na strategické plánování v oblasti veřejné infrastruktury. 

Délka praxe v oblasti projektového managementu se zaměřením na veřejnou infrastrukturu v délce  min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc a vyšší).

 

Člen realizačního týmu č. 2 – specialista na oblast rozvoje regionálního školství     

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na strategické plánování v oblasti regionálního školství.

Délka praxe v oblasti projektového managementu se zaměřením na regionální školství v délce min. 3 roky.

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc a vyšší).

 

Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na oblast rozvoje životního prostředí v obcích      

Délka praxe v oblasti projektového managementu se zaměřením na rozvoj životního prostředí v obcích v délce min. 3 roky.

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na strategické plánování v oblasti životního prostředí v obcích.  

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc a vyšší).

Člen realizačního týmu č. 4 – specialista na oblast přeshraniční spolupráce a rozvoje cestovního ruchu v obcích    

Délka praxe v oblasti projektového managementu se zaměřením na přeshraniční spolupráci a rozvoj cestovního ruchu v obcích v délce min. 3 roky.

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na strategické plánování v oblasti přeshraniční spolupráce nebo rozvoje cestovního ruchu v obcích.  

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc a vyšší).

 

Člen realizačního týmu č. 5 – specialista na oblast vzdělávání

Délka praxe v oblasti projektového managementu v oblasti vzdělávání v délce min. 3 roky.

Minimálně 3 realizované projekty zaměřené na vzdělávání. 

Úspěšně dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc a vyšší).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č. 1
Popis realizace zakázky
Návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu – dle vzoru přílohy č.2
Doklady ke splnění základní způsobilosti
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Výkaz zisku a ztrát za poslední 3 účetní období
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Dokument prokazující poskytnutí jistoty

 

Zadavatel v souladu s ust. § 41 zákona požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu ve výši:                         

30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

Jistota bude poskytnuta formou složení peněžní částky na účet kontaktní osoby. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je výpis z účtu účastníka u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že účastník převedl částku odpovídající požadované jistotě na účet  uvedený níže nebo potvrzení peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě.  Potřebné údaje pro složení jistoty jsou následující: bankovní účet: 2700616788 kód banky 2010, variabilní symbol: IČ uchazeče. Ve zprávě pro příjemce uveďte název zakázky.

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet  musí být připsána na účet ve lhůtě pro podání nabídek.

Pojištění odpovědnosti za škodu prokáže vítězný dodavatel předložením kopie pojistné smlouvy s limitem plnění min. 1,5 mil. Kč před podpisem smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

Zadavatel jako součást výzvy k podání nabídky předkládá slepý rozpočet v elektronické formě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadávací lhůta činí 3 měsíce. Běh této lhůty začíná plynout dnem skončení lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 7. 2019
 
Aktualizováno: 6. 8. 2019