Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření webových stránek statutárního města Opavy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12744

Název zakázky: Vytvoření webových stránek statutárního města Opavy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava - Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Navrátil
  • Telefon: +420553756200
  • E-mail: primator@opava-city.cz

IČ zadavatele: 00300535

DIČ zadavatele: CZ00300535

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Milena Skazíková
  • Telefon: +420553756431
  • E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 5. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava - Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vytvoření nových webových stránek města (redakční systém, webová prezentace města, webová prezentace Turistického informačního centra). Součástí plnění je rovněž zkušební provoz, uvedení nového webu do „ostrého“ provozu a školení administrátorů redakčního systému - je specifikováno ve smlouvě o dílo, poskytnutí hostingu a provádění systémové (technické) podpory nejméně na období 3 let.

 

Viz Písemná výzva k podání nabídek

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 12. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava - Město

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

1. kritérium: Nabídková cena v Kč bez DPH (20%)

2. kritérium: Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu (40%)

3. kritérium: Volitelné technické požadavky (10%)

4. kritérium: Kvalita návrhu plnění (30%)

 

Viz Písemná výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží Čestné prohlášení (viz příloha č. 3a) podepsané oprávněnou osobou za dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží prostou kopii:

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán) ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Pokud uchazeč není do rejstříku zapsán, doloží ČP o tom, že není zapsán do obchodního rejstříku vč. zdůvodnění.

dokladu o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností - Poskytování SW, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

 

Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží:

seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podáním nabídky s uvedením rozsahu a doby plnění.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období poskytoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, jako je předmět plnění, tj. vytvoření webových stránek vč. poskytnutí systémové podpory pro obec III. stupně, přičemž každá z této zakázky musí být v hodnotě min. 600 000 Kč bez DPH. Uchazeč uvede rozsah a dobu plnění, název akce a subjekt, kterému byly služby poskytnuty (včetně kontaktních údajů pro ověření reference) – viz příloha č. 3b.

složení realizačního týmu, který bude odpovědný za plnění této zakázky s označením, kdo je vedoucí týmu a kdo jsou členové týmu – viz příloha č. 3c. Uchazeč předloží seznam realizačního týmu, který musí být složen z 1 vedoucího týmu (projektový manažer), který se podílel na realizaci min. 2 zakázek obdobného charakteru, jako je předmět plnění, tj. vytvoření webových stránek vč. poskytnutí systémové podpory pro obec III. stupně a dále min. z 2 členů týmu, z nichž každý se podílel na realizaci min. 1 zakázky obdobného charakteru, jako je předmět plnění, tj. vytvoření webových stránek vč. poskytnutí systémové podpory pro obec III. stupně. Vedoucí týmu i každý z členů týmu musí mít min. 3 roky praxe v oboru tvorby webových stránek. Bude prokázáno profesním životopisem u každé z těchto osob s uvedením popisu podílu na poskytování služeb s výše uvedeným předmětem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

 

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti:

Krycí list nabídky

Doklady o prokázání kvalifikace

Doplněný způsob zajištění požadavku v příloze č. 1

Podepsaný návrh smlouvy

Časový harmonogram realizace zakázky

Technický popis nabízeného redakčního systému

Podíl osob na plnění VZMR (seznam subdodavatelů)

Prohlášení o celkovém počtu listů

 

Viz Písemná výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč doloží celkovou nabídkovou cenu jako výslednou finanční hodnotu. Nabídková cena bude stanovena jako konečná a musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky malého rozsahu.

 

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (viz příloha č. 2) a smlouvě v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek rozhodná nabídková cena zapsaná v textu smlouvy a tato cena bude také rozhodná pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

 

DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 552800.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): WebActive s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25428829

    Datum podpisu smlouvy: 31. 7. 2019

Datum ukončení: 31. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2019
 
Aktualizováno: 1. 8. 2019